Cultuur onder Vuur verkiezingsmonitor 2021: Deel 2

Cultuur onder Vuur verkiezingsmonitor 2021: Deel 2

THEMA'S:

De redactie van Cultuur onder Vuur heeft alle verkiezingsprogramma’s van de partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van woensdag 17 maart 2021 geanalyseerd. We hebben scherp gekeken naar de focus (of het ontbreken daarvan) op klimaat, het aardgasverbod, immigratie, islamisering, Zwarte Piet en de Nederlandse cultuur.

Partij van de Arbeid

Op het gebied van klimaat is er slechts zeer beperkt onderscheid te maken tussen de PvdA en meer progressieve partijen als GroenLinks en D66. Allen onderschrijven zij immers de Europese Green New Deal, die dus ook in dit verkiezingsprogramma sterk naar voren komt: deze moet “leidend worden voor de duurzame agenda van Nederland.” In ‘Europees verband’ wil de PvdA, net als anderen, toewerken naar een ‘klimaatneutraal continent.’ Alle wetgeving moet getoetst worden aan gevolgen voor het klimaat, en voor 2030 moet er een CO2-reductie van minstens 55% geforceerd worden. Dit doel kan echter nog worden verhoogd, als technologische ontwikkelingen dit mogelijk maken, of als ‘internationale stappen’ hier aanleiding toe geven. Auto’s moeten volgens de PvdA gedeeld gaan worden, omdat deze 90% van de tijd stil staan en zodat mensen die het geld niet hebben voor een auto ook kunnen reizen.

Peiling buitenlandse financiering moskeeën

Op cultureel gebied moet de 'Code Culturele Diversiteit’ nageleefd worden, een intersectioneel draaiboek waarin ‘inclusiviteit’ en ‘diversiteit’ bovenaan staan. ‘Fake news’ moet bestreden worden, en mensen die ‘digitaal manipulatieve informatie verspreiden’ moeten strafrechtelijk vervolgd kunnen worden.

Immigranten moeten bij het vormgeven van al het beleid betrokken worden zodat hun kennis en netwerken benut kunnen worden. Lokale ngo’s moeten ‘ruimhartige financiering’ krijgen, net als de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR, welke vorig jaar nog in de Duitse pers beticht werd van corruptie. Ontwikkelingssamenwerking mag van de PvdA nooit afhankelijk worden van het terugdringen van het aantal migranten.

ChristenUnie

Er komt een permanente nationale campagne om het Klimaatakkoord aan het Nederlandse volk te verkopen, want ook voor deze partij is de Europese Green New Deal leidend. De EU moet volgens dit plan klimaatneutraal zijn in 2050, en Nederland moet daar volgens de ChristenUnie aan mee werken. Deze permanente campagne moet lokale energienetwerken en coöperaties inzetten om de boodschap dicht bij de mensen te brengen. Alle nieuwbouw moet klimaatbestendig zijn, en gaswinning bij Holwerd wordt stopgezet.

Lees ook: Van ketel naar warmtepomp: € 40.000,-

Islamisering wordt niet als zodanig benoemd, maar wel wordt duidelijk uitgesproken dat jihadisten niet ongestraft mogen blijven. Dit gaat volgens de CU echter hand in hand met het bestrijden van rechts-extremisme, wat als een vergelijkbare dreiging gezien wordt.

Over de Nederlandse cultuur zegt de ChristenUnie niet veel. De reden dat kerken volgens de CU bescherming verdienen is omdat zij “een plek voor bezinning bieden” en ‘beeldbepalend’ zijn in dorpen.

SGP

De SGP is tegen een aardgasverbod, maar is wel van mening dat Nederland in 2030 met 20% minder aardgasgebruik moet rondkomen. Alhoewel de gaswinning in Groningen afgebouwd moet worden, mogen kleinere gasvelden ondersteuning verwachten.

Asielzoekers moeten in Europa niet langer kunnen kiezen in welk land zij huisvesting zoeken, er wordt gestopt met algemene pardonregelingen, en er komen striktere quota’s voor seizoens-, arbeids- en studiemigratie. Er komen dus “afspraken met landen in Afrika, het Midden-Oosten en de Balkan over gedwongen terugkeer van afgewezen asielzoekers.” De terugkeer- en vertrekregelingen moeten beter functioneren zodat het makkelijker wordt om overlastgevende migranten terug te sturen.

Lees ook: Coronabeleid dient allerlei belangen, maar niet het algemeen welzijn

Het “samenleven met veel verschillende en ook niet-Westerse culturen” is volgens de SGP “geen rooskleurig verhaal.” Met name islamisering wordt in deze context genoemd. Islamitische gebedsoproepen moeten dan ook niet langer wettelijk toegestaan worden, het boerkaverbod moet nauwer worden nageleefd, en eerwraak, huwelijkse uitbuiting en vrouwenbesnijdenis moeten “effectief tegengegaan worden.” Buitenlandse financiering moet voor moskeeën verboden worden, en salafistische organisaties “waarvan activiteiten op gespannen voet staan met de rechtsstaat moeten worden aangepakt.”

Forum voor Democratie

De partij van Thierry Baudet is tegen; het aardgasverbod, het Parijs-akkoord, de klimaatwet, gedwongen uitfasering van diesel- en benzine-auto's en windturbines. Wel moet men infrastructuur verbeteren om rekening te houden met veranderingen in het klimaat, door bijvoorbeeld te innoveren in dijkenbouw, kustbescherming, rivierbeheer en gewasontwikkeling. Deze kennis kan dan geëxporteerd worden naar andere landen. Het klimaat verandert, en daar zullen we mee om moeten gaan, maar deze veranderingen tegen gaan is volgens de FvD een verkeerde aanpak.

Lees ook: Waarom steriel nationalisme ons niet zal redden van het globalisme

Immigratie heeft een enorme impact op onze samenleving, zet onze welvaart onder druk, holt onze verzorgingsstaat uit, leidt tot verloedering van het onderwijs en tot onveiligheid op straat, en ondermijnt onze culturele identiteit. Het asielbeleid moet dus radicaal anders: opvang moet in de regio gebeuren en de mogelijkheid om op Nederlands grondgebied asiel aan te vragen moet vervallen. Remigratie moet bevorderd worden, illegaliteit strafbaar, en “culturele compatibiliteit met de Nederlandse samenleving” moet voorop staan, volgens de FvD.

Een ‘Wet Bescherming Nederlandse Waarden’ moet inspelen op de grote groepen overwegend islamitische immigranten die de afgelopen decennia naar Nederland zijn gekomen, maar de formulering zorgt ervoor dat ook christenen in hun geloof beperkt zouden worden wanneer dit met de Nederlandse wet zou conflicteren. Iedereen moet volgens de FvD kunnen geloven wat men maar wil, maar het recht om godsdiensten in al hun aspecten te bekritiseren, ridiculiseren of bespotten moet uiteindelijk prevaleren, ook met betrekking tot het christendom. De vrijheid van meningsuiting boven de vrijheid van godsdienst dus, en ook islamitisch onderwijs moet de 'fundamentele Joods-Christelijke’ waarden van deze wet onderschrijven.

Zwarte Piet valt volgens de FvD onder Nederlands erfgoed, en er mag dus geen geld naar projecten of organisaties die Zwarte Piet of vergelijkbare Nederlandse tradities trachten te ondermijnen. Ook smartengelden of excuses van de regering voor "zaken die een ver verleden betreffen," waarschijnlijk doelende op het Nederlandse 'slavernijverleden,' gaan er als het aan de FvD ligt niet komen.

Partij voor de Dieren

Gas moet zo snel mogelijk worden afgebouwd: in 2030 gebruikt Nederland, als het aan de Partij voor de Dieren ligt, helemaal geen gas meer. De hoeveelheid energie die Nederland verbruikt, moet tegen die tijd dan ook met 65% gezakt zijn, en we moeten 50% stikstof uitstoten. Men wil dit bewerkstelligen door onder andere 100% van ons vervoer in 2030 op duurzame energie te laten rijden.

We moeten volgens de PvdD onder ogen zien dat “racisme geworteld is in de samenleving,” en ook wordt Sinterklaas "een leuk feest voor álle kinderen: Zwarte Piet wordt afgeschaft, en vervangen door bijvoorbeeld roetveegpieten.”

Help de boeren, teken de petitie tegen de stikstofpolitiek!

SP

Ook de SP wil met de Europese Green New Deal “de strijd aangaan tegen de klimaatcrisis, de wooncrisis, de economische crisis en de sociale ongelijkheid.” Een grootschalige omvorming van ons hele publieke en private leven onder leiding van Europa. Op alle “geschikte daken” moet de staat zonnepanelen kunnen plaatsen. Kernenergie wordt afgewezen en de kerncentrale bij Borssele moet dan ook gesloten worden, evenals onze kolencentrales, en gaswinning moet niet alleen in Groningen maar zelfs in de Waddenzee volledig stoppen.

Discriminatie wordt in “geen enkele vorm” geaccepteerd, dus zowel “extreme salafisten” als “politici die mensen tegen elkaar opzetten met een politiek van racisme” moeten worden aangepakt. De arbeidsinspectie moet dus ook meer middelen krijgen om discriminatie “aan te pakken” op de arbeidsmarkt.

Lees ook: Cultuur onder Vuur verkiezingsmonitor 2021: Deel 1

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 15:05

Doneer