Katholieke geleerde: 'We kunnen niet ontkennen dat islam tot terrorisme leidt'

Een islamitische demonstratie voor de invoering van de sharia. Bron afbeelding: Wikimedia Commons / Dying Regime

Katholieke geleerde: 'We kunnen niet ontkennen dat islam tot terrorisme leidt'

THEMA'S:

In naam van het recht op immigratie is het Westen binnengevallen door horden Mohammedanen. Hun geloof – de islam – wordt door sommigen gezien als een "godsdienst van vrede". Zoals uit dit interview echter duidelijk blijkt, is er een jihad uitgeroepen tegen de Westerse christelijke wereld. De islam koestert een grenzeloze haat voor het christelijk geloof en zal niet rusten tot het Westen onderworpen is.

Nu het twintig jaar geleden is dat islamitische terroristen hun gekaapte vliegtuigen in het World Trade Center boorden, brengen wij dit interview met de katholieke geleerde Luiz Sérgio Solimeo. Hij is de auteur van Islam en de zelfmoord van het Westen, door de campagne Cultuur onder Vuur uitgegeven in het Nederlands en HIER gratis te bestellen.

De titel van uw werk is erg suggestief. Kunt u die aan onze lezers uitleggen?

Mr. Luiz Sérgio Solimeo: Graag. Hoe is het Westen zelfmoord aan het plegen? Vandaag zijn we getuige van een ware invasie van Europa en het Westen door massa's moslimimmigranten en "vluchtelingen". Volgens de statistieken zijn de meesten van hen jonge mannen in de militaire leeftijd. Deze constante migratiestroom, samen met de extreme daling van het geboortecijfer in de Europese landen, maakt de toekomst van het christendom in Europa zeer somber. Men schat dat rond 2030 de moslims bijna 10% van de bevolking van West-Europa zullen uitmaken. Dit feit zou regeringen, religieuze autoriteiten en verantwoordelijke sectoren van de samenleving moeten alarmeren. Helaas wordt op deze dreiging zeer weinig gereageerd.

Hoe verklaart u dit gebrek aan reactie?

Het komt deels doordat Westerse naties lijden aan morele decadentie, verlies van identiteit en het niet hoog houden van principes. Zij hebben ook een gebrek aan kennis over de islam en zijn expansionistische doctrine, waarvan de kern de haat tegen de Heilige Drievuldigheid is.

Islam en de zelfmoord van het Westen

Wat is de houding van de Europese bisschoppen?

Jammer genoeg hebben de katholieke bisschoppen deze massale immigratie van moslims in naam van de interreligieuze dialoog over het algemeen gesteund. Sommigen gaan zelfs nog verder en steunen de bouw van moskeeën en islamitische culturele centra. Anderen staan toe dat katholieke scholen lokalen reserveren voor moslimgebed waarbij zij het dragen van de hijab (een doek die het hoofd bedekt) toestaan. Als dit alles geen suïcidale houding is, weet ik niet hoe ik het anders moet noemen.

Iemand zou bezwaar kunnen maken: de Verenigde Staten hebben grote aantallen immigranten uit de hele wereld ontvangen, en deze immigratie is zeer gunstig geweest... Wat maakt de moslim-immigratie anders?

Het verschil is enorm. De immigranten van de 19e en 20e eeuw kwamen naar de VS en Amerika in het algemeen om zich te integreren in het leven van hun nieuwe land, de cultuur te assimileren en bij te dragen tot de vooruitgang. Dit gebeurt echter niet met de nieuwe moslimimmigranten in Europa. Zij willen niet integreren in de westerse christelijke beschaving. In plaats daarvan willen zij, op basis van islamitische leerstellingen, deze beschaving vernietigen en hun eigen doctrine en sharia aan de wereld opleggen.

Kijk in deze zin eens naar de getuigenis van Burak Bekdil, een journalist die op het eiland Lesbos woont, een toegangspoort tot Europa vanuit het Midden-Oosten. Op de vraag waarom hij Turkije, dat hem had verwelkomd, had verlaten en had besloten naar West-Europa te gaan, antwoordde hij: "Ik wil naar Europa gaan om de moslimbevolking daar te doen toenemen." Een andere immigrant voegde daaraan toe: "Op een dag zullen wij, goede moslims, deze landen veroveren op de ongelovigen."

Immigration Adobe Stock 229403267 scaled

Het is meer dan ooit tijd om de instroom van islamitische immigranten te stoppen. Maar hoe?

Als advocaat van de duivel, hoe zit het met het recht op immigratie? Hebben deze mensen dat recht niet?

Volgens de katholieke leer en het natuurrecht hebben landen, net zoals mensen het recht hebben om te immigreren, het recht om migratie te reguleren volgens de omstandigheden op hun grondgebied. Landen moeten de rechten van hun burgers en hun identiteit, cultuur en godsdienst beschermen. Anders zou immigratie een invasie worden waarbij buitenstaanders hun wet zouden opleggen. Dit zou aanleiding geven tot allerlei conflicten. Kijk maar naar wat er in Europa gebeurt.

De media hebben bericht over voortdurende aanslagen door islamitische immigranten in Europa. Dit weerhoudt velen - waaronder katholieke bisschoppen - er niet van te beweren dat, hoewel terroristen in naam van de islam handelen, dergelijke aanslagen marginaal zijn en geen afspiegeling vormen van de islam in zijn geheel het is een "godsdienst van vrede".

Het is helemaal waar dat niet elke moslim een terrorist is. Dit te beweren zou een absurde overdrijving zijn. Maar een nog grotere overdrijving is te beweren dat de godsdienst van Mohammed niets te maken heeft met de houding van deze radicalen. Daarom is het zo belangrijk na te gaan of de islamitische leer - zoals die in de koran, in de overleveringen van Mohammed (hadith) en in het leven van de "profeet" van de islam (Sirah) staat - de verovering van de wereld voor Allah door het zwaard toestaat of veroordeelt.

Islamic State member gives Dhimma second class contracts for Christians to sign Islamic State

Een christen wordt door een lid van Islamitische Staat gedwongen om een contract te tekenen waarmee hij zichzelf 'dhimmi' verklaard: een tweederangsburger die extra belastinggeld moet afdragen. Deze maffiose afpersing is volledig in lijn met de islamitische leer.

Islam en de zelfmoord van het Westen

Uit de geschiedenis van de islam kunnen we opmaken dat zijn expansie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika gebeurde door militaire verovering...

Juist. Dit gebeurde ook in Spanje en Zuid-Frankrijk, waar de islamitische dreiging werd gestopt door Karel Martel. We zien dit later in Sicilië, Griekenland en de Balkan. In de zeventiende eeuw kwamen Turkse troepen aan de poorten van Wenen.

Terugkomend op de doctrine, staan de heilige boeken van de islam het opleggen van Mohammed's religie aan anderen door middel van oorlog toe?

Meer dan dat. Dit wordt voorgeschreven in de Koran en andere moslimteksten. Laten wij enkele passages uit de Koran bekijken (het eerste nummer verwijst naar het hoofdstuk en het tweede naar het vers):

 • "En doodt hen (de afgodendienaren) waar gij hen ook vangt" (2:191).
 • "Strijdt en doodt de afgodendienaren waar gij hen ook vindt, grijpt hen, overvalt hen en wacht hen op in elke list" (9:5).
 • "O, gij die gelooft! Bestrijdt de ongelovigen" (9:123).
 • "Bestrijdt degenen, die in Allah noch in de laatste dag geloven en die niet houden aan hetgeen Allah en Zijn boodschapper verboden hebben, noch de ware godsdienst erkennen, zelfs al behoren zij tot de mensen van het Boek (de Christenen en de Joden)" (9:29).
 • "De straf voor hen die oorlog voeren tegen Allah en Zijn boodschapper .... is: executie, of kruisiging, of het afhakken van handen en voeten aan tegenovergestelde zijden, of verbanning uit het land..." (5:33).

Islam en de zelfmoord van het Westen

Deze feiten over Mohammed zijn niet bekend. Was hij degene die het concept van de jihad introduceerde? Kunt u trouwens deze uitdrukking definiëren, die tegenwoordig zo gebruikt wordt als het gaat om islamitisch terrorisme?

Een zeer goed gedocumenteerd boek van een groot kenner van de islam, Robert Spencer, is net gepubliceerd. De titel zegt het al: The History of Jihad: From Muhammad to ISIS. Mohammed predikte de jihad niet alleen met woorden maar ook met daden. Hij was de eerste jihadi. Wat de betekenis van het woord jihad betreft, legt pater Samir Khalil Samir, S.J., een van de grootste katholieke specialisten over de islam, uit dat in de Koran "het woord 'jihad' altijd wordt gebruikt om 'strijd voor God' aan te duiden... het wordt in Europese talen vertaald met 'heilige oorlog'."

Lees ook: Hoe ‘shariadeskundigen’ bij de NOS de waarheid mogen verdraaien

Maar de media vermelden deze dingen nauwelijks... Handelde Mohammed ook zo?

De Egyptische pater-jezuïet Henri Boulad, een islamdeskundige, geeft de volgende gegevens, ontleend aan islamitische bronnen (tussen haakjes staat de klassieke islamitische auteur en het nummer waarin het citaat voorkomt):

 • Mohammed had slaven en verhandelde ze (Sahih Muslim 3901), en beval zijn volgelingen om overspelige vrouwen te stenigen (Muslim 4206).
 • Hij onthoofdde 800 Joodse mannen en kinderen (Abu Dawud 14:2665), beval de dood van vrouwen (Ibn Ishaq 819, 995) en doodde degenen die hem beledigden (Bukhari 56:369, 4:241).
 • Volgens Mohammed verhoogt de jihad ["heilige oorlog"] op het pad van Allah iemands positie in het paradijs honderdvoudig (Moslim 4645).
 • In de laatste tien jaar van zijn leven leidde Mohammed 65 militaire campagnes en aanvallen (Ibn Ishaq) en doodde hij krijgsgevangenen (Ibn Ishaq 451).
 • Hij moedigde zijn mannen aan vrouwen te verkrachten en tot slaaf te maken (Abu Dawood 2150, Koran 4:24), en beval hen "afvalligen" te doden.
 • Na de dood van Mohammed hebben zijn volgelingen de bevolking van 28 landen aangevallen en veroverd en de heilige oorlog verklaard aan volkeren van de vijf grootste godsdiensten van de wereld.

Een andere specialist is prof. Richard A. Gabriel, een krijgshistoricus aan het Royal Military College of Canada. In een goed gedocumenteerde studie over Mohammed als militair opperhoofd toont hij aan dat "hij in de tijd van één decennium, [van 624 tot zijn dood in 632] acht grote veldslagen heeft gestreden, 18 aanvallen heeft geleid en 33 andere militaire operaties heeft gepland".

9269853

Als vee worden christelijke krijgsgevangen afgevoerd door islamitische veroveraars in Spanje. De 'florerende cultuur' en het 'vreedzaam samenleven' in islamitische Spanje is een mythe. De realiteit was het tegenovergestelde en wordt beschreven in het Cultuur onder Vuur-rapport 'Schoolboeken: van informatie naar indoctrinatie'.

Terugkomend op het verband tussen de islamitische leer en terroristische bewegingen die in de naam van de islam handelen, in hoeverre zijn deze bewegingen trouw aan de leer en het voorbeeld van Mohammed?

Nogmaals benadrukkend dat niet elke moslim als terrorist kan worden beschouwd, kan men niet ontkennen dat de islamitische doctrine tot terrorisme leidt. Prof. Marie-Therese Urvoy, van de Katholieke Universiteit van Toulouse, is duidelijk: "De terroristen passen de Koran en de profetische tradities letterlijk toe. Elke daad van Islamitische Staat (IS) kan in verband worden gebracht met de ene of de andere islamitische bron. In hun eigen ogen doen deze fanatiekelingen niets anders dan gehoorzamen aan een goddelijk bevel."

Dit is ook de mening van professor Bernard Haykel van de Universiteit van Princeton, een van de grootste experts op het gebied van de Islamitische Staat. Volgens hem hebben de leiders van IS het imiteren van Mohammed tot een strikte plicht gemaakt en tradities nieuw leven ingeblazen die al honderden jaren inactief waren. "Wat indruk maakt is niet alleen de letterlijke manier, maar ook de ernst waarmee ze deze teksten lezen," zegt Haykel. Hij concludeert: "Hun is een ijverige en obsessieve ernst die moslims gewoonlijk niet hebben."

Peiling buitenlandse financiering moskeeën

Vanuit een religieus, laten we zeggen, theologisch standpunt, wat is het grootste verschil tussen de islam en het christendom?

Het belangrijkste verschil is zo groot dat het elke toevallige gelijkenis elimineert. Het is hun concept van God. Volgens de Goddelijke Openbaring is God Eén en Drie-enig. Dit is het dogma van de Heilige Drievuldigheid, Vader, Zoon en Heilige Geest. Als je dit fundamentele dogma ontkent, is er geen christendom. Want zonder Drie-eenheid kan er geen sprake zijn van de Menswording van het Woord of de Verlossing. De Heilige Maagd Maria zou niet langer de moeder van God zijn, en de Kerk zou alle betekenis verliezen.

In plaats van het bestaan van de Drie-Eenheid te negeren, zoals andere heidense godsdiensten doen, neemt de islam er nota van en bestrijdt het, door het tritheïsme (verering van drie goden) of polytheïsme te noemen. De geloofsbelijdenis van de islam, de shahada, die elke moslim moet uitspreken, stelt: "Er is geen andere god dan Allah; Mohammed is de boodschapper van Allah." Abdullah Yusuf Ali, een befaamd Koranvertaler en commentator, maakt het heel duidelijk: "De leerstellingen over de drie-eenheid ... worden als godslasteringen verworpen."

Kunt u enkele voorbeelden geven van deze veroordelingen van de Drievuldigheid?

De Koran maakt de Heilige Drievuldigheid belachelijk door te zeggen dat Allah almachtig is en geen andere goden nodig heeft. Het zegt ook dat hij geen zoon had kunnen verwekken omdat hij niet getrouwd was en geen vrouw had. Laten we enkele citaten bekijken:

 • "Zeg niet drie-eenheid: Geef op, het zal beter voor u zijn, want Allah is een God" (4:171).
 • "En zij (Christenen) zeggen: Allah heeft zich een zoon verwekt! Glorie zij Hem! Neen, aan Hem behoort alles wat in de hemelen en op aarde is en alles betoont Hem eer" (2:116).
 • "Zij (de Christenen) zeggen: 'Allah heeft zich een zoon verwekt. ' - Glorie zij Hem. Hij is zelfvoorzienend!" (10:68).
 • "Hoe zou hij een zoon kunnen hebben zonder een metgezel [een vrouw]?" (6:101).
 • "Hij nam geen metgezel [een vrouw] of een zoon tot zich" (72:3).

Het is onzin te veronderstellen dat God een vrouw nodig had om een zoon te verwekken! Dat is precies wat de heilige Thomas van Aquino zegt in zijn Summa Contra Gentiles door erop te wijzen dat deze bewering voortkomt uit een louter vleselijke, menselijke opvatting van God die zijn zuiver geestelijke natuur negeert. Bovendien beschuldigt de Koran de christenen er op absurde wijze van dat zij Onze Lieve Vrouw vereren als deel van de heilige Drie-eenheid: "En herinner hen aan het moment waarop Allah zal zeggen: O Jezus, zoon van Maria! Heb jij tegen de mensen gezegd: 'Neem mij en mijn moeder voor twee goden naast Allah?'" (5:116).

Islam en de zelfmoord van het Westen

Wat zijn de praktische gevolgen van deze moslim-opvatting van de Heilige Drievuldigheid als polytheïsme?

Elke moslimvervolging van christenen komt voort uit het idee dat christenen "associators" (mushrikun) zijn, dat wil zeggen, zij associëren andere goden met Allah omdat zij geloven in de Heilige Drie-eenheid. Voor de islam is polytheïsme de ernstigste zonde, waarvoor geen vergeving bestaat. Het meest directe gevolg van deze onjuiste opvatting van de Drie-eenheid is de vervolging en zelfs het doden van christenen, volgens het vers met de naam "Het Zwaard": "Doodt de afgodendienaars waar gij hen ook vindt, grijpt hen en arresteert hen, en houdt hen in het oog waar zij zich ook bevinden" (9:5).

Als Moslims de Heilige Drievuldigheid ontkennen, wat is dan hun opvatting van God?

De islam beschouwt God als pure almacht, een absolute macht ontdaan van wijsheid of liefde. De basis van de islam is niet liefde voor God, maar angst, onderwerping, zoals de naam zelf van Mohammeds religie uitdrukt. Islam betekent onderwerping. God wordt gereduceerd tot een zuiver willekeurige wil, met het gevolg dat paus Benedictus XVI in zijn beroemde toespraak in Regensburg, Duitsland, in 2006 noemde: "Voor de moslimdoctrine is God absoluut transcendent. Zijn wil is aan geen enkele van onze categorieën gebonden, zelfs niet aan die van de rationaliteit." Hij "is zelfs niet gebonden aan zijn eigen woord".

Lees ook: De lange arm van Ankara: 'Nederlandse imams houden verdachte mensen in de gaten'

Kan God dan vandaag het ene zeggen en morgen het tegenovergestelde?

Precies. Zo staan er in de Koran, waarvan gezegd wordt dat hij door Allah is geopenbaard, tegenstrijdige uitspraken die eigen zijn aan een god zonder wijsheid, die zichzelf kan ontkennen. Zo staat er bijvoorbeeld in de Koran: "Voor elk vers dat wij intrekken of vergeten, zullen wij een beter of gelijker maken. Weet gij niet, dat Allah almachtig is over alle dingen?" (2:106).

Onder de talloze voorbeelden van tegenstrijdigheid, bevestigt de Koran dat de Christenen, Joden en Sabianen gered zullen worden in hoofdstuk 2:62, terwijl in hoofdstuk 3:85 precies het tegenovergestelde staat: "En wie een andere godsdienst zoekt dan de islam, die zal niet worden aanvaard, en hij zal in het uiteindelijke leven tot de verlorenen behoren." Een ander voorbeeld gaat over religieuze tolerantie. Als we hoofdstuk 2:256 lezen, kunnen we concluderen dat de islam tolerantie predikt: "Er is geen religieuze dwang." We hebben echter zojuist gezien dat het vers van het Zwaard (9:5) dagen om "de veelgodenaanbidders te doden," waartoe natuurlijk ook christenen behoren.

Lees ook: Hoe de islam Nederlandse kinderen voorbereidt op bekering

Hoe handelt een moslim in het aangezicht van zulke tegenstrijdige verklaringen?

Gebaseerd op een tekst van hoofdstuk 2:106, schiepen moslimmeesters de doctrine van abrogatie. Dit betekent dat wanneer de later geopenbaarde verzen eerdere verzen tegenspreken, deze laatste de eerdere verzen opheffen en intrekken. Een van de gevolgen van de doctrine van de abrogatie is dat alle verzen die tolerantie prediken, zijn geannuleerd door verzen die jihad prediken, waarvan wordt gezegd dat ze later zijn geopenbaard. Dit is de mening van de gezaghebbende professoren Dominique en Marie-Thérèse Urvoy: "Het wordt algemeen aanvaard dat de 124 verzen van de Koran, die vrede en vergeving aanmoedigen, worden opgeheven door vers 4 (over jihad) van soera 47." Alexander Knysh doet dezelfde uitspraak in The Cambridge Companion to the Qur'an.

Islam en de zelfmoord van het Westen

De advocaat van de duivel spelend, brengt het feit dat de islam Jezus als profeet accepteert, het niet dichter bij het christendom?

Integendeel! Dit is een van de gevolgen van haar ontkenning van de Heilige Drievuldigheid. Onze Heer reduceren tot een profeet is Zijn goddelijkheid ontkennen en daarmee de hele katholieke leer. Dit ontkent ook de Goddelijke Openbaring, zoals gevonden in de Evangeliën, waarin Onze Heer duidelijk Zijn goddelijkheid bevestigt.

In welke zin zegt de Koran dat Jezus een profeet is?

De Koran erkent de wonderen van Jezus en noemt hem zelfs "Messias", maar niet in de zin van de Verlosser van de mensheid, want de islam aanvaardt de leer van de erfzonde niet. Voor de islam is Jezus een mindere profeet die Mohammed komt aankondigen, de laatste en grootste van de profeten, en degene aan wie de definitieve openbaring van de Koran werd gegeven.

Zo worden in hoofdstuk 61:6 godslasterlijke woorden aan Jezus toegeschreven waarmee de Heiland zelf 'erkent' slechts de aankondiger te zijn van de grootste der profeten: "En gedenk, dat Jezus, de zoon van Maria, heeft gezegd: 'O kinderen van Israël! Ik ben de boodschapper van Allah, tot u gezonden, de wet bevestigende, die vóór mij kwam, en blijde tijding gevende van een boodschapper, die na mij komen zal, wiens naam Ahmad zal zijn'". (61:6). De moeilijkheid voor Mohammedanen is dat het enige wat Jezus in dit verband in de Evangeliën aankondigde, was dat er na zijn dood valse profeten zouden verschijnen... (Mt 7,15; 24,11; 24,24-25).

Lees ook: Het monsterverbond van links rondom Kauthar Bouchallikht

Ze zeggen ook dat moslims Jezus en Zijn Gezegende Moeder vereren...

Hier is hoe Marie Thérèse Urvoy de christologie van de Koran samenvat: "De koranische christologie bestaat dus in wezen uit vier waarden, gepresenteerd in de vorm van absolute ontkenningen... Jezus is niet God (5:72, 116) omdat hij voedsel tot zich nam (5:75); Jezus is niet de zoon van God (9:30; 19:34-35); Jezus is niet het derde deel van een triade, omdat de Drie-eenheid gelijkgesteld wordt met polytheïsme (4:171; 5: 73); tenslotte werd Jezus niet gekruisigd (4:157)." Er is dus niets gemeenschappelijks tussen onze Heer Jezus Christus zoals die in de Evangeliën wordt voorgesteld en zoals wij die in de Geloofsbelijdenis belijden, en Jezus de "profeet" van de Islam. Bovendien zou Jezus volgens Mohammed naar de aarde terugkeren om alle kruisen te vernietigen, het symbool van onze verlossing.

Uit alles wat we hebben besproken, blijkt dat de islam een reëel gevaar vormt voor het Geloof en de vrijheid in Westerse landen. Wat kan hiertegen worden ondernomen?

In zeer complexe situaties moeten we eerst proberen het probleem goed te begrijpen en de oorzaken te analyseren. Daarna kunnen wij mogelijke oplossingen bestuderen. Het islamitische gevaar doet zich voor op een ogenblik dat het Westen zich op het hoogtepunt bevindt van een destructief proces dat prof. Plinio Corrêa de Oliveira de Revolutie heeft genoemd. We zitten midden in een crisis waarin de geesten van de mensen in verwarring zijn. Er is een gebrek aan zekerheid en morele parameters. Kortom, we zijn heel dicht bij chaos. Aan de horizon gloort echter een sprankje hoop dat niet van mensen komt, maar van God. Het is de boodschap van Onze Lieve Vrouw in Fatima, waarin zij verklaarde dat Rusland zal worden bekeerd, haar Onbevlekt Hart zal zegevieren en de wereld een tijd van vrede zal worden gegeven.

Islam en de zelfmoord van het Westen

Is het mogelijk een verband te leggen tussen de boodschap van Fatima en de islam?

Naar mijn mening, ja. Om het Onbevlekt Hart van Maria te laten zegevieren en de wereld vrede te geven, zijn de bekering van Rusland en het einde van het communisme alleen niet voldoende. Ik geloof dat ook een overwinning van de Allerheiligste Maagd op de islam noodzakelijk is. Immers, hoe zou het Onbevlekt Hart over de hele wereld kunnen zegevieren - wat de betekenis van haar boodschap is - als een groot deel van de planeet onder het juk van de moslims zit en de rest in zijn klauwen dreigt te vallen?

We moeten niet vergeten dat Fatima de naam was van de dochter van Mohammed. Was het louter toeval dat Onze Lieve Vrouw verscheen op een plaats met die naam? Met deze overwegingen sluit ik mijn boek af. Ik hoop dat dit boek elementen aanreikt voor een beter begrip van het islamitische gevaar en de lezers helpt mogelijke praktische middelen te ontwikkelen om zich ertegen te verzetten. Het is ook bedoeld om hoop te geven, want zonder hoop raken mensen ontmoedigd, en wordt de strijd onmogelijk.

Dit interview is een vertaling van "Why Acceptance of Islam is Leading to the Suicide of the West", dat eerder verscheen op tfp.org.

Laatst bijgewerkt: 15 september 2021 15:51

Doneer