Eeuwige natuurwet: de grondslag van moraal en recht

Zelfs heidenen kennen de natuurwet. Antigone begraaft heimelijk haar gesneuvelde broer Polyneikes, ondanks het uitdrukkelijke verbod van het heersende gezag. (Schilderij uit 1865 van Nikiforas Lytras, via Wikipedia)

Eeuwige natuurwet: de grondslag van moraal en recht

Als er geen objectieve morele wet bestaat die in ieders geweten resoneert, zou de enige ‘oplossing’ voor chaos de oprichting van een politiestaat zijn. Maar dan, "wie zal de bewakers bewaken?"

God of relativisme

Nu moraal en natuurwet vandaag de dag onder vuur liggen en het vizier van de linkse agenda gericht is op ons recht om onze morele overtuigingen te uiten, moeten we bereid zijn om de legitimiteit van onze positie te verdedigen. [1] Óf we accepteren dat de fundering van de moraal en de wet in Gods wijsheid ligt, óf we raken verstrikt in het drijfzand van het relativisme van vandaag de dag.

Zonder objectieve wet volgt chaos

Wil er morele orde bestaan, dan moet er een objectieve morele wet zijn die gemakkelijk kan worden waargenomen, die voor alle mensen geldt en die iedereen in gelijke mate verplicht. Anders zou alles onderworpen zijn aan de fantasieën van mensen of aan de grillen van heersers, wat zou leiden tot sociale chaos en tirannie. Vandaag de dag zijn we getuige van een complete minachting voor elke morele regel die individueel gedrag aan banden legt, vooral in seksuele zaken, en van een soort wetgevende/rechterlijke dictatuur die onnatuurlijke wetten oplegt aan de samenleving. Aan de ene kant keuren linksliberale rechters de hongerdood, abortus-‘rechten’ en de homoseksuele agenda goed, terwijl ze aan de andere kant religieuze symbolen van openbare plaatsen verwijderen.

Volg COV op Telegram

Morele wet resoneert in elke mens

Zonder een objectieve morele wet is sociale orde onmogelijk. Daarom moet er een objectieve morele wet bestaan om menselijk gedrag te sturen en te voorkomen dat individuele vrijheid en het welzijn van de samenleving in gevaar komen. De morele wet moet niet alleen objectief zijn, maar moet ook in overeenstemming zijn met de natuur van de mens, dat wil zeggen, natuurlijk zijn voor de mens. Als wat de wet gebiedt, verbiedt en toestaat niet diep in het geweten van de mens zou resoneren, zou het enige wat de mens ervan weerhoudt de wet te overtreden de angst voor de politie zijn. In dat geval zou moraliteit volledig afhangen van het aantal politieagenten en zou elke man een politieagent nodig hebben om hem een hele tijd in de gaten te houden. Maar dan, zoals Juvenalis, een heidense Romeinse satiricus, zei: Sed quis custodiet ipsos custodes? ‘Maar wie zal de wachters zelf bewaken?’

De wet en de wil van de wetgever

Laten we nog een ander punt bekijken. Elke wet is een manifestatie van de wil van een wetgever die oplegt, beveelt, verbiedt, toestaat en straft. Als de wet slechts een vrucht is van de wil van de mens, hoe kan hij dan aan andere mensen worden opgelegd? Omdat we allemaal dezelfde natuur hebben, is de wil van een mens even veel waard als die van een ander en kan geen mens zijn wil aan een ander opleggen. Daarom kan een door mensen gemaakte wet alleen andere mensen binden als deze voortkomt uit een wil die superieur is aan de wil van de mens. Wil een wet effectief zijn, dan moet deze voortkomen uit Gods goddelijke wil.

Wetgever vertegenwoordigt slecht God

Sint-Paulus maakt dit duidelijk wanneer hij bevestigt dat alle autoriteit van God komt: "Laat iedere ziel onderworpen zijn aan hogere machten; want er is geen macht dan van God; en die er zijn, zijn van God verordend. Daarom, wie zich tegen de macht verzet, verzet zich tegen de verordening van God, en wie zich verzet, koopt zichzelf de verdoemenis." [2] Dit is de oplossing - een menselijke wetgever is slechts de vertegenwoordiger van de Opperste Wetgever en als we de wil van de menselijke wetgever gehoorzamen, onderwerpen we ons aan Gods wil en niet aan de wil van een mens. De wet die voorafgaat aan alle menselijke wetten wordt de Eeuwige Wet of natuurwet genoemd. Hoe kunnen we met de rede het bestaan van de Eeuwige Wet bewijzen?

Bestel Zwartboek Frans Timmermans - 2

De wetten van de natuur

We beginnen met het observeren van de werkelijkheid. Als we het universum aanschouwen, voelen we een harmonie, een orde die diep in onze ziel nagalmt en ons vervult met vrede en ontzag. Orde is de juiste dispositie van dingen in overeenstemming met hun doel. Sint-Thomas van Aquino leert ons dat de orde van het universum niet willekeurig is, maar van God. Als we het universum beschouwen, voelen we een harmonie, een orde die diep in onze ziel weerklinkt en ons vervult met vrede en ontzag.

Wetten sturen het heelal

Als Opperste Wijsheid kon God niet scheppen zonder een doel voor ogen te hebben. Omdat Hij oneindig is, heeft God alles in Zich wat nodig is voor de perfectie van Zijn natuur. Daarom kon het doel van de Schepping alleen Gods extrinsieke glorie zijn. Dit doel is wat het universum ordent en betekenis geeft. De orde van het universum is alleen mogelijk omdat geschapen wezens begiftigd zijn met perfectie, met wetten die hen leiden naar hun individuele en algemene eindigheid. Bijvoorbeeld, alle hemellichamen bewegen op een ordelijke manier volgens een specifiek patroon. In één woord, met de Psalmist moeten we zeggen: "De hemelen tonen de heerlijkheid van God, en het uitspansel verklaart het werk van zijn handen." [3] Zo sturen wetten het hele universum. Hoe zit het met de mens?

Intelligente wezens en de natuurwetten

In dit geordende universum, geleid door de natuurwetten die God gebruikt om dingen te sturen, zijn er wezens die, hoewel ze materiële lichamen hebben, begiftigd zijn met een geestelijke ziel die superieur is aan materie: menselijke wezens. De natuurwetten dwingen materiële dingen om op een vooraf bepaalde manier te reageren. Deze zijn van toepassing op het menselijk lichaam, niet op de ziel. Zou de mens in zijn superieure deel, de ziel, niet ook wetten hebben om hem te helpen begrijpen en beslissingen te nemen? Zou in een universum dat geleid wordt door wetten, het schepsel wiens intelligentie en vrije wil hem boven alle anderen plaatsen, de enige kunnen zijn die niet geleid wordt door wetten? Natuurlijk niet. Met zijn intelligentie en wil wordt de mens ook geleid door wetten die hem helpen zonder zijn vrijheid aan te tasten. Hij is van nature onderworpen aan de wetten van de logica die zijn redeneringen sturen en aan de principes van de moraal die zijn gedrag sturen. Deze wetten die de mens leiden zijn door God gemaakt.

Red de vissers. Overheid, stop de aanval op hun privé-eigendom!

Eeuwige Wet

Om de Eeuwige Wet uit te leggen, maakt de heilige Thomas van Aquino een vergelijking: net zoals een ambachtsman een project, zoals een glas-in-loodraam, concipieert of een heerser een wet ontwerpt voordat hij deze uitvoert, zo concipieert God, voordat Hij iets schept, in Zijn Goddelijke Wijsheid het idee dat als model zal dienen voor het wezen dat Hij wilde scheppen. En omdat er voor God geen tijd is, heeft Hij de Schepping en haar wetten van alle eeuwigheid bedacht. Daarom noemen we de wetten die de Oneindige Goddelijke Wijsheid heeft bedacht eeuwig. "Dienovereenkomstig," zegt de heilige Thomas, "is de eeuwige wet niets anders dan het type van de goddelijke Wijsheid, zoals die alle handelingen en bewegingen stuurt." [4]

Natuurwet

Sint-Thomas van Aquino legt uit dat de natuurwet niets anders is dan de deelname van het rationele schepsel aan de Eeuwige Wet. Het algemene voorschrift, waaruit alle andere volgen, is dat "het goede gedaan en nagestreefd moet worden en het kwade vermeden". Door zijn natuurlijke verstand ziet de mens wat goed of slecht voor hem is. Hij bewaart zijn leven, zijn eigendom; hij is geneigd te trouwen en zich voort te planten. Tegelijkertijd schept het feit dat hij dezelfde natuur deelt met alle mensen een natuurlijke band van broederschap met zijn medemensen. Zo ziet de mens de goedheid van zijn leven, de rechtmatigheid van zijn eigendom en de heiligheid van zijn huwelijk; en hij weet dat het slecht is om te doden, iemands eigendom te stelen of overspel te plegen. Hij kent ook het einde van elk van zijn daden en weet dat ze in overeenstemming moeten zijn met het geluk op aarde en de eeuwige zaligheid.

Genot is middel, geen doel

Bijgevolg weet hij dat het verkeerd is om de middelen die hem helpen een handeling te volbrengen om te zetten in het doel van die handeling. Als hij bijvoorbeeld geen plezier zou beleven aan eten, een handeling die fundamenteel is voor het behoud van zijn leven en gezondheid, dan zou hij geneigd zijn het eten te verwaarlozen. Hetzelfde geldt voor voortplanting. Als er geen genot aan verbonden zou zijn, zou het ook verwaarloosd worden, wat problemen zou veroorzaken voor het voortbestaan van het menselijk ras. Maar als de mens genot, dat een middel is om bovengenoemde handelingen mogelijk te maken, verandert in een doel op zich, gaat hij in tegen zijn eigen rede die het als een stoornis ziet. En daarmee gaat hij in tegen de natuurwet en schendt hij de objectieve norm van de moraal. Als verder bewijs voor dit punt leerde de Heilige Paulus aan de Romeinen dat de natuurwet in het hart van de mens is gegrift. [5]

Bestel "Hoe winnen we de klimaatoorlog"

Wanorde als zonde

De heilige Thomas van Aquino bevestigt dat orde natuurlijk is voor de natuur, en dus, als iets wanordelijk is, komt het niet voort uit de natuur. We kunnen zeggen dat wanorde onnatuurlijk is. Daarom is ongehoorzaam zijn aan een wet ongehoorzaam zijn aan God, en omdat God de Auteur van de natuurwet is, is ongehoorzaam zijn aan de natuurwet zondigen, en zonde is een wanorde. [6] Omdat de natuurwet geworteld is in de menselijke natuur, is ze universeel en onveranderlijk omdat ze in gelijke mate van toepassing is op het hele menselijke ras. Ze gebiedt en verbiedt consequent, overal en altijd. Alle mensen met verstand herkennen de natuurwet. Deze kennis is onvolledig bij jonge kinderen en aangetast bij krankzinnigen. Hetzelfde gebeurt bij wilden, omdat extreme gevallen van wreedheid de erkenning van de natuurwet kunnen vertroebelen. Extreme religieuze of morele degradatie kan hetzelfde fenomeen veroorzaken. De geschiedenis kent verschillende voorbeelden van religies die zich bezighielden met mensenoffers zoals de Carthagers en Azteken en 'heilige' prostitutie in het geval van de Feniciërs. [7]

Zelfs heidenen kennen de natuurwet

Historisch gezien hadden zelfs heidense culturen het idee van de Eeuwige Wet en de natuurwet. Zo schrijft Sophocles (496-406 voor Christus) in zijn tragedie Antigone over een tiran, Creon, die na de verovering van een stad verbiedt om het lijk van de leider van de opstand te begraven. (Het niet ritueel begraven worden en de prooi worden van gieren, was voor de antieke mens het ergste wat hem kon overkomen, -red.) Antigone, de nicht van de leider van de stad, trotseert deze wrede wet en begraaft haar broer. Ze wordt voor Creon gedaagd:

Creon: Vertel me kort - niet in een lange toespraak - was je je ervan bewust dat er een proclamatie was die verbood wat je deed?

Antigone: Ik had ervan gehoord. Hoe kon ik dat niet weten? Het was algemeen bekend.

Creon: En toch durfde je die wetten te overtreden?

Antigone: Ja. Zeus heeft mij die wetten niet aangekondigd. En de Rechtvaardigheid die bij de goden leeft, heeft de mensen niet zulke wetten neergezonden. Ik vond niets van wat jij verkondigde sterk genoeg om een sterveling de goden en hun ongeschreven en onveranderlijke wetten te laten overstemmen. Die zijn niet alleen voor vandaag of gisteren, maar zij bestaan voor altijd en niemand weet waar ze voor het eerst verschenen. [8]

Positieve wet

Positieve wetten zijn wetten die God of de mens uitvaardigt, als voorschrift stelt en gehoorzaamheid afdwingt onder bedreiging van straf. In het eerste geval hebben we Goddelijke Positieve Wet (bijvoorbeeld de Tien Geboden). In het tweede geval hebben we de menselijke positieve wet, die gemaakt wordt door menselijke wetgevers. De menselijke positieve wet moet gebaseerd zijn op de natuurwet en niet op iemands grillen, een populaire consensus of historische omstandigheden. Als de positieve wet niet gebaseerd is op de natuurwet, is het geen echte wet. We zijn niet verplicht om die te gehoorzamen en soms kúnnen we die niet gehoorzamen, zoals Antigone.

COV WhatsApp-banner

Objectieve Morele Wet Versus "Keuze"

Als we in theorie of praktijk de objectiviteit van de morele wet ontkennen, veranderen we de morele daad in een louter "persoonlijke keuze". Velen verklaren: "Mijn geweten beslist wat een morele daad is." Het is waar dat het geweten, geleid door het verstand, beoordeelt of iets goed of slecht is, maar om correct te kunnen oordelen moet het geweten correcte morele principes toepassen, die de objectieve normen zijn die onze handelingen moeten leiden. Met andere woorden, het persoonlijke geweten creëert niet de norm van moraliteit: het past alleen de morele regels toe die zijn vastgelegd in de natuurwet.

Revolutie en Contrarevolutie

Linksliberalen verwarren deze twee dingen en veranderen moraal in een grillige persoonlijke keuze. Door te beweren dat men kan "kiezen" om te handelen zoals men wil, ontkennen ze de objectiviteit van de morele wet en het feit dat alle mensen een fundamentele notie van goed en kwaad hebben. De morele chaos van vandaag is het gevolg van het revolutionaire proces dat professor Plinio Corrêa de Oliveira de ‘Revolutie’ noemde en aan de kaak stelde en analyseerde in zijn meesterwerk Revolutie en Contrarevolutie. Hij zag deze chaos als het resultaat van het loslaten van de basisprincipes van de katholieke leer en van de christelijke beschaving. [9] Professor Corrêa de Oliveira benadrukte dat het verlies van het zondebesef een van de belangrijkste oorzaken is van de huidige crisis. En hij zag het als een belangrijke taak voor de contrarevolutie om de notie van goed en kwaad, van zonde in het algemeen, erfzonde en eigenlijke zonde nieuw leven in te blazen. [10] Zo is de notie van de Eeuwige Wet en de natuurwet, als basis van de moraal en de wet, tegenwoordig van cruciaal belang.

Op hoogtepunt Revolutie: Contrarevolutie

Als het waar is dat de morele vezels van de samenleving desintegreren en we een tijd van vervolging voor katholieken binnengaan, dan is het ook waar dat deze tragische situatie hoop biedt. De Revolutie is een kwaadaardig proces. Maar haar macht ligt in vermomming en hypocrisie, net als bij de duivel. Daarom definieerde Onze Heer de duivel als "een leugenaar en de vader daarvan." [11] En de Heilige Paulus vermaant ons dat "Satan zelf zich verandert in een engel van het licht." [12] Maar wanneer de Revolutie verkondigt dat de ondeugd tegen de natuur een reden is voor ‘trots’ en dat een moeder ervoor kan ‘kiezen’ om haar baby te doden, begint haar ware afschuwelijke gezicht te verschijnen en verzwakt daardoor haar verleidingskracht.

Stop de massa-immigratie. Stop het dweilen met de kraan open!

‘De waarheid zal u vrij maken’

Hoewel velen verleid worden door de kracht van de Revolutie, hebben degenen die haar willen tegenwerken iets wat die misleide mensen niet hebben. Zij hebben de kracht van de waarheid en de kracht van genade. Ondanks de algemene verwarring en chaos koesteren veel mensen een groeiende afkeer van de leugens van de Revolutie, haar lelijkheid, tirannie en duisternis. Langzaam maar zeker, om de metafoor van professor Corrêa de Oliveira te gebruiken, stappen steeds meer mensen uit de trein van de Revolutie en wenden ze zich naar de idealen van de Contrarevolutie.

Troon van het Goddelijke Woord

Steeds meer mensen verlangen naar iets wat ze nooit echt hebben gekend: Christelijke Beschaving. Er is een wijdverbreid besef dat we terug moeten naar de basis, naar de essentie van het leven, naar de Eeuwige Wet en de natuurwet, naar de Waarheid. In één woord, mensen beginnen te verlangen naar de belofte van onze Verlosser: "En gij zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken." [13] En aangezien we zonder genade niets kunnen doen, wat is er dan beter dan voortdurend onze toevlucht te nemen tot Onze Lieve Vrouw, die de Kerk zetel van de Mensgeworden Wijsheid noemt en de troon van het Goddelijke Woord zelf?

Noten

[1] Dit artikel verscheen eerder op tfp.org en is gebaseerd op een lezing gegeven voor TFP in april 2007.
[2] Rom. 13:1–2.
[3] Ps. 18:2.
[4] Sint-Thomas van Aquino, Summa Theologica, I–II, q. 93, a. 1.
[5] Cf. Rom. 2:14–15.
[6] Cf. Sint-Thomas van Aquino, Summa Theologica, I–II, q. 71, a. 1.
[7] Afvallige koningen van Juda namen soms de Fenicische cultus van Astarte en Baal over met de daarbij horende 'heilige' prosititutie. Zij werden veroordeeld door de Profeten (vg. I Koningen 14:23-24, II Koningen 23:7).
[8] Sophocles, Antigone
[9] Cf. Plinio Corrêa de Oliveira, Revolutie en Contrarevolutie
[10] Cf. Idem
[11] Johannes 8:44.
[12] 2 Cor. 11:14.
[13] Johannes 8:32.

Laatst bijgewerkt: 13 december 2023 15:56

Doneer