Klimaatideologen miskennen de rol van astronomie in klimaatverandering

Het IPCC doet mee aan klimaatpaniek zaaien. Intussen draait de aarde gewoon door.

Klimaatideologen miskennen de rol van astronomie in klimaatverandering

THEMA'S:

In het publieke debat wordt de klimaatverandering vaak toegeschreven aan de invloed van broeikasgassen. Wie dieper in de materie duikt, ontdekt echter dat er andere factoren een veel grotere rol spelen, stelt geoloog en natuurkundige dr. Jan Rupke.

IPCC

Internationaal gezien heeft de Verenigde Naties het onderzoek naar klimaatverandering aangestuurd via het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Het IPCC presenteert samenvattende rapportages van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van klimaatverandering, waarbij ook de inbreng van regeringen en subsidiegevers is meegenomen.

Geologie en astronomie niet meegewogen

De huidige definitie van klimaatverandering volgens het IPCC benadrukt de door menselijke invloed veroorzaakte opwarming van de aarde. Deze definitie richt zich echter hoofdzakelijk op de rol van broeikasgassen in het beïnvloeden van de instraling en reflectie van zonnestraling in de atmosfeer. Geologie en astronomie zijn niet in de IPCC-visie opgenomen, terwijl een astronomische factor als de stand van de planeet aarde van grote invloed is op de energieontvangst van onze planeet en daarmee op de verandering van het klimaat.

Lees ook: In gesprek met Marcel Crok: ‘Klimaatalarmisme leidt tot dwaze beslissingen’

Eerdere klimaatverandering

Een fascinerend voorbeeld is te vinden in de gegevens van ijskernen uit de Groenlandse ijskap, waaruit blijkt dat 23.300 jaar geleden een aanzienlijke klimaatverandering plaatsvond. Deze verandering, die resulteerde in het geleidelijk afsmelten van enorme ijsmassa's die grote delen van het noordelijke halfrond bedekten, werd niet veroorzaakt door menselijk handelen, maar door natuurlijke processen.

Aanpassing van de mens

Markante schommelingen in klimaat zijn er ook in het Holoceen geweest. De zeespiegelstijging bleef nog doorgaan tot ongeveer 5.000 jaar geleden, toen min of meer het huidige niveau was bereikt. Ook de laatste 5.000 jaar zijn er nog schommelingen in klimaat geweest. Deze waren minder dramatisch, maar noodzaakten wel aanpassing van de mens. Te denken valt aan de middeleeuwse warme periode en de daaropvolgende kleine ijstijd.

Bestel Zwartboek Frans Timmermans - 2

Mens speelde hier geen rol

Het is van groot belang om te begrijpen dat de mens geen actieve rol speelde in deze klimaatverandering. Natuurlijke processen, gedreven door astronomische factoren, waren bepalend. De vraag die zich nu voordoet, is of deze processen zijn uitgewerkt, zoals een uitgedoofde vulkaan, of dat ze nog steeds actief zijn en deel uitmaken van de complexe klimaatdynamiek.

Financiële gevolgen van klimaatbeleid

De klimaatvisie die tegenwoordig dominant is bij het IPCC en andere instanties, overschat de menselijke invloed op het klimaat. Het effect van broeikasgassen wordt overdreven. Beleidsmakers en wetenschappers gaan daarbij voorbij aan de enorme financiële gevolgen van ingrijpen in de broeikasgasproductie. Hoewel het terugdringen van CO2-uitstoot zinvol is op ecologisch gebied, zal het de door natuurlijke astronomische factoren gestuurde klimaatverandering niet significant verminderen.

Bestel Groen is het nieuwe rood

Aanpassingsvermogen

De discussie over de financiële implicaties van het bestrijden van broeikasinvloeden brengt ons tot het belang van adaptatie. Het aanleggen van dijken in bedreigde gebieden is een zinvolle maatregel, maar het zal de astronomisch of geologisch gestuurde invloed op klimaatverandering niet verminderen.

Natuurlijke klimaatverandering

Het is van groot belang dat kennis van natuurlijke klimaatverandering een integraal onderdeel wordt van het publieke debat. Adaptatie aan veranderende klimaatomstandigheden moet niet als een eenmalige gebeurtenis worden beschouwd, maar als een noodzakelijk en blijvend onderdeel van onze manier van leven en ontwikkelen.

Lees ook: Waarom vermoorden we onszelf met milieunormen als China er niets om geeft?

Begrijp astronomische invloeden

Een langetermijnvisie die rekening houdt met natuurlijke astronomische invloeden is essentieel. Toekomstige maatregelen en investeringen moeten niet alleen worden gedreven door het verminderen van menselijke invloed, maar moeten ook afgestemd zijn op een diepgaand begrip van de complexe klimaatdynamiek. Dit is een uitdaging, maar niet onmogelijk. Als we het zaadje van begrip planten, krijgt het de tijd om te groeien en kan het een vruchtbare basis vormen voor een breed gedragen inzicht binnen de samenleving.

Voortdurende realiteit

Een cruciaal aspect van een bredere benadering is het besef dat de astronomisch gedreven klimaatverandering een voortdurende realiteit is, ongeacht de inspanningen om menselijke invloed te verminderen. De complexe interactie van diverse factoren, waaronder de positie van de aarde in zijn omloop om de zon, bepaalt in grote mate ons klimaat. Hierbij spelen periodieke cycli, variërend van dag-nacht schommelingen tot cycli van honderdduizenden jaren, een essentiële rol.

Bestel "Hoe winnen we de klimaatoorlog"

Holistische benadering

De discussie over klimaatverandering moet evolueren naar een meer holistische benadering, waarin wetenschappelijk begrip van zowel menselijke als natuurlijke factoren wordt geïntegreerd in beleidsvorming en maatschappelijke bewustwording. Een eenzijdige focus op het verminderen van broeikasgasemissies kan leiden tot onrealistische verwachtingen over het 'oplossen' van de klimaatproblematiek.

Veerkrachtige samenleving

In plaats van te streven naar een illusoir 'vastomlijnd leefmilieu' voor toekomstige generaties, moeten we streven naar veerkrachtige samenlevingen die zich kunnen aanpassen aan de onvermijdelijke veranderingen in het klimaat. Dit vergt niet alleen wetenschappelijk inzicht, maar ook een bredere maatschappelijke erkenning van de complexe, natuurlijke krachten die ons klimaat vormgeven. Wie klimaatverandering vanuit astronomisch perspectief bekijkt, ziet dat bescheidenheid de mens siert.

Dr. Jan Rupke is gepromoveerd in engineering geology en geofysica aan de Universiteit Leiden.

Laatst bijgewerkt: 16 februari 2024 10:52

Doneer