Europese Commissie wil nóg meer immigratie

Van Eric van der Burg, VVD-staatssecretaris voor Asiel en Migratie, hoeft geen verzet tegen de nieuwe EU-immigratiegolf verwacht te worden. Zijn devies luidt 'hoe meer immigranten hoe beter'. En 'Nederland heeft meer Ter Apels nodig'. (foto: Wikipedia)

Europese Commissie wil nóg meer immigratie

Als je ergens te weinig van hebt, moet je zorgen dat je er meer van krijgt. Zo krijgt Europa al decennialang te weinig kinderen. Dit wordt ‘vergrijzing’ genoemd, alsof het om een onvermijdelijke ontwikkeling zou gaan. In plaats van zo snel mogelijk de vruchtbaarheid en de gezinsvorming bij de bevolking te verbeteren (‘vergroening’), een cultuuromslag dus die ervoor kan zorgen dat er meer eigen kinderen komen, kiest de Europese Commissie voor nóg meer immigratie uit het Midden-Oosten en Noord-Afrika.

Nijpende personeelstekorten

En snel ook: eind dit jaar wil de Europese Commissie (EC) de deur al openzetten. Het heeft plannen daartoe ingediend bij het Europees parlement en de lidstaten. In de visie van de EC zou een internetplatform vraag en aanbod van migranten moeten gaan regelen. De aantallen mogen de lidstaten zelf bepalen. Sectoren als de zorg, ict, transport, bouw en horeca lijden immers overal onder nijpende personeelstekorten. Niet alleen te weinig jonge mensen, maar ook nog eens te weinig relevant opgeleid. Immigranten kunnen dit alles opvangen, denkt de EC.

Jaarlijks drie miljoen legale immigranten naar EU

Het omstreden VN-migratiepact van Marrakesh (2018), dat ook door Nederland is ondertekend, heeft de voorgestelde instroom van nieuwe immigranten vergemakkelijkt. Overigens komen ook nu al jaarlijks zo’n drie miljoen migranten op legale wijze Europa binnen (de huidige instroom van miljoenen vluchtelingen uit Oekraïne daarbij nog niet eens meegerekend). Daar komen ieder jaar dan nog zo’n geschatte 200.000 illegale migranten bij.

Moet Keti Koti een verplichte feestdag worden?

Maatschappelijke ontwrichting

De EC stelt het verder opendraaien van de immigratiesluizen voor als een ‘win-win’ situatie. De vergrijzing wordt ongedaan gemaakt, meent zij, vacatures worden ingevuld en illegale immigratie wordt wind uit de zeilen genomen. Met die geïdealiseerde voorstelling van zaken miskent de EC echter de maatschappelijke ontwrichting die de massa-immigratie in West-Europa nu al heeft aangericht en die met de nieuwe immigratieplannen van de EU alleen maar verder kan verslechteren: vorig jaar was het aantal ingezetenen uit niet-EU-landen al 23,7 miljoen, of 5,3 procent van de totale bevolking. De vergrijzing van de bevolking gaat uiteraard gewoon door. Men zegt wel dat de EU met immigratie een piramidespel speelt.

‘Hoe meer immigranten, hoe beter’

Van de huidige Nederlandse regering valt tegen de nieuwe EU-immigratieplannen niets te verwachten. Het kabinet Rutte IV reactiveerde onlangs zelfs de oude ‘Wet verplaatsing bevolking’ (1952) om gemeenten te dwingen immigranten te huisvesten en daartoe woonruimte te vorderen. De huidige staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Eric van der Burg, verklaarde al voor zijn aantreden: Hoe meer immigranten, hoe beter. Toen de toeloop op het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel te groot werd, was Van der Burgs conclusie: Nederland heeft nog een tweede, derde, misschien een vierde Ter Apel nodig. Geen wonder dat deze VVD-bewindsman bij de linkse partijen goed in de kast ligt.

Islam en de zelfmoord van het Westen

‘Gangsterislam’

Immigratie lost in het beste geval hooguit tijdelijk een tekort aan arbeidskrachten op. Het leidt echter ook tot een toeloop op de uitkeringen, terwijl de eigenlijk bewoners van het land uit met name de banen met lage lonen worden weggedrongen. Veel immigranten hebben een islamitische achtergrond, willen profiteren van de westerse christelijke cultuur, maar staan daar tegelijk vijandig tegenover. Dit werkt de opkomst van een ‘gangsterislam’ in de hand, tot uiting komend in de onevenredige deelname van islamieten aan de ‘gewone’ criminaliteit, zoals drugs- en mensenhandel. Maar ook hebben terroristische islamitische groeperingen van immigratiegolven gebruik gemaakt om Europa binnen te komen. Dit alles versterkt het islamiseringsproces en het gevoel van culturele vervreemding bij de inheemse bevolking.

Enige reële antwoord op immigratie: gezinsbeleid

Maar nog belangrijker is dat immigratie nooit de oplossing kan zijn voor het gebrek aan vruchtbaarheid van de inheemse Europese bevolking, die sinds de jaren zestig van de vorige eeuw geleid heeft tot de huidige desastreuze demografische bevolkingsopbouw: een steeds verder krimpende beroepsbevolking moet voor steeds meer inactieven de kost opbrengen. Migratie dekt dit alleen maar toe. De Hongaarse regering heeft als een van weinigen de onhoudbaarheid hiervan ingezien. Zij laat geen niet-westerse immigranten binnen en investeert in plaats daarvan in een gezinsbeleid, dat nu al zijn eerste vruchten afwerpt.

Laatst bijgewerkt: 14 november 2023 11:26

Doneer