De coronacoup (10) Een louter menselijke oorsprong?

De aartsengel Michaël kondigt het einde van de pest aan door zijn zwaard, zinnebeeld van Gods straf, in de schede te steken. (Engelenburcht, Rome; Foto: Pixabay)

De coronacoup (10) Een louter menselijke oorsprong?

THEMA'S:

Lezers zouden de indruk kunnen krijgen dat wij de huidige conjunctuur uitsluitend beschouwen als de uitvoering van een louter menselijk plan. We hebben immers van de stelling van het IPCO van vorig jaar, dat wij naar aanleiding van de COVID-19-epidemie getuige waren van "de grootste maakbaarheidsoperatie en ideologische omkering van de geschiedenis", uitvoerig geactualiseerd. Toch zou een dergelijke perceptie misleidend zijn. Het is duidelijk dat alle bovenstaande gegevens aantonen dat er achter de gezondheidsdictatuur en de mars naar een Universele Republiek een discrete pressiegroep schuilgaat die veel invloed heeft bij de hoogste internationale en nationale autoriteiten en - hoe spijtig het ook is om dat te moeten zeggen! - ook bij de religieuze autoriteiten.

Natuurlijke mutatie

Het doet er weinig toe of corona opzettelijk als biologisch oorlogswapen is bereid in een zeer gespecialiseerd laboratorium in Wuhan, of dat het onopzettelijk is ontsnapt, dan wel of dit het resultaat was van een natuurlijke mutatie in een of ander dier dat het vervolgens op de mens heeft overgebracht. Wat werkelijk van belang is voor de toekomst van de mensheid is dat zijn verschijning het venster opende voor de kans waarop geloerd werd door wie droomden van een Grote Herstart. Het aandeel van de mens in de dramatische situatie waar de wereld in leeft, is dus onmiskenbaar, ook al was hij niet verantwoordelijk voor de gebeurtenis die tot het ontstaan ervan heeft geleid.

Premier Rutte, stop de oorlog tegen aardgas!

God en Satan

Een katholieke blik moet echter boven de natuurlijke en menselijke realiteiten uitstijgen naar hogere werkelijkheden en zich afvragen in hoeverre en op welke wijze deze verandering van situatie ingrijpt in de grote strijd die zich door de geschiedenis heen afspeelt in de bovennatuurlijke wereld. Dat wil zeggen, de strijd tussen God en Satan, tussen de Stad van God en de Stad van de Mens, om de vergelijking van Sint-Augustinus te gebruiken. Deze visie op de werkelijkheid - die niet voorbijgaat aan het geloof om de concrete gegevens van het menselijk leven te analyseren - kan niet nalaten het moeilijk door louter natuurlijke omstandigheden te verklaren feit te analyseren dat bij het rangschikken van de landen naar sterftecijfer per miljoen inwoners iets verrassends opvalt: van de 81 landen waarvan het sterftecijfer boven het wereldgemiddelde ligt, zijn er 65 (80%) van christelijke traditie, en de eerste 48 zijn alle christelijke landen, uit de drie Amerika’s, het Caraïbisch gebied en Europa.

Gestorven zonder sacramenten

Tegelijkertijd heeft de maandenlange opschorting van openbare Missen in bijna alle Westerse landen - met de trieste medeplichtigheid van vele kerkelijke autoriteiten, die zich meer bezighouden met het voeden en verzorgen van het lichaam dan met het voeden en verzorgen van de ziel - talloze gelovigen tot wezen gemaakt, van wie velen zijn gestorven zonder toegang tot de sacramenten. De situatie is des te ernstiger wanneer men ziet dat de toename van de beperkingen zich juist voordeed in de tijd van de belangrijkste liturgische feesten, zoals Pasen en Kerstmis.

Verhalen van exorcisten

Zoals de Catechismus van de Katholieke Kerk leert: "Het kwaad is geen abstractie, maar duidt een persoon aan, Satan, de Boze, de engel die zich tegen God verzet. De ‘duivel’ (‘dia-bolos’) is degene die ‘in de weg staat’ van Gods plan en van zijn ‘verlossingswerk’ dat in Christus is volbracht" (nr. 2851). In het Onze Vader "vragen wij om verlost te worden van de Boze, maar ook om verlost te worden van alle kwaad, heden, verleden en toekomst, waarvan hij de oorzaak of aanstichter is" (nr. 2854). Deze kwaden zijn in de eerste plaats geestelijk, maar zij kunnen ook lichamelijk zijn, met inbegrip van ziekte, zoals te zien is in het leven van Jezus, in sommige verhalen uit de Heilige Schrift (met name het boek Job), en in de verhalen van exorcisten. Als gevallen engelen hebben demonen inderdaad macht over materie. Niets belet dus dat zij, met goddelijke toestemming, hebben deelgenomen aan de uitbraak of de verspreiding van SARS-CoV-2.

Help de boeren, teken de petitie tegen de stikstofpolitiek!

Bevolking aanvaardt besluiten

Vanuit het oogpunt van het geestelijk kwaad dat door de demonen wordt bevorderd, stelde het IPCO-document dat zonder een collectieve preternatuurlijke aantasting de extreme passiviteit van de publieke opinie ten aanzien van ernstige beperkingen van de vrijheid en schendingen van de democratische orde, alsmede haar bereidheid om zich ideologisch te laten beïnvloeden, moeilijk te verklaren zouden zijn. Erger nog, de overgrote meerderheid van de bevolking sympathiseerde met hun ontvoerders, alsof zij het slachtoffer waren van het "Stockholm-syndroom". Ondanks de protesten die in vele landen duizenden mensen op de been hebben gebracht, blijkt uit opiniepeilingen van gerenommeerde opiniepeilingsbureaus nog steeds dat een grote meerderheid van de bevolking de besluiten van de regeringen aanvaardt en zelfs hun plannen om nog strengere en meer ingrijpende controles op te leggen.

Paradox

Zo bleek uit een Ipsos-enquête in samenwerking met King’s College London over de afgelopen 12 maanden sinds de eerste lockdown in het VK dat "een derde van het publiek (32%) zegt dat het afgelopen jaar voor hen persoonlijk vergelijkbaar met of beter dan het gemiddelde [van de voorgaande jaren] is geweest, terwijl de meerderheid (54%) zegt dat zij ten minste enkele aspecten van de COVID-19-beperkingen zullen missen en een op de vijf (21%) zegt dat hun financiën beter zijn dan het geval zou zijn geweest als de pandemie niet had plaatsgevonden." De paradox is dat een groot deel erkent dat "de pandemie hun geestelijke gezondheid zal verslechteren" (43%) en dat "het voor het land als geheel erger was dan verwacht" (57%).

COVID-19-vaccins verplicht

Uit een andere opiniepeiling van Ipsos - deze keer voor het World Economic Forum - blijkt dat gemiddeld "ongeveer drie op de vier volwassenen in 28 landen het ermee eens zijn dat paspoorten met COVID-19-vaccins verplicht moeten worden gesteld voor reizigers die hun land willen binnenkomen, en dat zij doeltreffend zouden zijn om reizen en grote evenementen veilig te maken". En "ongeveer twee op de drie zeggen dat [zij] verplicht zouden moeten zijn om toegang te krijgen tot grote openbare plaatsen, en een even groot aantal verwacht dat zij op grote schaal in hun land worden gebruikt". Alleen als het gaat om de toegang tot winkels, restaurants en kantoren daalt de instemming tot de helft van de 21.000 ondervraagden.

Wat ook het doorslaggevend gewicht moge zijn van de angstfactor bij de bevolkingen, die hen ertoe brengt beperkingen te aanvaarden die zij normaal niet zouden aanvaarden, het is niet mogelijk de aanwezigheid van een bovennatuurlijke factor in deze verrassende passiviteit van de meerderheid te veronachtzamen.

Dit is deel 10 van een artikelenreeks over de coronacrisis. De tekst is ontleend aan De coronacoup. Het grootste plan van ontkerstening en groen totalitarisme van Tradition, Family en Property (TFP), in Nederland uitgebracht door Cultuur onder Vuur.

Laatst bijgewerkt: 13 augustus 2021 07:15

Doneer