Klimaatverandering is een normaal fenomeen

Klimaatverandering is een normaal fenomeen

THEMA'S:

Het publiek wordt gebombardeerd met films, documenten en verklaringen die de natuur voorstellen als in een staat van razernij: steden die door de zee worden opgeslokt, oogsten die door de droogte zijn gedecimeerd, gletsjers die in zee storten, hongerige beren die ronddwalen, pinguïns die door de woestijn lopen, orkanen die alles vernietigen wat ze op hun pad tegenkomen.

Al Gore

An Inconvenient Truth, het boek en de film van voormalig Amerikaans vicepresident Al Gore, vormde een piek in de propaganda die bedoeld was om het publiek te traumatiseren en angst aan te jagen voor het spook van “global warming”. De film (door welke truc of opzetje weet niemand) won zelfs twee Oscars (beste lied en documentaire), plus vijftien andere prijzen. Al Gore’s film werd op scholen vertoond en de leerlingen brachten de zorg voor het redden van de mensheid mee naar huis naar hun ouders.

Natuurlijk fenomeen

De film is sindsdien steeds maar weer aangeklaagd wegens bedrog, wat tot grote verontwaardiging heeft geleid. Er was zelfs een campagne om de Oscars terug te eisen. Bovendien hebben de strenge winters op het noordelijk halfrond de mythe van de ‘opwarming van de aarde’ helpen ontkrachten. De vraag blijft dus: bestaat deze ramp werkelijk? Hebben Al Gore en zijn groene collega’s de wetenschap en het verstand aan hun zijde? Wordt klimaatverandering veroorzaakt door boeren, industrieën, etc.? Moeten we ons daar echt zorgen over maken? Klimaatverandering is een natuurlijk fenomeen Veel mensen verwarren het klimaat met het weer, een misverstand dat zonder het juiste proefondervindelijke onderzoek tendentieuze milieupropaganda in de kaart speelt. Klimaat wordt gedefinieerd als een gemiddelde van weerselementen (temperatuur, neerslag, wind, zonnestraling, enz.) voor een periode van ten minste dertig jaar, en het is dus een kenmerk van lange duur.

Voorbijgaand

Elke regio heeft zijn eigen klimaat, dat niet met het weer verward mag worden. Als reisbureaus zeggen dat “Nederland het grootste deel van het jaar koel, bewolkt en vochtig is”, hebben ze het over het Nederlandse klimaat. Maar als we zeggen dat de dag heet is, hebben we het over het weer, d.w.z. de toestand van de atmosferische omstandigheden op een bepaalde tijd en plaats. Daarom is het weer een voorbijgaande eigenschap, terwijl het klimaat over een lange periode constant is, hoewel het door de eeuwen heen door natuurlijke oorzaken kan veranderen. Het klimaat is een zeer complexe zaak die beïnvloed wordt door verschillende factoren zoals de oceanen en oceaanstromingen, en zijn belangrijkste energiebron is de zon. Er zijn verschillende soorten klimaat: polair, gematigd, mediterraan, tropisch, equatoriaal, subtropisch, woestijn, semiaride, enz.

Help de boeren, teken de petitie tegen de stikstofpolitiek!

Groenland

De opwarming van de aarde is het belangrijkste ‘dogma’ van milieuactivisten. De bewering luidt dat de gemiddelde temperatuur van de lucht en de oceanen stijgt als gevolg van de toenemende concentraties van broeikasgassen (CO2, methaan, enz.) die het gevolg zijn van menselijke activiteiten zoals de verbranding van fossiele brandstoffen, landbouw en ontbossing.

Warme middeleeuwen

De historische registratie van klimaatverandering weerlegt de stelling dat de opwarming wordt veroorzaakt door CO2. Tijdens de middeleeuwse opwarmingsperiode, de zogenaamde “Middeleeuwse Warme Periode” (MWP), waren de temperaturen in Europa hoger dan nu het geval is. In Noord-Engeland werden druiven geteeld en de gewassen en weiden bloeiden in het ijskoude Groenland (‘groen land’, zoals de Viking-taal het aanduidde).

Bestel Zwartboek Frans Timmermans - 2

Bevroren Theems

Er was een ‘kleine ijstijd’ van de zestiende eeuw tot het midden van de negentiende eeuw, en kronieken vertellen hoe mensen schaatsten op de bevroren Theems. In de decennia tussen 1940 en 1970 was er een grote afkoeling die zover ging dat wetenschappers de mogelijkheid aan de orde stelden dat we een nieuwe ijstijd zouden ingaan, een ontwikkeling die de cover haalde van het tijdschrift Time op 31 januari 1977. Hoe kon dat, als we dan al midden in het industriële tijdperk zitten?

Klimaatalarmisten

Zoals gebeurde op de COP-15 in Kopenhagen, Denemarken in 2009, Rio+20 in 2012, het Akkoord van Parijs op de COP-21 in 2015, enzovoort, werden juist de meer alarmistische hypothesen over de opwarming van de aarde naar voren gebracht om mensen tot in het diepst van hun hart angst aan te jagen. Sommige wetenschappers en media overdrijven die meedogenloos en herkauwen voortdurend de gemeenplaatsen over de gevaren die “klimaatverandering” voor de planeet met zich meebrengt. Het aantal onderzoekers dat zich verzet tegen klimaatalarmisten neemt echter met de dag toe. Het is vermeldenswaardig dat veel van deze gerenommeerde onderzoekers nu hun persoon en de resultaten van hun onderzoek geboycot zien worden, met name door de media, enkel en alleen omdat ze de mythe hebben ontzenuwd dat menselijke activiteit klimaatverandering veroorzaakt.

Geen groene gekte, Rutte stop klimaatdwang!

Drie basisargumenten

Op basis van serieus onderzoek hebben gerenommeerde wetenschappers de wankele en catastrofale visie, die zelfs door de VN wordt verdedigd, in twijfel getrokken. Luiz Carlos Baldicero Molion, is afgestudeerd in de natuurkunde aan de Universiteit van Sao Paulo, met een Ph.D. in Meteorologie aan de Universiteit van Wisconsin (USA) en een postdoctoraat in Engeland. Hij was directeur en onderzoeker aan het Nationaal Instituut voor Ruimteonderzoek (INPE) en doceert momenteel aan de Federale Universiteit van Alagoas (UFAL) in Brazilië, waar hij tevens leiding geeft aan het Instituut voor Atmosferische Wetenschappen (ICAT). Hieronder staan enkele van zijn verhelderende uitspraken:

  1. De IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) beweert, maar bewijst niet dat de opwarming van de aarde door de mens wordt veroorzaakt.
  2. “Het IPCC, een organisatie die aan de VN is gelieerd, bewijst niet dat de opwarming van de aarde door de mens is veroorzaakt. Eerdere studies over de veranderlijkheid van het klimaat hebben aangetoond dat de opwarming van de aarde binnen de grenzen van de natuurlijke veranderbaarheid ligt. Met de huidige kennis over het klimaat is het onmogelijk om vast te stellen en aan te tonen dat de opwarming van de aarde mogelijk antropogeen (door de mens veroorzaakt) is.”

Er zijn drie basisargumenten in dit verband:

– “De reeks van gemiddelde temperaturen over de hele wereld zijn niet representatief. In de afgelopen jaren is het aantal weerstations drastisch verminderd van ongeveer 14.000 aan het eind van de jaren zestig tot minder dan 1.000 vandaag, volgens het Goddard Institute for Space Studies van de NASA (dr. James Hansen). De meeste opgeheven stations waren op het platteland. Die in de steden hebben te lijden onder de effecten van verstedelijking, het zogenaamde ‘hitte-eilandeffect’, dat een opwarmende trend vertoont.”

– “Een stijging van de CO2-concentratie houdt geen verband met een temperatuurstijging. Terwijl het olieverbruik na het einde van de Tweede Wereldoorlog toenam, daalde de gemiddelde temperatuur op aarde. In het verleden waren de temperaturen hoger dan nu, zij het met lagere CO2-concentraties. Het is dus niet CO2 dat de luchttemperatuur verhoogt, maar juist het omgekeerde: een temperatuurstijging veroorzaakt een toename van de CO2-concentratie, met name door de verwarming van de oceaan.”

– “Klimaatmodellen die gebruikt worden voor ‘projecties’ van de gemiddelde temperatuur op aarde in de komende honderd jaar staan nog in de kinderschoenen en geven niet de complexiteit en interacties weer van de natuurkundige fysische processen die het klimaat bepalen. De scenario’s die door het IPCC worden gebruikt zijn hypothetisch en zullen hoogstwaarschijnlijk geen werkelijkheid worden, omdat de oceanen, na afkoeling, meer CO2 zullen absorberen. Met andere woorden, simulaties met klimaatmodellen zijn niet meer dan academische oefeningen die zich niet lenen om een adequaat beleid voor de ontwikkeling van de samenleving te formuleren”.

Peiling buitenlandse financiering moskeeën

b) CO2, een gas dat gunstig is voor mens en dier

“Het belangrijkste broeikasgas – als het broeikaseffect al bestaat – is waterdamp. Op sommige plaatsen en gelegenheden is de concentratie daarvan tot honderd keer hoger dan CO2. Dat laatste is op zijn beurt weer een aardgas. In zekere zin is het, meer nog dan zuurstof, het levensgas. In de hoogst onwaarschijnlijke hypothese dat we in staat zouden zijn om alle CO2 uit de atmosfeer te verwijderen, zou het leven op aarde ophouden. De mens en de andere dieren voeden zich met planten. Zij brengen niet zelf het voedsel voort dat ze verteren. Dat doen de planten die CO2 absorberen door middel van fotosynthese en die zetmeel, suikers en vezels produceren, en als bijproduct, de zuurstof die we inademen. Andere gassen zoals methaan en stikstofoxiden zijn in zeer lage concentraties aanwezig en veroorzaken dus geen problemen.”

“Er is veel gepraat dat de wereldwijde temperatuurstijging ipso facto zou leiden tot een toename van ziekten die afhankelijk zijn van muggen als overbrengers (bijvoorbeeld gele koorts, malaria, knokkelkoorts). Het is goed eraan te herinneren dat malaria duizenden mensen in Siberië in de jaren twintig van de vorige eeuw heeft gedood, een zeer koude periode, en dat aedes aegypti (de gelekoortsmug) bij -15°C (onder nul) is aangetroffen. Deze muggen blijven mensen doden en hebben een warmer en kouder klimaat overleefd. Tot het begin van de twintigste eeuw waren er zowel in Europa als in de VS zeer ernstige uitbraken van door muggen overgedragen ziekten. Daarom is het probleem meer een probleem van elementaire sanitaire voorzieningen en ongediertebestrijding dan een probleem dat met het klimaat te maken heeft. Het is echter duidelijk dat alle inspanningen om de lucht-, water- en bodemvervuiling te verminderen, zeer goed zullen zijn voor de mensheid”

EU, handen af van onze pensioenen

c) Methaan is een gas dat geen reden tot bezorgdheid geeft.

“Methaan is het resultaat van de anaërobe vergisting van organisch materiaal (planten en dieren). Rijstvelden, herkauwers en termieten zijn methaanproducenten. Evenzo worden gebieden met vegetatie regelmatig overstroomd (zoals de duizenden hectaren in de Amazonegebieden). Hoewel het rijstareaal is toegenomen en het aantal herkauwers jaarlijks met zeventien miljoen dieren toeneemt, heeft de concentratie methaan zich volgens metingen van NOAA (de Amerikaanse National Oceanic and Atmosphere Administration, de zusterorganisatie van de Nasa) gestabiliseerd en zelfs een negatief jaarpercentage concentratie laten zien (d.w.z. een daling van de concentratie).”

“Methaanconcentraties zijn de laatste twintig jaar gestabiliseerd, zelfs terwijl landbouwactiviteiten zoals rijstteelt en herkauwers zich uitbreidden. Niemand, zelfs niet de belangrijkste methaanspecialist Aslam Khalil van de Portland State University (USA) weet waarom. Naar mijn mening heeft methaan in de huidige omstandigheden van temperatuur en atmosferische druk een verzadigingsniveau aan concentratie bereikt; en het extra methaan dat in de atmosfeer is vrijgekomen (aangezien de bronnen ervan nog steeds toenemen) wordt hoogstwaarschijnlijk door de oceanen opgenomen. Dit is een bewijs te meer dat menselijke activiteiten, noch de concentratie van de zogenaamde broeikasgassen in de atmosfeer, noch het klimaat (of de temperatuur) van de planeet veranderen. De concentratie is eerder temperatuurafhankelijk. Onze rijstboeren en veeboeren kunnen opgelucht ademhalen, omdat ze helemaal niet voor de opwarming van de aarde verantwoordelijk zijn.”

“Aangezien de planeet is afgekoeld en er de komende twintig jaar een wereldwijde afkoeling zal plaatsvinden, zullen de concentraties van deze gassen afnemen. Dat is begonnen met methaan en de CO2-omwenteling komt eraan. Maar men ontkende dit op de bijeenkomst in Kopenhagen van COP-15.”

Volg COV op Telegram

d) Het smelten van ijs verhoogt het zeeniveau niet.

“Men kan niet ontkennen dat de wereldwijde temperatuur de laatste honderd jaar is gestegen, maar het is eerder door natuurlijke dan door antropogene processen gebeurd.[4] Het ijs in het Noordpoolgebied is al gesmolten tussen 1920 en 1945, toen de mens minder dan tien procent van de huidige koolstofproductie in de atmosfeer uitstootte. De ijslaag was in 2009 dikker dan na de strenge winter van 2007 op het noordelijk halfrond (NoordAmerika, Siberië en China).” “De duurzaamheid van het ijs hangt af van de warmte die door de zeestromingen wordt getransporteerd – de (hete) Kuroshio-stroom in de Stille Oceaan (Japan) en de (hete) stroom uit de Golf van Mexico in de Atlantische Oceaan. Wanneer de laatste actiever is (zoals in de periode 1995-2007), transporteert de laatste meer warmte naar het Noordpoolgebied en smelt het drijfijs. Bij het smelten verhoogt het ijs het zeeniveau niet omdat dit al hetzelfde volume verplaatst dat het zal innemen wanneer het smelt. Dit warmtetransport wordt deels beheerst door een maancyclus van 18,66 jaar, die in 2005-2006 zijn hoogtepunt bereikte. Studies hebben aangetoond dat het continentale ijs op Groenland er sinds de laatste ijstijd (met uitzondering van de middeleeuwse periode) meer dan vijftienduizend jaar is gebleven. Op zijn beurt is het ijs op Antarctica (Zuidpool) de laatste zestig, zeventig jaar verder gegroeid.

“Een opmerkelijk en erkend feit is dat gedurende de laatste tweeduizend jaar (tussen de jaren 800-1200 in de middeleeuwse periode) er een grotere opwarming van de aarde was dan nu; het werd het Middeleeuwse Klimaat Optimum (of Middeleeuwse Warme Periode) genoemd, en deze opwarming stelde de Noormannen (Vikingen) in staat om Noord-Canada en ZuidGroenland te koloniseren, die nu bedekt zijn met ijs. En volgens schattingen lagen de CO2-concentraties toen onder de 280 ppmv (parts per million in volume).”

e) Door de media opgeklopte opwarming van de aarde.

“De nationale en buitenlandse pers leggen overdreven de nadruk op de door de mens veroorzaakte opwarming van het klimaat. Onze gedrukte en op de televisie uitgezonden media herhalen slechts kritiekloos wat uit het buitenland komt. Dit is misschien te wijten aan een gebrek aan kennis van of belangstelling voor het onderwerp bij journalisten of aan de belangen van degenen die de media controleren. De media hebben de burgers murw gemaakt met de zogenaamde ‘hersenspoeling’. De indruk die je krijgt is dat de mens de grote boosdoener is die verantwoordelijk is voor de klimaatverandering. Als plaats van informatie moeten de media neutraal zijn, luisteren naar [verschillende] meningen en proberen alleen bewezen wetenschappelijke kennis en de beperkingen daarvan te melden.”

Vul de peiling in: Moet Nederland stoppen met de  EU-klimaatdoelen?

“Opwarming is eerder voorgekomen. In het begin van de jaren veertig werd gezegd dat de wereld ‘kokend en verstikkend’ werd door de natuurlijke opwarming die zich tussen 1925 en 1946 voltrok. In het begin van de jaren zeventig zouden we juist op de rand van een nieuwe ijstijd staan, omdat er tussen 1947 en 1976 sprake was van wereldwijde afkoeling. Iets anders dat eerder is gebeurd, noemden we rampzalige weersomstandigheden. Maar wanneer ze zich nu voordoen, worden ze gebruikt als argument dat het klimaat verandert. Extreme gebeurtenissen hebben zich in het verleden altijd al voorgedaan, lang voordat de bovengenoemde CO2-concentratie werd bereikt.”

“We moeten de intensiteit van de meteorologische verschijnselen niet verwarren met de kwetsbaarheid van de samenleving, die toeneemt met de bevolkingsgroei.”

“De samenleving heeft de neiging om zich in grote steden te groeperen, waardoor het ene fenomeen catastrofaler gevolgen heeft bij dezelfde intensiteit dan het andere fenomeen dat zich in het verleden voordeed. De dodelijkste orkaan in de Verenigde Staten vond plaats in 1900 in Galveston, Texas, waarbij meer dan tienduizend mensen om het leven kwamen. In die tijd was de lokale bevolkingsdichtheid zes keer lager dan nu, dus vandaag de dag zou dezelfde orkaan waarschijnlijk een veel verwoestender effect hebben. De mens is niet in staat het wereldklimaat te veranderen, maar alleen om zijn omgeving, zijn eigen omgeving, te veranderen.”

f) Het Kyoto-protocol, duur en nutteloos.

“Vanuit het oogpunt van het broeikaseffect en de opwarming van de aarde is het Kyoto-protocol nutteloos. Er wordt een emissiereductie van 5,2% voorgesteld ten opzichte van de niveaus van 1990. We hebben het over 0,3 miljard ton koolstof per jaar (GtC/j). Om een idee te krijgen wordt geschat dat de natuurlijke fluxen tussen de oceanen, bodems en vegetatie in totaal ongeveer 200 GtC/j bedragen.

Bestel Groen is het nieuwe rood

De onnauwkeurigheid die in deze schattingen wordt toegegeven, is volkomen aanvaardbaar en bedraagt 20% (40 GtC/jj + 40 GtC/j + 40 GtC/j = 80 GtC/j), 13 keer meer dan wat de mens in de atmosfeer brengt en 270 keer de door Kyoto voorgestelde reductie. Een nutteloze vermindering, net als alle pogingen om de koolstofconcentraties in de atmosfeer te verminderen om ‘het broeikaseffect te bestrijden’.”

g) De ozonlaag is weg… Uit het nieuws

“Met mijn leeftijd en kennis van dit gebied heb ik in het nabije verleden iets zeer soortgelijks zien gebeuren, dat precies het gevolg is van hetzelfde ‘recept’: de eliminatie van chloorfluorkoolwaterstoffen of CFK’s (Protocol van Montreal) onder het voorwendsel dat die de ozonlaag vernietigen. Het is bekend dat de ozonconcentratie afhankelijk is van de zonneactiviteit, meer bepaald van de productie van ultraviolette (UV-)straling. Met andere woorden, de ozon filtert geen UV, maar de UV wordt verbruikt, verwijderd uit de zonnestroom om ozon te vormen. De zon heeft een negentigjarige cyclus. In de eerste twee decennia van de twintigste eeuw was de activiteit aan het einde van deze cyclus en bereikte die een maximum in 1957/58, het Internationaal Geofysisch Jaar, toen het netwerk om de ozonconcentratie te meten werd uitgebreid en de ozongegevens op grote schaal werden verzameld en verspreid.”

“Vanaf de jaren zestig begon de zonneactiviteit (UV) af te nemen en de ozonlaag werd geleidelijk aan minder geconcentreerd. De zon gaat een nieuw minimum van zijn negentigjarige cyclus in en zal de komende jaren tot ongeveer 2035 weinig activiteit vertonen. Gedurende deze periode zal de ozonlaag zijn minimumwaarden bereiken sinds het begin van de monitoring ervan. In principe zal de zon in 2050 slechts terugkeren naar een maximale activiteit die vergelijkbaar is met die van de jaren zestig. Alleen dan zal de ozonlaag mogelijk dezelfde niveaus van de jaren vijftig en zestig bereiken. Maar aangezien CFK’s vrijwel zijn geëlimineerd en het economische gebruik ervan is opgelost, wordt er niet langer over gepraat…”

h) Menselijke verstoring van het klimaat is beperkt.

“De mens is niet in staat om het wereldklimaat te veranderen, maar heeft een groot vermogen om zijn lokale omgeving te veranderen of te vernietigen. 71% van de aarde bestaat uit oceanen en 29% van de continenten. De helft van deze 29% bestaat uit ijs (gletsjers) en zand (woestijnen), terwijl 7% tot 8% van de rest bedekt is met inheemse en aangeplante bossen. Dus de mens manipuleert ongeveer 7% van het wereldoppervlak, wat hem niet in staat stelt de wereld te vernietigen.”

“Samen met de zonneactiviteit zijn de oceanen de belangrijkste regulatoren van het wereldklimaat. Maar er zijn ook andere externe regelaars zoals vulkanische aërosolen en mogelijk galactische kosmische stralen, die het wolkendek kunnen verstoren.”

“Kortom, het klimaat op aarde is niet alleen een gevolg van het broeikaseffect of CO2 en de concentratie ervan. Het is het product van alles wat er in het universum gebeurt en van de interactie met onze planeet. Het behoud van het milieu is noodzakelijk voor het overleven van de mensheid, maar staat los van klimaatverandering.”

Dit artikel is ontleend aan ons boek ‘Groen is het nieuwe rood’. Bestel uw eigen exemplaar!

Bestel Groen is het nieuwe rood

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2024 06:22

Doneer