Waar komen de wreedheden van Hamas vandaan?

Terroristen van Hamas. Bron afbeelding: Fars Media Corporation / Wikimedia Commons.

Waar komen de wreedheden van Hamas vandaan?

THEMA'S:

Veel mensen zijn geschokt door de zinloze wreedheden van Hamas. Onvoorstelbare wreedheden jegens gewone Israëlische burgers, ongewapende mannen en vrouwen, ja, zelfs kleine kinderen. We hoeven er niet nader op in te gaan. Het ergste moet waarschijnlijk nog bekend worden.

‘In islam slechts onmenselijke dingen’

Hoe valt dit alles te rijmen met de islam? Laten we ons herinneren dat precies deze kwestie ooit opgeworpen werd door een Byzantijnse keizer tegenover een islamitische gesprekspartner. Zijn retorische vraag en antwoord is beroemd geworden, doordat paus Benedictus XVI die op 12 september 2006 citeerde in zijn spraakmakende gastcollege voor de universiteit van Regensburg: “Laat mij zien wat Mohammed voor nieuws heeft gebracht en je zult er slechts slechte en onmenselijke dingen vinden, zoals zijn gebod om het geloof dat hij predikte te verspreiden met het zwaard.”

Islamitische ethiek is anders

Iemand zou kunnen tegenwerpen dat het in Israël niet om een godsdienstoorlog gaat, maar om een territoriaal conflict. Los van de vraag of dat onderscheid in de islamitische visie wel te maken valt, ethiek en moraal als zodanig hebben in de islam een heel andere status dan in de christelijke wereld. Laten we eens kijken wat het boek daarover zegt, waarvan Cultuur onder Vuur de Nederlandse editie heeft uitgebracht: Islam en de zelfmoord van het Westen van onderzoeker Luiz Sergio Solimeo.

Islam en de zelfmoord van het Westen

Moraal vertekend door ideologie

De moraal van het christendom staat geworteld in de natuurwet, dat wil zeggen in de natuurlijke orde, die alle mensen kennen of kunnen kennen. Zo begrijpt iedereen spontaan dat stelen in beginsel slecht is. Of dat nu door een christen, jood, moslim of wie dan ook gebeurt. Maar deze natuurlijk moraal van alle mensen kan vertekend worden door ideologie, die dan op haar beurt weer stoelt op verkeerde theologische of filosofische uitgangspunten.

Geen intrinsiek goed of kwaad

Hoe is dit bij de islam? We citeren ons boek (p. 188) waar pater Antoine Moussali uitlegt dat in de islam “goed en kwaad door Allah geschapen zijn, en het is door de vrije keuze van zijn wil dat goed goed en kwaad kwaad is. Daarom “bestaat er geen intrinsiek goed of kwaad: Allah is de absolute meester van de waarheid en stelt de norm voor het ware, het schone en het goede.” Vergelijk dat met de God in het christendom die oneindig goed is omdat hij vanuit Zijn redelijke natuur als het ware niet anders kan dan volledig aan de maatstaven van het goede beantwoorden.

Wet zonder weerklank in geweten

Als het intrinsiek goede of kwade echter niet bestaat, dan kan wat andere mensen als gruwelijke misdaden zien, des te gemakkelijker vergoelijkt worden als dienstig aan de verbreiding van de islam en dus als goed. Goed en kwaad worden een kwestie van standpunt. Als slechts de ‘wil van Allah’ en de verbreiding van de islam de maatstaf zijn, wordt het morele leven van de moslim, zoals pater Moussali uitlegt “uitsluitend afhankelijk van een willekeurige wet zonder weerklank in het geweten van de mens”. Allah en diens vermeende 'wil' hebben als het ware de plaats ingenomen van het geweten.

Stop de massa-immigratie. Stop het dweilen met de kraan open!

Samenleven met niet-moslims slecht tijdelijk

Zo “wordt gehoorzaamheid aan Allah en zijn decreten de deugd bij uitstek van de moslim.” Dit maakt samenleven met moslims zo moeilijk. Over hun ‘wet’ valt niet te onderhandelen ook al staat die op veel punten haaks op de natuurwet, om maar te zwijgen van de positieve wetten van de niet-islamitische samenleving. Omgekeerd is voor moslims het vreedzaam samenleven met niet-moslims slechts tijdelijk mogelijk, zolang ze geen reële kansen hebben om de islamitische wet voor iedereen verplichtend in te voeren.

Ahmed el-Tayeb feliciteert Hamas

De wreedheden van Hamas en Islamitische Staat (ISIS) hoeven ons daarom net zo min te verbazen als de enthousiaste bijval daarvoor door de ‘geestelijke leiders’. De voor moslims gezaghebbende Al-Azhar universiteit in Caïro heeft dan ook bevestigd dat de praktijken van ISIS geheel conform de islam zijn, terwijl thans Ahmed el-Tayeb, die vorig jaar nog de encycliek Fratelli Tutti (‘Allen zijn broeders’) van paus Franciscus begroette, nu even hartelijk de terroristische organisatie Hamas kan feliciteren met zijn inval in Israël.

Geen genade voor ‘ongelovigen’

Afgezien van de uitschakeling van de natuurwet en daarmee van het gewone menselijke geweten, geeft de Koran, het ‘heilige’ boek van de moslims, rechtstreeks opdracht tot wreedheden. Zie hiervoor hoofdstuk 5 van Islam of de zelfmoord van het Westen, waarin de 164 zogenaamde jihad-verzen worden behandeld. Zij kennen geen genade voor de ‘ongelovigen’: “Zij die dan ongelovigen zijn voor hen worden klederen van vuur uitgesneden terwijl boven hun hoofden het hellekooksel wordt uitgegoten waardoor gesmolten wordt wat in hun buiken is en ook hun huiden (Koran 22:19-20). Dit zijn de verzen die de ‘strijders’ van Hamas en ISIS motiveren…

Bestel moskeerapport

Mohammed: stichter van de islam

Tenslotte: de behandeling van vrouwen door moslims, met name ‘Westerse’ vrouwen zoals de Israëlische dat cultureel gesproken zijn. De seksuele belustheid daarop gaat terug op Mohammed zelf. Zo probeerde volgens overlevering de ‘profeet’ eens een bekeerling te verlokken tot de jihad tegen Byzantium door te wijzen op de ‘geelharige’, dus blonde vrouwen daar, die hij zou kunnen veroveren. “Zou je geen tientallen Byzantijnse [blonde] vrouwen willen hebben en daarbij mannen als bedgenoten en dienaren?” Let wel: hier is de stichter van de islam aan het woord.

Vrouwen: weinig meer dan vee

Westerse vrouwen worden in de islamitische traditie voorgesteld als door en door wellustig en geboren prostituees, die niet anders willen dan vrome moslims in verleiding brengen. Verkrachting is daarom hun eigen schuld. Bekend zijn de recente gevallen van massaal misbruik van Britse meisjes door grote groepen moslims, een misbruik dat jaren kon worden voortgezet omdat de autoriteiten er onder invloed van de multiculturele ideologie van bleven wegkijken. Een Engelse imam gaf naar aanleiding daarvan toe dat moslimmannen geleerd krijgen dat vrouwen “tweederangs burgers zijn, weinig meer dan vee of bezit” en dat imams een leer prediken “die alle vrouwen kleineert maar blanke vrouwen met bijzondere minachting behandelt”.

‘Godsdienst van de vrede’ is fantasie

Ook dit gaat terug op de ‘profeet’ zelf. Mohammed onthoofdde persoonlijk 800 joodse mannen en jongens (het antisemitisme van de islam is een onderwerp op zich) en beval de vrouwen te vermoorden. Voor de bron leze men p. 59 in Islam en de zelfmoord van het Westen. Bovendien moedigde Mohammed zijn mannen aan om veroverde vrouwen te verkrachten, net zoals Hamas nu in Israël doet. Vanuit het oogpunt van de islam doen ze daar niets kwaads mee, integendeel, hun wacht daarvoor in het islamitische hiernamaals een honderdvoudige beloning. De juichende massa’s moslims in Westerse steden zijn wellicht niet representatief voor alle moslims, maar dat neemt niet weg dat ze met hen de onderliggende religieuze principes delen die de genoemde gruwelijkheden rechtvaardigen. Zoals Solimeo besluit op p. 64: “De moslimdoctrine en -geschiedenis maken zonder enige twijfel duidelijk dat de islam als ‘godsdienst van de vrede’ pure fantasie is.”

Lees ook: Heiligen over islam: 'Christus bracht vrede, Mohammed geweld'

Laatst bijgewerkt: 10 oktober 2023 17:17

Doneer