Cultuur onder Vuur verkiezingsmonitor 2021: Deel 1

Cultuur onder Vuur verkiezingsmonitor 2021: Deel 1

THEMA'S:

De redactie van Cultuur onder Vuur heeft alle verkiezingsprogramma’s van de partijen die meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 geanalyseerd. We hebben scherp gekeken naar de focus (of het ontbreken daarvan) op klimaat, het aardgasverbod, immigratie, islamisering, pensioenen, Zwarte Piet en de Nederlandse cultuur.

VVD

De voormalig liberale Volkspartij voor Vrijheid en Democratie wil vanaf 2030 verbieden om elektriciteit op te wekken door kolen. Wel wil hij nog gebruik blijven maken van buitenlands gas, doch enkel omdat dit “op de korte termijn noodzakelijk is,” en alhoewel het bestaande gasnetwerk behouden moet blijven is dit enkel omdat het in de toekomst voor groene alternatieven gebruikt kan worden. Het aardgasverbod wordt dus impliciet bekrachtigd. In 2050 moet Nederland aan de internationale klimaatafspraken voldoen, wat betekent dat “de toekomst emissieloos rijden is.” Daarnaast ziet de VVD dat “een flink aantal boeren uit zichzelf stopt.” Dat dit grotendeels het gevolg is van draconische regels van de overheid laten zij buiten beschouwing.

Over immigratie is de VVD in het verkiezingsprogramma karakteristiek streng. Net als in voorgaande jaren is het weer tijd voor de rechtse pet wanneer het tijd is om herkozen te worden. Er zou een mini-Schengenzone moeten komen met strikte grenscontroles binnen de Europese Unie, maar wanneer andere Europese landen als Duitsland en Frankrijk hier onvermijdelijk niet aan mee willen werken zal dit uiteraard niet haalbaar blijken. De Nederlandse grenzen moeten volgens het verkiezingsprogramma gesloten kunnen worden, maar “uiterste maatregelen moeten slechts genomen worden wanneer alternatieven niet haalbaar zijn.” De VVD wil stoppen “met asielzoekers meer te bieden dan wat volgens Europese wet- en regelgeving verplicht is.”

Alhoewel islamisering ongenoemd blijft, wordt er wel ruimte besteed aan het beschrijven van maatregelen om de “vrije waarde” van Nederland te verdedigen. Gebedsoproepen moeten door gemeenten beperkt kunnen worden wanneer deze “ongewenste effecten hebben op de openbare orde,” en eerwraak, huwelijksdwang, genitale verminking en maagdenvliesherstel moeten op verschillende manieren worden tegengewerkt, maar al deze zaken worden niet in verband gebracht met de daadwerkelijke oorzaak: de oprukkende islam in Nederland.

Over Zwarte Piet laat de VVD weinig los: Linkse identiteitspolitiek wordt schijnbaar afgewezen, maar “als mensen discriminatie ondervinden of pijn voelen bij culturele uitingen, dan moeten we daar een serieus gesprek over voeren.” Wat dit gesprek voor effecten moet hebben op de Nederlandse cultuur en ons Sinterklaasfeest blijft dus vaag, en laat de ruimte voor verdere beperkingen.

Premier Rutte, stop de oorlog tegen aardgas!

PVV

De partij van Wilders wil “stoppen met de miljarden-verslindende CO2-reductie.” Dit betekent dat zij willen stoppen met de klimaatwet van Rutte III, met biomassa, met de energietransitie, het aardgasverbod, windturbines, met het Klimaat- en Energieakkoord, met het VN-Klimaatakkoord van Parijs en dat zij “geen cent willen bijdragen aan de Green New Deal van de EU.” Energielasten moeten omlaag, het Nederlandse landschap moet beschermd worden en de afschaffing van de gasaansluitplicht moet worden teruggedraaid.

Over islam en immigratie is het programma helder: “Het terugdraaien van de islamisering van ons land is het allerbelangrijkste dat nu in Nederland moet gebeuren.” De PVV wil dat er een verbod komt op de verspreiding van de islam, migranten uit islamitische landen zijn niet langer welkom, asielzoekerscentra worden gesloten, er komt een volledige asielstop en illegaliteit moet strafbaar worden: illegalen moeten vast- en uitgezet worden.

De Nederlandse cultuur moet volgens de PVV grondwettelijk beschermd worden. Onze “Joods-christelijke en humanistische wortels,” moeten in de grondwet opgenomen worden als “leidende en dominante cultuur.” Op scholen wordt dagelijks de Nederlandse vlag gehesen, subsidies voor ‘multiculti-clubs’ worden afgeschaft en Pasen, het Kerstfeest en Zwarte Piet moeten blijven.

Bestel moskeerapport

CDA

Het CDA wil blijven investeren in zonne-energie, duurzame biomassa en energiebesparing. Alhoewel er zorgen uitgesproken worden over de Europese Green New Deal wordt deze toch onderschreven. Daarbovenop heeft het CDA nog een aantal eigen projecten die ze graag uit zouden willen voeren. Er moet een “landelijk burgerberaad” komen, waarin 150 uitgelote burgers de politiek moeten adviseren over de uitwerking van het klimaatakkoord, zodat de politiek met de schijn van een representatief draagvlak besluiten kan nemen. Twaalf “icoonprojecten” moeten voor alle provincies “een bijdrage leveren aan de nationale klimaatopgave.”

Net als de VVD heeft het CDA een strenge toon aangeslagen in hun hoofdstukje over immigratie, integratie en burgerschap. Anders dan hun beleid van de afgelopen jaren spreekt men van een toenemende “grip op grenzen,” moet er rekening gehouden worden met de “spankracht van de samenleving” en moet er ‘streng’ worden ingegrepen bij misbruik van het asielrecht. Tegen culturele tradities die in strijd zijn met de Nederlandse rechtsstaat, zoals huwelijkse gevangenschap en vrouwelijke genitale verminking, moet ook ‘streng’ opgetreden worden. Of dit soort gruweldaden een reden zijn tot uitzetting blijft ongenoemd. Daarnaast krijgt ook de symboolpolitiek weer wat ruimte; nieuwkomers worden aan een ‘maatje’ gekoppeld om “kennis te maken met de Nederlandse samenleving.” Al met al valt het op dat het woord ‘streng’ in drie achtereenvolgende alinea’s viermaal wordt gebruikt.

Alhoewel het CDA uitspreekt hoe mensen “hechten aan cultuur, religie, traditie en folklore,” en dat volksfeesten bescherming verdienen, moet in datzelfde hoofdstuk benoemd worden hoe er “voor racisme en discriminatie geen enkele plaats is in onze samenleving.” Onder welke van deze twee typeringen Zwarte Piet volgens het CDA valt, blijft onduidelijk.

Peiling buitenlandse financiering moskeeën

D66

Als het aan D66 ligt, worden de doelen van hun klimaatakkoord verder opgekrikt: niet 49% maar 60% CO2-reductie in 2030, en Nederland moet in 2050 volledig klimaatneutraal zijn. De Europese Green New Deal biedt “ruimte voor aanvullend klimaatbeleid,” waarmee de hele EU als het aan D66 ligt deze vermindering van 60% gaat behalen, en in 2040 75%. Alle politieke beslissingen zullen vanaf nu dus moeten worden “getoetst aan de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal en circulair te zijn.” Aardgasbelasting moet dus omhoog, de landbouw komt onder het emissiehandelsysteem te vallen, vlees krijgt duurzaamheidsheffing, autogebruik in en rondom grote steden wordt ‘ontmoedigd,’ en de aanschaffingsbelasting voor auto’s moet rekening gaan houden met CO2-uitstoot.

Islamofobie moet volgens D66 worden bestreden, maar ook islamitisch extremisme krijgt een tik op de vinger wanneer deze “geweld legitimeert.” ‘Nieuwkomers’ moeten geplaatst worden in een plaats naar wens, “een jongere die een technische studie wil doen komt in de buurt van Delft, Eindhoven of Enschede,” en iedereen krijgt een persoonlijk inburgeringsplan.

Discriminatie wordt 45 keer genoemd, en er moeten niet alleen antidiscriminatiebureaus, een Nationaal Coördinator Discriminatiebestrijding en discriminatiemeldpunten uit de grond worden gestampt, maar de overheid mag ook niet samenwerken met ‘dienstverleners’ die discrimineren. Wat allemaal onder deze steeds verder groeiende paraplu valt, lijkt geen einde te kennen; iedere benoembare afwijking van de norm kan van D66 bescherming verwachten. Het Sinterklaasfeest moet “voor iedereen” zijn, en de Rijksoverheid mag alleen nog meewerken aan een “modern Sinterklaasfeest,” dus de dagen van Zwarte Piet zijn geteld als het aan de Democraten 66 ligt.

GroenLinks

Een CO2-belasting bovenop de huidige Europese heffing, wijken worden aardgasvrij dankzij meer “juridische mogelijkheden,” en warmtepompen worden ‘aantrekkelijker’ gemaakt: het hele programma van GroenLinks staat uiteraard in het kader van de energietransitie. Alle nieuwbouw moet energieneutraal en gasloos zijn. 60% minder CO2 in 2030, en in 2040 volledige klimaatneutraliteit. Nederland moet een ‘groene koploper’ worden, met alle kosten van dien.

Ook de pensioenfondsen moeten “inzichtelijk maken welke klimaat- en biodiversiteitsrisico’s ze op hun balans hebben en hoe ze deze gaan verkleinen.” Naast Europa komt dus ook de groene lobby zijn best doen om de pensioenfondsen leeg te roven. Het voorgestelde burgerberaad van het CDA komt ook hier terug, maar ditmaal enkel om “proceseigenaar te kunnen zijn van de opwekking van schone energie.” De illusie van mogelijke beperking van dergelijke plannen valt bij GroenLinks dus weg.

“Antiracisme is een hoeksteen van de inclusieve samenleving waaraan GroenLinks bouwt.” Ieder kind moet volgens Klaver & co. Sinterklaas kunnen vieren zonder Zwarte Piet, want racisme moet worden ‘uitgeroeid.’ Daar waar GroenLinks een betoog houdt voor het belang van cultuur en kunst, geldt dit blijkbaar enkel voor het soort kunst dat te beschrijven is met termen als ‘inclusie,’ ‘diversiteit’ en ‘innovatie.’ “Het is hoog tijd dat we kunst, cultuur en de mensen die dat mogelijk maken op waarde gaan schatten.” Zolang deze cultuur maar niet al eeuwenlang nauw met Nederland verbonden is, lijkt het haast.

GroenLinks wil dat Nederland “veel meer dan nu bij gaat dragen aan opvang van kwetsbare vluchtelingen.” De ‘schandvlek’ van de Griekse kampen moet verdwijnen, dus Nederland moet een evenredig deel van de door de Verenigde Naties aangewezen groep opnemen. Bij afwijzing van de aanvraag moeten immigranten in beroep kunnen gaan, en wanneer iemand dan alsnog wordt afgewezen moet er overlegd worden met het land van herkomst om de terugkeer “humaan te laten verlopen.” Al deze tijd heeft iemand recht op zorg, onderdak en rechtsbijstand, en iedereen die “buiten eigen schuld” na 5 jaar tijd niet terug heeft kunnen keren na een afwijzing moet alsnog een vergunning krijgen.

Geen van deze partijprogramma's noemt de bescherming van Nederlandse pensioenfondsen tegen Europese lidstaten, die structurele gaten in hun begroting proberen te dichten met Nederlandse pensioengelden.

Dit was het eerste deel, goed voor 104 zetels in de huidige Tweede Kamer. Deel 2 behandelt de SP, PvdA, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, SGP en Forum voor Democratie. Schrijf u in voor onze e-mailupdates en ontvang een melding als deel 2 is gepubliceerd.

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 15:08

Doneer