De coronacoup: het grootste plan van ontkerstening en 'groen' totalitarisme in de geschiedenis

De coronacoup: het grootste plan van ontkerstening en 'groen' totalitarisme in de geschiedenis

THEMA'S:

Banner coronacoup

Het Plinio Corrêa de Oliveira-Instituut (IPCO) publiceerde op 26 april 2020 zijn manifest onder de titel De grootste maakbaarheidsoperatie en ideologische omkering van de geschiedenis versterkt door massahysterie en steun van het Vaticaan.

Het document stelde de onbezonnenheid aan de kaak van regeringen om drastische beheersingsmaatregelen te nemen op basis van overdreven schattingen van de dodelijkheid van het Chinese coronavirus en van onrealistische wiskundige modellen, met de daaruit voortvloeiende enorme sociale en economische kosten.

Voor het IPCO spinnen er vier belangrijke spelers garen bij de universele crisis die door de lockdowns is ontstaan: het communistische regime van China, de radicale milieubeweging, ultralinks en de voorvechters van een wereldregering.

Het is tijd om een geactualiseerde balans op te maken

Een jaar na de publicatie van bovengenoemde aanklacht leek het ons gepast een geactualiseerde balans op te maken van dit universele plan van totalitair-ecologische ondermijning en ontkerstening van het Westen, dat proporties heeft aangenomen die nooit eerder in de geschiedenis zijn vertoond.

Gebaseerd op een reële virale epidemie die helaas vele levens heeft geëist, werd een grote verandering in alle aspecten van het menselijk bestaan als onvermijdelijk voorgesteld. De gebeurtenissen van het afgelopen jaar hebben niet alleen bevestigd wat bij die gelegenheid werd gezegd, maar de onevenredigheid nog duidelijker gemaakt tussen de reactie op de epidemie en het schadelijke karakter van het zogenaamde ‘nieuwe normaal’ dat daaruit voortkomt.

1. De overdrijving van het sterftecijfer en de risico’s die de meerderheid van de bevolking loopt

In maart 2020 werd het sterftecijfer van COVID-19 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geraamd op 3,4% [1] en door het Imperial College London op 0,9% [2], wat zou resulteren in een aantal slachtoffers dat vergelijkbaar is met of zelfs hoger ligt dan de tragische ‘Spaanse griep’ van 1918 [3]. Het IPCO was daarentegen van mening dat dit percentage in de buurt zou liggen van het percentage dat door het Instituut voor Virologie van de Universiteit van Bonn is vastgesteld in het kader van onderzoek dat in de eerste Duitse cluster, het stadje Gangelt, is uitgevoerd, namelijk 0,37%.

De meest uitvoerige studies tot op heden van het wereldwijde infectie-sterftecijfer zijn die van het team van prof. John P. A. Ioannidis van de Stanford Universiteit, Californië. De eerste daarvan, die op 14/10/20 in het Bulletin van de Wereldgezondheidsorganisatie [4] werd gepubliceerd, concludeerde, na standaardisering van 61 studies die op 51 plaatsen in de wereld werden uitgevoerd, dat de mediane COVID-19-sterfte 0,27% bedroeg.

De IPCO-analyse van april 2020 is door de campagne Cultuur onder Vuur uitgebracht in het Nederlands en aan meer dan 15.000 huishoudens gestuurd. De analyse voorspelde veel manipulaties die in het jaar nadien uitgevoerd zijn door politiek-correct links. Klik op de brochure om te bestellen.

In een studie die in januari van dit jaar in het European Journal of Clinical Investigation werd gepubliceerd, bagatelliseerde prof. Ioannidis dit percentage door te verklaren dat "de beschikbare gegevens wijzen op een wereldwijd gemiddeld IFR [sterftecijfer van besmetting] van ~0,15%" [5]. Dit sluit niet uit dat er tussen continenten, landen en locaties aanzienlijke verschillen in het genoemde percentage bestaan, als gevolg van variabelen zoals de gemiddelde leeftijd en bevolkingsdichtheid in het gebied, of de mate van voorafgaande immuniteit door eerdere blootstelling aan een soortgelijk virus [6].

De tweede beoordelingsfout van de WHO en de gezondheidsautoriteiten in verschillende landen bestond erin ervan uit te gaan dat de gehele bevolking een ernstig risico liep als zij door het Chinese virus werd besmet. In werkelijkheid is, volgens prof. Jay Battacharya van de Stanford Universiteit, "het verschil tussen het sterftecijfer bij ouderen van 70 jaar en ouder duizend maal groter dan dat bij kinderen", en twintig maal groter in verhouding tot de bevolking in het algemeen: "vier op de honderd bij personen van 70 jaar en ouder, tegenover twee op de 1.000 bij de bevolking in het algemeen" [7].

Zelfs indien het dodelijkheidspercentage van nieuwe varianten van het virus toeneemt, zal dit niet afdoen aan de vaststelling dat het optreden van deze gezondheidsautoriteiten wereldwijd schadelijk was voor de volksgezondheid, de grondwettelijke vrijheden en de wereldeconomie, zoals hieronder zal blijken.

2. De ineffectiviteit van lockdowns om de verspreiding van het Chinese virus in te dammen

De IPCO-analyse achtte het onredelijk de hele wereld op te sluiten omdat dit het leven in het land zou verlammen, en wees erop dat er deskundigen waren die daartegenover voorstelden alleen degenen die reeds met het virus besmet waren tijdelijk te isoleren, alsmede doeltreffende maatregelen te nemen om de risicogroepen te beschermen (bejaarden, mensen met overgewicht en dragers van bepaalde ziekten). Het was de zogenaamde ‘verticale isolatie’, in tegenstelling tot de ‘horizontale isolatie’ (lockdown).

Deze aanpak werd vijf maanden later bekrachtigd door de Verklaring van Great Barrington, opgesteld door de academici Sunetra Gupta (Oxford), de eerder genoemde Jay Bhattacharya (Stanford) en Martin Kulldorff (Harvard), die vervolgens werd ondertekend door 13.985 wetenschappers in geneeskunde en volksgezondheid, en 42.519 artsen en doktersassistenten.

In deze verklaring wordt gehekeld dat "het huidige opsluitingsbeleid verwoestende gevolgen heeft voor de volksgezondheid op korte en lange termijn [...] en in de komende jaren zal leiden tot een verhoogde oversterfte, waarvan de arbeidersklasse en jongeren de grootste slachtoffers zullen zijn". Het stelt verder dat "naarmate de immuniteit in de bevolking toeneemt, het risico van infectie voor iedereen - ook voor de kwetsbaren - afneemt. [...] De meest barmhartige aanpak die een evenwicht vindt tussen de risico’s en de voordelen van het bereiken van groepsimmuniteit is degenen met een minimaal risico op overlijden in staat te stellen hun leven normaal te leiden om immuniteit tegen het virus op te bouwen via natuurlijke infectie, terwijl degenen met het grootste risico beter worden beschermd. Wij noemen dit Gerichte Bescherming".

Daarom worden in de Verklaring de volgende maatregelen van gezond verstand bepleit: "Scholen en universiteiten moeten openstaan voor onderwijs van persoon tot persoon. Buitenschoolse activiteiten, zoals sport, moeten worden hervat. Jongvolwassenen met een laag risico moeten normaal werken en niet vanuit huis. Restaurants en andere bedrijven moeten worden geopend. Kunst, muziek, sport en andere culturele activiteiten moeten worden hervat. Degenen die het meeste risico lopen, kunnen deelnemen als zij dat willen, terwijl de samenleving als geheel de bescherming geniet die de kwetsbaren wordt geboden door degenen die groepsimmuniteit hebben opgebouwd" [8].

De ondoeltreffendheid van universele inperkingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is aangetoond in de Verenigde Staten, waar staten die tijdens de afgelopen winter strengere regels hebben opgelegd gemiddeld een iets hoger sterftecijfer hebben dan soortgelijke staten die hun inwoners milde beperkingen oplegden, zoals blijkt uit de onderstaande grafiek, waarin de laatstgenoemde in het rood zijn aangegeven:

Total covid deaths

Wel of geen lockdown bleek in de Verenigde Staten nauwelijks verschil te maken. De sociale en economische schade is echter groot.

Een ander sprekend voorbeeld zijn de wijken van New York City waar de aanhangers van de chassidische tak van het jodendom [9] zijn geconcentreerd, die de door de burgemeester van de stad opgelegde regels niet hebben geëerbiedigd door de scholen open te houden en deel te nemen aan talrijke bijeenkomsten ter gelegenheid van de begrafenis van een belangrijke rabbijn en het huwelijk van de zoon van een andere rabbijn, hetgeen de New York Times ertoe bracht te berichten met een grote kop: "’Pest op bijbelse schaal’: chassidische families zwaar getroffen door virus in de omgeving van New York" [10].

In werkelijkheid hebben, terwijl de stad als geheel tot dusver een sterftecijfer van 382 per 100.000 inwoners heeft gehad [11], de chassidische buurten - die niet welvarend zijn en een hoge gemiddelde dichtheid per huishouden hebben door het hebben van veel kinderen - een veel lager sterftecijfer per 100.000 inwoners gehad: East Williamsburg, 287; Borough Park, 275 en Williamsburg, 185 [12].

‘Er is geen bewijs dat lockdowns bijdragen aan de coronabestrijding’

In een onlangs in het European Journal of Clinical Investigation gepubliceerde studie kwamen de geciteerde wetenschappers Ioannidis en Bhattacharya, samen met de professoren Oh en Bendavid van de Stanford University, tot de volgende conclusie: "Er is geen bewijs dat meer restrictieve niet-farmaceutische interventies (‘lockdowns’) substantieel hebben bijgedragen tot een verdubbeling van de curve van nieuwe gevallen in Engeland, Frankrijk, Duitsland,

Iran, Italië, Nederland, Spanje of de Verenigde Staten tegen begin 2020. [...] De gegevens kunnen de mogelijkheid van bepaalde voordelen niet volledig uitsluiten. Maar zelfs als dat wel het geval is, wegen deze voordelen wellicht niet op tegen de talrijke nadelen van deze agressieve maatregelen." [13]

Zoals prof. Bhattacharya onlangs in een interview herhaalde, "voor de meerderheid van de jongere bevolking vormt bijkomende schade door blokkades een groter risico dan COVID-19-infectie; door te vertrouwen op ondoeltreffende blokkades om de ouderen te beschermen en gerichte beschermingsstrategieën te vermijden, stellen we uiteindelijk de ouderen bloot aan het virus en schaden we de jongeren met blokkades" [14]. Volgens dr. Elke van Hoof, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Vrije Universiteit Brussel, is de quarantaine die als reactie op COVID-19 is ingesteld "het grootste psychologische experiment in de geschiedenis", omdat "een derde van de wereld is opgesloten" en "we niet weten hoe de mensen zullen reageren", "we hebben geen model, we weten niet wat er zal gebeuren" [15].

Horst seehofer

De Duitse minister Horst Seehofer zette in maart 2020 druk op wetenschappers zodat ze "nachtmerriescenario’s" zouden schetsen "om burgers rijp te maken voor lockdown". Bron afbeelding: Wikimedia Commons / Olaf Kosinsky (CC BY-SA 3.0-de).

3. Paniek als een factor in psycho-politieke oorlogsvoering

In 2009, na de H1N1-epidemie, verklaarde de bekende Franse presidentiële adviseur Jacques Attali: "De mensheid evolueert niet noemenswaardig, behalve wanneer zij echt bang is". In commentaar op deze uitspraak wees het Instituut Plinio Corrêa de Oliveira (IPCO) er al in zijn analyse voor 2020 op dat er geen gegevens waren "die onomstotelijk bevestigen dat dit het plan is dat wordt uitgevoerd", maar dat verschillende factoren hebben bijgedragen tot het zaaien van paniek en het in gang zetten van de ontwikkeling die Attali voor ogen stond. En dat "de internationale en nationale organisaties die belast zijn met de volksgezondheid zich leenden voor de versterking ervan".

Een studie getiteld ‘Impact of the COVID-19 pandemic on mental health: real-time surveillance using Google Trends’, gepubliceerd in het tijdschrift Trauma Psychology van de American Psychological Association (ANA), bevestigde dat er in de eerste veertig dagen nadat de Wereldgezondheidsorganisatie een pandemie afkondigde, in de Verenigde Staten sprake was van "een onmiddellijke toename van bezorgdheid en paniek, gevolgd door het begin van angstsymptomen" [16].

Andere studies vonden dezelfde paniek in houdingen zoals meer geld opnemen [17], supermarkten leeghalen om dwangmatig te hamsteren [18], de stad ontvluchten voor het platteland [19] of zelfmedicatie [20]. Sonia Bishop, een docent psychologie aan de Universiteit van Californië in Berkeley die heeft onderzocht hoe angst de besluitvorming beïnvloedt, zei dat dit duidelijk was tijdens de uitbraak van het coronavirus. Inconsistente berichten van regeringen, de media en volksgezondheidsfunctionarissen voeden de ongerustheid: "We zijn niet gewend om te leven in situaties waarin de kansen snel wisselen," zei ze [21].

De IPCO heeft al begin 2020 de rol aan de kaak gesteld die de WHO-bulletins spelen in het creëren van dit paniekklimaat. Vandaag zijn er gegevens die aantonen dat sommige nationale politieke autoriteiten vrijwillig meewerken aan de verslechtering ervan. Het meest sprekende geval was het schandaal dat door Die Welt am Sonntag (editie van 07/02/21) aan de kaak werd gesteld, en waaruit de druk bleek die medio maart vorig jaar door de Duitse minister van Binnenlandse Zaken via de staatssecretaris voor Wetenschappen op een groep wetenschappers werd uitgeoefend, door hen om een "maximale Kollaboration" (maximale samenwerking) te vragen om van hen te verkrijgen wat nu bekend staat als het "paniekdocument", dat als legitimatie diende voor meer restrictieve politieke maatregelen [22].

In het Verenigd Koninkrijk is het document "Options for increasing uptake of social distancing measures" geanalyseerd door de Emergency Science Advisory Group van de regering tijdens zijn vergadering van 23 maart 2020. In de tekst, die is opgesteld door de subgroep gedragswetenschappen, staat dat "een aanzienlijk aantal mensen zich nog steeds niet persoonlijk genoeg bedreigd voelt", en dat daarom "het niveau van persoonlijke bedreiging dat wordt gevoeld bij degenen die zich wel aan de regels houden, moet worden verhoogd door gebruik te maken van harde emotionele boodschappen" [23].

De suggestie werd in praktijk gebracht en een maand later betreurde prof. Robert Dingwall, lid van de New and Emerging Respiratory Virus Threat Advisory Group (NERVTAG) van de Britse regering, dat "we deze zeer harde boodschap hebben die de bevolking feitelijk doodsangst aanjaagt, door die te doen geloven dat dit een ziekte is die je gaat doden. [...] Het helpt allemaal om dit klimaat van angst te creëren" [24].

Banner coronacoup

4. Het onthullende en uniforme karakter van de wereldwijde reactie op epidemieën op basis van een nieuw paradigma voor gezondheidsbeveiliging

Een aspect dat in de IPCO-analyse van een jaar geleden niet aan het licht kwam, was het uiterst uniforme karakter van de reactie op de epidemie in het hele westelijke deel van de wereld. Met uitzondering van Zweden, een twaalftal Amerikaanse staten en enkele regio’s in Brazilië namen vrijwel alle landen achtereenvolgens dezelfde maatregelen, alsof zij een draaiboek volgden.

Op het gebied van veiligheid is er een ideologische verschuiving

Sinds het begin van het millennium heeft er inderdaad een paradigmaverschuiving plaatsgevonden op het gebied van bioveiligheid, die in 2013 is geanalyseerd door Patrick Zylberman, emeritus hoogleraar aan de School of Advanced Public Health Studies in Parijs, in zijn boek Tempêtes microbiennes - Essai sur la politique de sécurité sanitaire dans le monde transatlantique (Microbiële stormen - Essay over het gezondheidsveiligheidsbeleid in een trans-Atlantische wereld). Terwijl het traditionele concept van ‘preventie’ van rampen de reële mogelijkheden van een bedreiging berekende op basis van betrouwbare gegevens van eerdere epidemieën, koos een nieuw concept - bekend als paraatheid - ervoor om fictieve scenario’s te bedenken met een lage waarschijnlijkheid, maar met potentieel catastrofale gevolgen, waarbij van de bevolking een superieure burgerzin wordt geëist. Uitgaande van de "logica van het ergste" als criterium van rationaliteit, gaf dit nieuwe concept volgens prof. Zylberman de voorkeur aan "een duizelingwekkende afdaling in fictie (overdreven cijfers, ongegronde analogieën, enz.)" [25].

Er zijn veel aanwijzingen voor een "ideologische verschuiving" - om de door prof. Plinio Corrêa de Oliveira [26] gemunte term te gebruiken - van academische milieus en overheidsinstanties die zich bezighouden met de veiligheid van de gezondheid, waardoor zij overschakelen van preventie op preparedness. Met andere woorden, van procedures waarvan de doeltreffendheid is bewezen en die gebaseerd zijn op een realistische risicobeoordeling, wordt overgegaan op extreme maatregelen met onbekende effecten met het oog op rampscenario’s, waarvan de waarschijnlijkheid niet wordt gevalideerd door de beschikbare concrete gegevens. Evenmin door massale reële besmettingen, die in werkelijkheid uitbleven.

Bioterreur

Sinds het begin van het millennium worden epidemieën als ‘bioterreur’ opgevat, die met militaire middelen bestreden moet worden. De aanpak is internationaal afgestemd in een serie conferenties, die volgens onderzoeksjournaliste Amy Maxen geleid zijn door onder andere de World Economic Forum van Klaus Schwab en de Gates Foundation van Bill Gates. De zorgvuldige afstemming verklaart waarom bijna alle landen in 2020 dezelfde maatregelen namen tegen corona.

In 1999 heeft de John Hopkins University met geld van de Sloanes Foundation (genoemd naar de voormalige president van General Motors) het Center for Civilian Biodefense Studies opgericht. Datzelfde jaar organiseerde het Centrum in Arlington (Virginia) een symposium met honderden deelnemers en vertegenwoordigers uit 10 landen, over volksgezondheid en bioterrorisme [27].

Voor het eerst werden op een dergelijk evenement simulatie-oefeningen van een pokkenepidemie - in de stijl van militaire war games - gehouden, in de hoop partnerschappen en een mondiaal strategisch planningskader tot stand te brengen [28]. Het jaar daarop werd een soortgelijk evenement gehouden, dit keer waarbij een plaag werd gesimuleerd. Na verloop van tijd maakte het militaire aspect plaats voor opkomende besmettelijke ziekten.

Het is symptomatisch dat de bekende universiteit van Baltimore de naam van haar gespecialiseerde instelling heeft veranderd in "Johns Hopkins Center for Health Security", waarbij de verwijzing naar bioterrorisme is geschrapt. Zij heeft echter de nieuwe doctrine van preparedness, van militaire oorsprong, intact gelaten [29].

Dit nieuwe paradigma heeft zijn postulaten onder wetenschappers en volksgezondheidsinstanties geïnfiltreerd door de organisatie van nieuwe en frequente simulatie-oefeningen, met financiering, logistieke steun en wetenschappelijke begeleiding door diverse openbare en particuliere instellingen. In een artikel in het gerespecteerde wetenschappelijke tijdschrift Nature van augustus vorig jaar worden nadere bijzonderheden over enkele van deze gebeurtenissen verstrekt. Het artikel, in hoofdzaak geschreven door Amy Maxen, een senior verslaggever van het tijdschrift, onthult dat:

 • "Operatie Dark Winter in 2001 en Atlantic Storm in 2005 werden georkestreerd door denktanks voor bioveiligheid in de Verenigde Staten en invloedrijke leiders zoals het voormalige hoofd van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Gro Harlem Brundtland, en Madeleine Albright, minister van Buitenlandse Zaken onder voormalig president Bill Clinton, namen eraan deel."

 • "In januari 2017 steunden de Wereldbank en de Bill & Melinda Gates Foundation in Seattle, Washington, een pandemie-simulatie op het World Economic Forum in Davos, Zwitserland. [...] De uitvoering daarvan viel samen met de oprichting van een in Oslo gevestigde stichting voor de ontwikkeling en distributie van vaccins tegen opkomende infecties, de Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Het heeft financiering ontvangen van de Gates Foundation, de biomedische liefdadigheidsinstelling Wellcome Trust, het VK, en landen als Japan en Duitsland".

 • "In mei 2018 voerden [Dr. Thomas] Inglesby en zijn collega’s van de John Hopkins University samen met leiders van het Witte Huis en het [Amerikaanse] Congres, die nog nooit met een grote epidemie te maken hadden gehad, een oefening uit in Washington DC, genaamd Clade X. Het simuleerde een ademhalingsvirus dat in een laboratorium was ontwikkeld. Een van de eerste lessen uit die simulatie was dat het reisverbod de opmars van het virus niet tegenhield. De infecties verspreidden zich snel onder de radar, omdat de helft van de besmette personen weinig of geen symptomen had;

 • "In een oefening uitgevoerd door het U.S. Department of Health and Human Services (HHS, het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid) vorig jaar [2019], Crimson Contagion genoemd, keerden toeristen terug uit China met een nieuw griepvirus dat zich verspreidde in Chicago, Illinois, en dat 110 miljoen Amerikanen besmette (de oefening ging ervan uit dat de ziekteverwekker besmettelijker was dan SARS-CoV-2)."

 • Een "fictief scenario, Event 201 genoemd, ontvouwde zich afgelopen oktober [2019] in een conferentiecentrum in New York City voor een panel van academici, regeringsfunctionarissen en bedrijfsleiders. De aanwezigen waren geschokt - het was wat Ryan Morhard wilde. Morhard, biosafety-deskundige op het World Economic Forum in Genève (Zwitserland), vreesde dat de wereldleiders de dreiging van een pandemie niet ernstig genoeg namen. Tegen het einde van Event 201 [...] keken de deelnemers naar een nepreportage waarin werd voorspeld dat de financiële onrust nog jaren, of zelfs een decennium zou duren. Maar de sociale gevolgen - waaronder een verlies van vertrouwen in de regering en de media – zouden kunnen nog langer aanhouden" [30].

Banner coronacoup

In een podcast waarvan het transcript op de website van Nature kan worden gelezen, verstrekt wetenschapsjournaliste Amy Maxen, hoofdauteur van het artikel, nog andere interessante gegevens, zoals het feit dat "dit gebied van de bioveiligheid zeer klein is": bij de voorbereiding van het rapport "noemden veel mensen dezelfde mensen met wie ik zou moeten praten". Volgens de journalist wordt deze kleine kring op zijn beurt beïnvloed door een andere, nog kleinere kring: "De mensen die hierachter zitten, deze bioveiligheidsmensen die hierachter zitten, werden min of meer geleid door het Johns Hopkins Center for Health Security en het World Economic Forum en de Gates Foundation" [31].

De invloed van deze kleine kring van deskundigen en hun sponsors liet niet lang op zich wachten, totdat die zelfs in de hoogste internationale sferen voelbaar was.

Op 4 mei 2009 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie een regeling gepubliceerd, getiteld ‘Pandemic influenza preparedness and response. WHO guidance document’ [32], die zijn definitie van een pandemie wijzigde door de voorwaarde te schrappen dat de virale uitbraak "een aanzienlijk aantal ziektegevallen en sterfgevallen" moest veroorzaken, en door in plaats van het vorige standpunt te stellen dat "de intensiteit van een pandemie matig of ernstig kan zijn in termen van ziektegevallen en sterfgevallen”. De WHO heeft deze wijziging aangebracht enkele dagen voordat de ‘Mexicaanse griep’ (H1N1) tot pandemie werd uitgeroepen, waardoor de regeringen zich genoodzaakt zagen een reeks zeer dure preventieve maatregelen te nemen (waaronder de aanschaf van een enorme voorraad maskers en vaccins), die later totaal nutteloos bleken te zijn vanwege het gematigde karakter van de epidemie.

Het schandaal was zo groot dat aan de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa een ontwerpresolutie over "valse pandemieën" is voorgesteld. Na bestudering van de zaak verklaarde de rapporteur van de ontwerpresolutie, het Britse Labour-parlementslid Paul Flynn, "verontrust te zijn over sommige van de buitensporige maatregelen die zijn genomen als reactie op wat een matig ernstige griep bleek te zijn, over het gebrek aan doorzichtigheid van de betrokken besluitvormingsprocessen en over het mogelijke misbruik van invloed door de farmaceutische industrie op sommige belangrijke besluiten". De rapporteur was ook "bezorgd over de wijze waarop de overheid over gevoelige kwesties communiceerde, die vervolgens door de Europese media werden doorgegeven, waardoor de angst onder de bevolking werd aangewakkerd en de situatie niet altijd objectief kon worden bekeken" [33].

Resolutie 1749/2010, getiteld "Beheer van de H1N1-pandemie: de noodzaak van meer transparantie", bevestigt de gegronde bezorgdheid van de rapporteur en werd op 24 juni 2010 aangenomen. Daarin verklaart de Parlementaire Vergadering "verontrust te zijn over de wijze waarop de H1N1-grieppandemie is aangepakt" door de WHO en de gezondheidsautoriteiten van de Europese Unie en de afzonderlijke landen. En "wijst op een ernstig gebrek aan transparantie in de besluitvorming met betrekking tot de pandemie, hetgeen aanleiding geeft tot bezorgdheid over de invloed die de farmaceutische industrie kan hebben uitgeoefend op enkele van de belangrijkste besluiten in verband met de pandemie" [34].

Ondanks dit weinig roemrijke precedent hebben de WHO en invloedrijke sectoren van de wetenschappelijke gemeenschap tien jaar later, kort na het opduiken van SARS- CoV-2 en de eerste gevallen van COVID-19, bij de regeringen gelobbyd om strenge maatregelen te nemen volgens de ‘worst-case logica’ die vervat is in het nieuwe script voor de veiligheid van de gezondheid, dat men geleerd heeft uit de simulatiesessies die werden georganiseerd door het Johns Hopkins Center for Health Safety en zijn sponsors.

Banner coronacoup

5. De gezondheidsramp die het gevolg zal zijn van de lockdowns

Deze ‘worst-case logica’ was uitsluitend gericht op de risico’s van verspreiding van het virus van Chinese oorsprong, maar hield geen rekening met de nevenschade als gevolg van de opsluiting van de bevolking, onder meer voor de volksgezondheid.

In het manifest van de IPCO wordt slechts één van deze vormen van nevenschade genoemd: de opschorting van vaccinatiecampagnes voor kinderen in arme landen, op aanbeveling van de WHO (!), om te voorkomen dat de massa’s volwassenen in klinieken

De opschorting van reguliere vaccinaties bedreigt tientallen miljoen kinderen

het virus verspreiden. Ondanks het risico dat epidemieën zoals tuberculose en malaria opnieuw de kop opsteken, hetgeen deze opschorting van de traditionele vaccinaties met zich mee zou brengen. Volgens prof. Battacharya lopen "tachtig miljoen kinderen in de hele wereld nu het risico aan deze ziekten te lijden" [35].

Neem bijvoorbeeld de gevolgen voor de strijd tegen malaria, waarvan 94% van de sterfgevallen zich in Afrika voordoet. In een studie die afgelopen september in het tijdschrift Pedriatic Research is gepubliceerd, wordt gesteld dat "de antwoorden op de pandemie [de lockdowns] kunnen resulteren in een verminderde distributie van langwerkende muskiettennetten, aanvullende besproeiing binnenshuis, seizoensgebonden campagnes voor chemoprofylaxe ten behoeve van malaria, toegang tot snelle diagnostische tests en doeltreffende behandeling van malaria" [36]. Volgens het artikel voorspelt de WHO dat het aantal malariadoden in Afrika bezuiden de Sahara met 102% zal toenemen, waarvan 70% bij kinderen onder de vijf jaar.

In de loop van de tijd zijn andere negatieve effecten van opsluiting in arme landen aan het licht gekomen. Ondervoeding van kinderen leidt bij jongere kinderen tot immuundeficiënties en leermoeilijkheden. In dezelfde Pediatric Research-studie staat: "De lockdowns, met gelijktijdige sluitingen van scholen, hadden ook gevolgen voor de toegang tot schoolmaaltijden, die voor veel kinderen een van de weinige constante voedselbronnen zijn. De pandemie heeft de kinderen dus nog meer blootgesteld aan honger en ondervoeding, en bijgevolg aan negatieve gevolgen voor de cognitieve ontwikkeling" [37].

Rolstoel

Door de coronapaniek missen miljoenen mensen de eerste controles voor de vroegtijdige diagnose van ernstige ziektes als kanker en Alzheimer. Ze lijden meer aan paniekaanvallen, depressies en suïcidale gedachten.

Een lacune in het IPCO-document was dat het niet inging op de rampzalige gevolgen van opsluiting voor de volksgezondheid in de ontwikkelde landen en de ontwikkelingslanden zelf. Door de bewegingsbeperkingen en de paniek over besmetting hebben miljoenen mensen de eerste controles voor de vroegtijdige opsporing van kanker of hart- en vaatproblemen gemist, of zijn zij gestopt met regelmatige medische controles voor de behandeling van diabetes, psychologische en psychiatrische stoornissen, en alcohol- en drugsmisbruik.

In een door het Britse Hogerhuis gepubliceerde studie, getiteld ‘Lockdown 1.0 and the pandemic one year later: what do we know about the impacts?’, wordt erkend dat "er aanwijzingen zijn dat de volksgezondheid tijdens de pandemie nadelige gevolgen heeft ondervonden doordat ziekten niet werden opgespoord of behandeld". Als voorbeeld wordt een verslag van Public Health England aangehaald waaruit blijkt dat "de helft van de mensen met verslechterende gezondheidsproblemen in september 2020 geen medisch advies heeft ingewonnen", nadat eerder "het aantal ziekenhuisopnames tussen april en juni 2020 was gedaald" en "de identificatie van mensen met dementie en Alzheimer was gedaald doordat patiënten geen toegang hadden tot beoordelings- en diagnosediensten" [38].

Verder “blijkt uit een studie van het Institute for Fiscal Studies dat de geestelijke gezondheid in april 2020, de eerste maand van de nationale lockdown, met gemiddeld 8,1% is verslechterd”, terwijl uit een andere studie van de Universiteit van Glasgow, die in oktober 2020 is gepubliceerd, blijkt dat “in dezelfde periode het aantal angstgevoelens en zelfmoordgedachten is toegenomen” [39].

Het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet verspreidde een nog alarmerender studie, waarin werd geconcludeerd dat "gezondheidswerkers zich moeten voorbereiden op een verhoogde morbiditeit en mortaliteit in de komende maanden en jaren". Het onderzoek, getiteld ‘Acute indirecte effecten van pandemie COVID-19 op de lichamelijke en geestelijke gezondheid in het VK: een studie op bevolkingsniveau’, berekende - op basis van databestand met meer dan 10 miljoen patiënten - de daling van het aantal eerste consultaties voor acute gevallen van geestelijke en lichamelijke gezondheid. Met uitzondering van acute aan alcohol gerelateerde voorvallen was er bewijs voor een vermindering van het aantal consulten voor alle aandoeningen: angst, eetstoornissen, obsessieve- compulsieve stoornis, zelfbeschadiging, ernstige psychische aandoeningen, voorbijgaande ischemische aanval, hartfalen, myocardinfarct, instabiele angina, veneuze trombo-embolie en astma-exacerbatie. Vier maanden later was het aantal consulten voor alle aandoeningen nog niet terug op het niveau van voor de lockdown, behalve voor instabiele angina pectoris en acute alcohol-gerelateerde voorvallen [40].

Van de 41.321 Britse ‘extra sterfgevallen’ was slechts 8 procent door corona

Die voorspelling werd deze week bevestigd door de publicatie van de laatste gegevens van het Office for National Statistics: het aantal sterfgevallen in particuliere huishoudens in Engeland en Wales is in 2020 met 30% gestegen ten opzichte van het gemiddelde van de voorgaande jaren. Dat komt neer op 41.321 "extra sterfgevallen", vooral als gevolg van hartziekten (+66 procent), diabetes (+60 procent) en Parkinson (+65 procent), terwijl COVID-19 slechts 8 procent van het totaal uitmaakte [41].

Nog dramatischer was het effect van de lockdowns op de geestelijke gezondheid van kinderen en jongeren, die door de sluiting van de schoolinstellingen de in deze levensfase zo noodzakelijke sociale interactie werd ontzegd. Het Royal College of Psychiatrists heeft op zijn website een analyse gepubliceerd met de titel ‘Country in the grip of a mental health crisis with children most affected’, waarin het onthult dat er voor 2019 tussen april en december vorig jaar een stijging was van 28% in het aantal kinderen en jongeren dat werd doorverwezen naar geestelijke gezondheidsdiensten, een stijging van 20% in het aantal behandelingssessies en een stijging van 18% in het aantal spoedopnames, inclusief preventie van kindermishandeling.

Dr. Bernadka Dubicka, directeur van de faculteit kinderen en adolescenten van het Royal College of Psychiatrists, zei: "Onze kinderen en jongeren lijden onder de gevolgen van de geestelijke gezondheidscrisis die door de pandemie is veroorzaakt en lopen het risico levenslang geestelijk ziek te blijven. Als eerstelijnspsychiater heb ik het verwoestende effect gezien dat de sluiting van scholen, de teloorgang van vriendschappen en de onzekerheid als gevolg van de pandemie hebben gehad op de geestelijke gezondheid van onze kinderen en jongeren.” [42]

Als psychiater zie ik het verwoestende effect van de lockdown op kinderen

Als zelfs in een economisch en cultureel ontwikkeld land als het Verenigd Koninkrijk kinderen en volwassenen een enorme gezondheidsprijs hebben betaald voor de mislukte poging om de circulatie van het coronavirus in te dammen, stelt u zich dan eens voor wat het de volksgezondheid in minder ontwikkelde landen kost!

6. Een gezondheids- en politiek-ideologische dictatuur onder het mom van het algemeen welzijn

Het meest paradoxale aan de huidige situatie is dat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze ramp voor de volksgezondheid, dezelfde zijn die, in naam van de bescherming van de bevolking, van de uitzonderlijke omstandigheden gebruik maken om een ware gezondheidsdictatuur op te leggen aan de bevolking die zij beweren te beschermen.

IPCO waarschuwde een jaar geleden dat deze overheidsfunctionarissen hun burgers chanteerden om een grotere controle van de staat over hun leven te accepteren als voorwaarde om uit de lockdown te komen. Het ging er toen vooral om te proberen mensen via hun mobiele telefoon opsporingsapps op te leggen.

Met de gedeeltelijke opening na de eerste lockdown kwamen extra beperkingen die werden opgelegd door regeringen die nu uitzonderlijke bevoegdheden hebben op basis van een ‘sanitaire noodtoestand’ die in de meeste nationale wetgevingen niet bestaat. De niet-uitputtende lijst van dergelijke beperkingen omvat: de avondklok; de verplichting om mondkapjes te dragen (zelfs voor de weinige kinderen die nog naar school kunnen gaan); temperatuurcontrole en de verplichting om de handen met alcohol te wassen om werkplekken of winkels binnen te gaan; PCR- en antigeentests om te reizen of zelfs om werkplekken binnen te gaan.

De meest choquerende maatregel was ongetwijfeld het opleggen, in Italië en elders, van het gebruik van wegwerphandschoenen voor de toediening van de Heilige Communie, alsmede de verplichting om deze in de hand te ontvangen, in strijd met zowel de autonomie van de Kerk om haar eredienst te regelen als de rechten van de gelovigen, die erkend worden door de canonieke en liturgische wetgeving. Het pijnlijkste is dat de katholieke autoriteiten zonder de minste terughoudendheid aan deze eisen tegemoet zijn gekomen of zelfs nog drastischer beperkingen hebben opgelegd dan die welke door de gezondheidsautoriteiten waren vastgesteld.

Heilige mis nieuwe vorm

De bisschoppen van de katholieke Kerk in Nederland onderwerpen zich helemaal aan de coronamaatregelen, die in strijd zijn met het Kerkelijk recht en de liturgische regels.

Een andere schandalige vorm van gezondheidsdictatuur was het feit dat de autoriteiten als primaire behandeling voor degenen die met COVID-19 besmet waren, een summier protocol oplegden dat bestond uit het innemen van een analgeticum/ antipyreticum en hen thuis lieten afwachten tot de ziekte zich verder ontwikkelde. In veel landen werd het huisartsen verboden hun COVID-19-patiënten te behandelen met geneesmiddelen die tot dan toe vrij verkrijgbaar waren in elke apotheek, geen ernstige bijwerkingen hadden, en waarvan de werkzaamheid tegen SARS-CoV-2 was gedocumenteerd in verschillende studies die door vakgenoten in wetenschappelijke tijdschriften waren gepubliceerd. [43]

Erger nog, verscheidene artsen zijn door hun respectieve medische colleges met sancties bedreigd omdat zij trouw zijn gebleven aan hun eed van Hippocrates, die hen verplicht het welzijn van hun patiënten na te streven. Het meest in de publiciteit kwam het geval van prof. Didier Raoult - oprichter en directeur van het Universitair Ziekenhuisinstituut (IHU) Mediterranée Infection in Marseille, verdediger van een protocol voor vroegtijdige interventie op basis van hydroxychloroquine en azitromycine - die het slachtoffer werd van een klacht bij de Franse Orde van Geneesheren en van een strafrechtelijke aanklacht voor de strafrechter. Het verrassende van deze zaak is dat, terwijl deze klachten werden ingediend, zijn IHU Mediterranée Infection 5.419 besmette patiënten had behandeld, van wie er slechts 22 waren overleden, d.w.z. een percentage van 0,4%, terwijl het gemiddelde sterftecijfer in andere ziekenhuizen in de regio meer dan vijf keer zo hoog was (2,1%)! [44] De Franse rechtbanken hebben professor Raoult zojuist in het gelijk gesteld in de eerste van drie rechtszaken die hij tegen zijn tegenstanders heeft aangespannen, maar geen enkele krant of website heeft dit nieuws tot nu toe gemeld [45].

Het spookbeeld van een gezondheidsdictatuur heeft nu zijn hoogtepunt bereikt met de inentingscampagne en de voorstellen om deze verplicht te stellen. Vaccinatie houdt echter een onnodig risico in voor mensen bij wie de ziekte een zeer mild of licht effect zal hebben, zoals kinderen, jongeren en volwassenen jonger dan 70 jaar zonder comorbiditeiten, alsook voor mensen die op natuurlijke wijze zijn gevaccineerd omdat zij reeds COVID-19 hebben doorgemaakt. Temeer daar niet gegarandeerd is dat de vaccins doeltreffend zullen zijn om nieuwe varianten van het coronavirus te voorkomen (zoals elk jaar het geval is met de seizoensgriepvirussen) en vooral omdat zij slechts bij wijze van experiment en in een noodsituatie zijn goedgekeurd, zonder inachtneming van de gebruikelijke protocollen, met als verzwarende omstandigheid dat sommige van deze vaccins gebaseerd zijn op een nieuwe messenger RNA-methode, waarvan de mogelijke genetische gevolgen op lange termijn niet bekend zijn.

De intentingscampagne is het nieuwe hoogtepunt van de gezondheidsdictatuur

Er zij aan herinnerd dat na de tragedie met Thalidomide, die verantwoordelijk was voor 10.000 gevallen van aangeboren afwijkingen bij baby’s en waarvan de neveneffecten pas enkele jaren later werden opgemerkt, deze protocollen lange termijnen begonnen te eisen. Als het Franse laboratorium Servier - vanwege zijn geneesmiddel Mediator, dat bedoeld was om ernstige honger te onderdrukken, maar dat schade aan hartkleppen en pulmonale arteriële hypertensie veroorzaakte en bijna tweeduizend doden veroorzaakte - zelfs met inachtneming van de geldende protocollen onlangs in laatste instantie is veroordeeld wegens "ernstig misleidende reclame" en "doodslag en onopzettelijk letsel", hoe zullen toekomstige clinici dan aankijken tegen de overhaaste ‘universele tests’ van anti-Covid vaccins en hun mogelijke effecten?

In het besef dat artikel 6 van de Universele Verklaring inzake Bio-ethiek en Mensenrechten vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de patiënten vereist voor elke preventieve of therapeutische interventie, hebben regeringen hun plan heimelijk vooruitgeschoven. Eerst hebben zij gezondheidswerkers in ziekenhuizen en bejaardentehuizen een vaccinatieplicht opgelegd, en nu willen zij een ‘vaccinatiepaspoort’ verplicht stellen voor internationale reizen en zelfs voor binnenlandse reizen, binnen hun eigen land [46]. De zachte chantagemethode wordt reeds toegepast: de voorzitter van de Europese Commissie heeft een column in de New York Times aangegrepen om potentiële Amerikaanse toeristen te waarschuwen dat de komende zomervakantie alleen degenen die reeds gevaccineerd zijn naar Europa mogen reizen [47]. In landen als Israël en Denemarken is dit gezondheidspaspoort al vereist om restaurants, bioscopen en andere openbare gelegenheden binnen te komen of om welke manifestatie dan ook bij te wonen, waardoor een apartheidsregime ontstaat tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden [48].

In haar document van vorig jaar betreurde de IPCO de collusie van paus Franciscus en de katholieke kerkautoriteiten bij het opleggen van lockdowns en het onderdrukken of beperken van de openbare eredienst.

Door het vaccinpaspoort ontstaat er een apartheidsregime

Aan deze verloochening van hun missie als herders werd later medeplichtigheid toegevoegd aan de bevordering van een vermeende morele verplichting om zich te laten vaccineren ter bescherming van anderen, zoals blijkt uit het interview van paus Franciscus aan de TG5 [49] en de gezamenlijke verklaring van de Pauselijke Academie voor het Leven, de Italiaanse Bisschoppenconferentie en de Italiaanse Vereniging van Katholieke Artsen [50], evenals de gezamenlijke verklaring van eerstgenoemde met de Vaticaanse Commissie COVID-19 [51]. Deze commissie, die deel uitmaakt van het Dicasterie voor Integrale Menselijke Ontwikkeling, heeft zelfs een propagandapamflet gemaakt met de titel ‘Anti-COVID-19 Vaccins: Kit voor kerkelijke vertegenwoordigers’, waarin staat: "Hier vindt u informatie over de COVID-19-vaccins, middelen ter ondersteuning van de voorbereiding van homilies, citaten van paus Franciscus, links naar nuttige informatie, korte berichten voor websites, parochiebulletins en andere soorten media. De Coronavirusgids voor gezinnen (COVID-19) is bedoeld om lokale gemeenschappen te helpen om verkeerde informatie te bestrijden" [52]. Deze morele druk op het geweten van de gelovigen in de richting van een vermeende morele verplichting om gevaccineerd te worden, is des te desoriënterender omdat paus Franciscus en de voornoemde organen bijna volledig zwijgen over de noodzaak van ernstige redenen die het gebruik geoorloofd maken van vaccins die ‘besmet’ zijn door het gebruik van celculturen afkomstig van abortussen, evenals de plicht om zich te verzetten tegen het gebruik van dergelijke culturen door laboratoria [53].

Naast de gezondheidsdictatuur en de beperking van de openbare vrijheden onder het voorwendsel van de bescherming van de volksgezondheid, werd geleidelijk een politiek-ideologische dictatuur ingesteld. Naast beperkingen op de vrijheid van gaan en staan, die essentieel is in een democratie, waren er drastische beperkingen op de vrijheid van demonstratie, gewelddadige onderdrukking van protesten en zelfs het in de gaten houden van activisten die zich verzetten tegen opsluiting door staatsspionagediensten [54].

Evenals de totalitaire regimes van de twintige eeuw wordt ook hier een "officiële waarheid" opgelegd in naam van de wetenschap [55], hetgeen een contradictio in terminis is, aangezien de aard van de experimentele wetenschap er juist in bestaat haar stellingen voortdurend te herzien in het licht van nieuwe ontdekkingen, nog afgezien van het beruchte feit dat de wetenschappelijke gemeenschap zeer verdeeld is over verschillende aspecten van de epidemie en het meest geschikte antwoord daarop [56]. Niettemin is de vrijheid van meningsuiting drastisch ingeperkt onder het mom van de bestrijding van nepnieuws [57], waardoor zelfs binnen de wetenschappelijke gemeenschap een klimaat van angst is ontstaan.[58]

Youtube schending communityrichtlijnen

YouTube legt een ongekende ijver aan de dag in het censureren van afwijkende geluiden over corona. Zelfs als die van gerenommeerde wetenschappers en democratisch verkozen politici komen. De intensieve censuur laat evenwel zien hoe broos het officiële coronaverhaal is.

Het ergste is dat de totalitaire regimes van het verleden de kracht van het staatsapparaat gebruikten om de pensée unique op te leggen, de verplichte denkwijze, terwijl het vandaag de dag de instellingen van de particuliere sector zijn die, onder het mom van de bestrijding van COVID-19 en de bescherming van de gezondheid, het op zich nemen om de tegenstanders van de officiële lijn [59] te ‘cancelen’, dat wil zeggen uit te schakelen.

Het YouTube-platform kan wellicht de eerste prijs winnen in "ijver voor de orthodoxie" voor het elimineren van elke video die een van de ‘dogma’s’ van de nieuwe gezondheidscatechismus in twijfel trekt. Op grond van zijn ‘reglement inzake medische desinformatie’ staat het geen inhoud toe die informatie bevat "die in strijd is met de plaatselijke gezondheidsautoriteiten of de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over COVID-19" [60], die in zijn ogen het charisma van onfeilbaarheid genieten. In zijn bevooroordeelde ‘ambtelijkheid’ is YouTube tot het uiterste gegaan om video’s van gerenommeerde wetenschappers met belangrijke functies in beroemde onderzoekscentra uit zijn netwerk te verwijderen, zoals het geval was met een rondetafelgesprek over het gebruik van mondkapjes, georganiseerd door de gouverneur van Florida en waaraan de drie schrijvers van de Great Barrington Declaration deelnamen, die hoge posities bekleden in niet minder dan Oxford, Harvard en Stanford [61].

Niet zelden worden zelfs erkende wetenschappers die vragen stellen over farmaceutische en niet-farmaceutische protocollen voor ziektebestrijding er ten onrechte van beschuldigd ‘ontkenners’ te zijn, of het bestaan van het coronavirus of van besmetting in twijfel te trekken. De echte ontkenners zijn degenen die wetenschappelijke artikelen en resultaten die tegen de officiële versie ingaan, niet eens evalueren en die proberen elke afwijkende mening het zwijgen op te leggen.

Maar dat is niet alles. Zelfs George Orwell kon zich in zijn roman 1984 geen voorstelling maken van de door veel regeringen gepropageerde ‘verklikkerscultuur’, waarin de bewaking en controle van burgers geschiedt door hun eigen buren, collega’s en zelfs familieleden, die overtreders aangeven bij de politie [62]. Om hun onwaardige taak te vergemakkelijken, stellen sommige autoriteiten hen digitale toepassingen ter beschikking waarmee zij de overtreders kunnen fotograferen of filmen met automatische geolocatie van de plaats waar de overtreding heeft plaatsgevonden [63].

Banner coronacoup

7. De economische recessie en plannen voor een grote herstart

In april 2020 voorspelde het Plinio Corrêa de Oliveira-instituut een rampzalig economisch effect van lockdown, waarbij met name het geval van Italië werd aangehaald. In werkelijkheid waren de krimp van de wereldeconomie, het aantal faillissementen van ondernemingen en de stijging van de werkloosheid, althans voorlopig, veel minder groot dan oorspronkelijk was aangekondigd. Maar dit was het resultaat van de faraonische steun die werd gegeven door regeringen die geen rekening hielden met de explosie van de overheidsschuld. Dit is een uiterst precaire situatie die plotseling kan verergeren, hetzij door een verlenging van de recessie, door het uiteenspatten van een financiële zeepbel, door een verhoging van de rente op de schuld, of gewoon door het wantrouwen van de markten, waardoor het fragiele kaartenhuis van de huidige economie in elkaar kan storten.

Deze inperking van de depressie heeft het uitbreken van een sociale revolte voorkomen, aangezien de zwaarst getroffenen nog steeds noodhulp ontvangen en vooral in beslag worden genomen door het dagelijks overleven.

Maar de situatie kan nog erger worden - zoals de eerder genoemde Jacques Attali, adviseur van alle Franse presidenten, van Mitterrand tot Macron, in een recent interview met de krant Clarín in Buenos Aires erkende: "Wat mij de meeste zorgen baart, is dat de mensheid nog niet heeft begrepen dat de komende crisis zeer, zeer diep zal zijn in termen van recessie, werkloosheid en ellende" [64].

Waar de sociale gevolgen echter niet konden worden vermeden, is in arme landen. Op basis van een verslag van de Internationale Arbeidsorganisatie voorspelt het IPCO- document een wereldwijd verlies van 6,7% aan arbeidsuren, wat overeenkomt met een volledige werkdag van 195 miljoen werknemers, wat een veel groter aantal werklozen betekent, aangezien velen van hen in deeltijd werken. De realiteit was veel erger: 8,8% van het totale aantal werkuren ging verloren, wat overeenkomt met 255 miljoen voltijdse banen. Dit resulteerde in een daling van het totale arbeidsinkomen met 8,3%, deels gecompenseerd door overheidssteun. Toch zullen volgens een recente studie van de Wereldbank [65] in 2020 zo’n 119 tot 124 miljoen mensen tot extreme armoede vervallen zijn of daar niet in staat zijn uit te komen als gevolg van de wereldwijde crisis (in de afgelopen twee decennia wisten elk jaar 54 miljoen mensen uit extreme armoede te komen). De exponentiële toename van de armoede in de arme landen heeft in feite geleid tot de voorspelde verergering van de acute honger en sterfte door ondervoeding op de meest miserabele plaatsen van de planeet.

Wat het IPCO niet kon voorzien, was dat de grootste exponenten van het geglobaliseerde macro-kapitalisme de precaire economische en financiële situatie zouden aangrijpen om een Great Reset voor te stellen die het huidige kapitalistische economische systeem, gebaseerd op privé-eigendom en vrij ondernemerschap, radicaal zou omvormen.

Op de 2019-editie van het World Economic Forum in Davos had de groene activiste Greta Thunberg de piste geopend waarop de ondernemers zouden gaan skiën: "I don’t want you to hope, I want you to panic" [66]. Het was aan de oprichter van het Forum, dr. Klaus Schwab, om de wens van de jonge activiste in vervulling te doen gaan, en hij deed dat door te verklaren: "De pandemie biedt een zeldzame en kleine kans om alles te overdenken, te herdenken en te herdefiniëren, en een gezondere, rechtvaardigere en welvarendere toekomst te creëren” [67].
Ogenschijnlijk mooie woorden, maar zij verhullen de enorme sociale verandering die aan de gang is en waaraan de naam van ‘het nieuwe normaal’ en Great Reset is gegeven.

De droom:
"Ik bezit niets. Ik heb geen auto. Ik heb geen huis."

Een kans die zij zonder dralen en proactief willen benutten, zoals Jacques Attali hoopt in zijn interview met Clarín: "Wat mij het meest heeft verrast, is dat bijna van de ene dag op de andere meer dan 2,5 miljard mensen op afstand zijn gaan werken. Dit toont aan dat de mensheid, onder druk, zeer snel kan veranderen" [68].

Om een nauwkeuriger idee te krijgen hoe de toekomst van de wereld eruit zou zien na de Grote Herstart waarvan Thunberg, Schwab & co dromen, volstaat het enkele passages te citeren uit een artikel dat is gepubliceerd op de WeForum-website, een van de discussieplatforms binnen het World Economic Forum. De auteur, Ida Auken, voormalig Deens minister van Milieu en huidig sociaal-democratisch parlementslid, begint onder de titel ‘Zo zou het leven in mijn stad tegen het jaar 2030 kunnen veranderen’ met te benadrukken dat haar woorden niet moeten worden opgevat als "een droom, een utopie": "Het is een scenario dat laat zien waar we naar toe zouden kunnen gaan.” Het gaat over een ecologische, communistische en gerobotiseerde toekomst, waarin alles wordt gecontroleerd door camera’s, zeer in Chinese stijl:

"Welkom in het jaar 2030. Welkom in mijn stad. Of moet ik zeggen, ‘onze stad’. Ik bezit niets. Ik heb geen auto. Ik bezit geen huis. Ik heb geen apparaten of kleren. Het klinkt misschien vreemd voor u, maar het is heel logisch voor ons in deze stad. Alles wat u vroeger als een product beschouwde, is nu een dienst geworden. Wij hebben toegang tot vervoer, huisvesting, voedsel, en al het andere wat wij in ons dagelijks leven nodig hebben. Eén voor één werden al die dingen gratis, dus had het voor ons uiteindelijk geen zin meer om veel te bezitten. Toen schone energie gratis werd, kwam alles in een stroomversnelling. De prijs van vervoer daalde dramatisch. Het had voor ons geen zin meer om auto’s te bezitten, omdat we een voertuig zonder bestuurder of voor langere ritten een vliegende auto konden bellen in een paar minuten. [...] In onze stad betalen we geen huur, omdat iemand anders onze vrije ruimte gebruikt wanneer wij die niet nodig hebben. Mijn woonkamer wordt gebruikt voor zakelijke bijeenkomsten als ik er niet ben. Winkelen? Ik kan me echt niet herinneren wat dat is. Voor de meesten van ons is dat het kiezen geworden van dingen om te gebruiken. Soms vind ik dat leuk en soms wil ik gewoon dat het algoritme het voor me doet. Het kent mijn smaak beter dan ik nu doe. Toen A.I. [Artificiële Intelligentie] en robots een groot deel van ons werk overnamen, hadden we opeens tijd om goed te eten, goed te slapen, en tijd door te brengen met andere mensen. [...] Een tijdje werd alles leuk en wilden mensen zich geen zorgen maken over moeilijke kwesties. Pas op het laatste moment kwamen we erachter hoe we al deze nieuwe technologieën konden gebruiken voor betere doeleinden dan alleen maar om de tijd mee te doden. Van tijd tot tijd erger ik me aan het feit dat ik geen echte privacy heb. Ik kan nergens heen zonder gefilmd te worden. Ik weet dat ergens, alles wat ik doe, denk en droom wordt opgenomen. Ik hoop alleen dat niemand dat tegen me gebruikt. Al met al is het een goed leven. Veel beter dan de weg die we waren ingeslagen, toen duidelijk werd dat we niet konden doorgaan met hetzelfde groeimodel [69].

Klaus schwab mark rutte

Klaus Schwab van het World Economic Forum is de inspirator van de Great Reset, de grote herstart. In premier Rutte vindt hij een gewillige partner. (Foto: World Economic Forum)

De ‘progressieve’ krachten dromen er in feite van om deze dystopie aan de hele wereld op te leggen, volgens dezelfde methode van opgewekte angst waarmee zij de sanitaire dictatuur al hebben opgelegd. Tijdens een bijeenkomst van de voorzitters van de parlementen van de G7-landen, georganiseerd door Nancy Pelosi, voorzitster van het Huis van Afgevaardigden in de Verenigde Staten, vroeg Sir Lindsay Hoyle, de huidige Speaker van het Britse Lagerhuis: "Als de grote les van de pandemie was dat tijdig serieuze actie ondernemen de sleutel is - waarom zou dat dan niet ook gelden voor de klimaatverandering?" Hij voegde eraan toe: "Niemand had kunnen denken dat we zo gemakkelijk mondkapjes zouden dragen en dat we ook zo inschikkelijk zouden zijn" [70].

Mariana Mazzucato, hoogleraar economische innovatie aan de universiteit van Londen, voorspelt dat "voor de bescherming van de toekomst van de beschaving drastische ingrepen nodig zullen zijn" en dat "de wereld in de nabije toekomst misschien opnieuw haar toevlucht zal moeten nemen tot lockdowns - ditmaal om een noodsituatie op klimaatgebied het hoofd te bieden. Ze voegt eraan toe: "In een ‘klimaatlockdown’ zouden regeringen het gebruik van particuliere voertuigen kunnen beperken, de consumptie van rood vlees verbieden en extreme energiebesparende maatregelen opleggen, terwijl fossiele-brandstofbedrijven zouden moeten stoppen met boren."

In navolging van Klaus Schwab stelt Mazzucato voor dat "we, om een dergelijk scenario te vermijden, onze economische structuren moeten hervormen en het kapitalisme op een andere manier moeten benaderen" in de richting van "een groene economische omvorming". Daartoe zouden de staten de naleving van strikte sociale en ecologische verplichtingen als voorwaarde moeten stellen voor de toekenning van omvangrijke economische steun aan de begunstigde ondernemingen. En "aangezien niet de markten alleen voor een groene revolutie zullen zorgen", "is hiervoor een ondernemende staat nodig die innoveert, risico’s neemt en investeert naast de particuliere sector" [71].

Welkom bij het socialisme van de 21e eeuw, dat Venezuela failliet heeft doen gaan en zes miljoen van zijn burgers heeft doen emigreren...

Banner coronacoup

8. Met de steun van paus Franciscus nadert een Universele Republiek, die geen respect heeft voor nationale soevereiniteiten en zich op China richt

In zijn document van een jaar geleden waarschuwde het IPCO dat de voorvechters van deze ‘nieuwe samenleving’ een gecoördineerde en wereldwijde reactie bepleitten als de enige oplossing voor de pandemie, waarvoor een mondiaal uitvoerend orgaan nodig zou zijn dat als eerste stap fiscale en monetaire coördinatie oplegt.

De Europese Unie is al tientallen jaren een pionierend initiatief voor het geleidelijk afbouwen van soevereiniteit ten gunste van een supranationale entiteit. De grootste stap in deze richting was de invoering van een gemeenschappelijke munt die door de Europese Bank zou worden beheerd, op voorwaarde dat de schulden van de aangesloten landen niet worden geharmoniseerd, zodat de ‘zuinige’ noordelijke landen niet gedwongen worden om de tekorten van de ‘spilzieke’ zuidelijke landen te betalen.

Na de lockdowns en onder het voorwendsel van het vermijden van een recessie kwam deze beveiliging echter te vervallen en werd een echte vergemeenschappelijking van de overheidsschuld opgenomen in de nieuwe zevenjarige EU-begroting en het tijdelijke herstelinstrument genaamd Next Generation EU. 750 miljard euro schuld zal gezamenlijk worden uitgegeven en doorgesluisd naar de EU-landen in de vorm van subsidies en leningen,
op voorwaarde dat de Europese Commissie toestemming geeft voor het nationale plan om het geld te gebruiken (alweer een beperking van de soevereiniteit), dat verplicht prioriteit moet geven aan de ‘ecologische transitie’ en de ‘digitale transitie’. Het Jacques Delors-instituut heeft het initiatief toegejuicht en verklaard: "Het is een van de meest ambitieuze van een lange reeks voorstellen voor het onderling verdelen van de Europese schuld [72]. Anderzijds beschouwden sommige analisten het fonds Next Generation EU als een waar ‘oorlogssocialisme’ dat de samenleving uitschakelt, waarbij "de staten een verdere stap voorwaarts zetten ten opzichte van de burgerlijke samenleving en zij zelf deels worden ingehaald door een versterkt Europees bestuur" [73].

Maar de grootste vooruitgang in de richting van een ‘Verenigde Staten van Europa’ - waarnaar de federalistische stroming heeft gestreefd sinds de lancering in 1923 van het Pan-Europees Manifest van graaf Coudenhove-Kalergi - is geboekt op het gebied van de volksgezondheid, in die zin dat de bevoegdheden van de lidstaten geleidelijk zijn weggezogen ten gunste van de Europese Commissie, die een begin heeft gemaakt met de coördinatie van een gemeenschappelijk Europees antwoord op de uitbraak van het coronavirus. In het Verdrag van Lissabon (2007) had de Europese Unie de bevoegdheid gekregen om het nationale beleid permanent aan te vullen via zijn Gezondheidsstrategie, alsook om te zorgen voor "de bewaking van ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid" en die te bestrijden.

De Europese Commissie heeft de crisis rond het Chinese virus aangegrepen om een echte vergemeenschappelijking van het gezondheidsbeleid af te dwingen door middel van:

 • Onderhandeling over en aankoop van medische apparatuur, tests, geneesmiddelen en vaccins, waarbij de Europese Unie de belangrijkste onderhandelaar en koper is (met inbegrip van uiterst kostbare transacties voor geneesmiddelen die COVID-19 niet doeltreffend bestrijden en ernstige bijwerkingen hebben, zoals redemsivir van het Gilead-laboratorium);
 • Rechtstreekse EU-investeringen voor onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten inzake diagnostica en behandelingen via het Innovative Medicines Initiative;
 • Aanvaarding van voorschriften voor het gebruik, de validatie en de wederzijdse erkenning tussen de lidstaten van de EU van snelle antigeentests en voor de standaardisatie van vaccinatiecertificaten voor medische doeleinden;
 • Start van het ‘HERA Incubator’-programma, in samenwerking met onderzoekers, biotechbedrijven, fabrikanten en overheidsinstanties, gericht op het opsporen van nieuwe varianten, het ontwikkelen van nieuwe aangepaste vaccins en het versnellen van het goedkeuringsproces daarvoor;
 • Sponsoring, in partnerschap met de WHO, van vergaderingen van de Faciliteringsraad op Hoog Niveau, die erop gericht zijn de ontwikkeling en de toepassing van vaccins, tests en behandelingen wereldwijd te versnellen, en de gezondheidsstelsels te verbeteren;
 • Financiële bijdrage aan het COVAX-mechanisme om te zorgen voor eerlijke toegang tot vaccins, tests en behandelingen en de organisatie van een inzamelingsactie van donaties ten behoeve van het Coronavirus Global Response, waarbij 15,9 miljard euro werd ingezameld ten behoeve van hetzelfde doel [74].

Als wij onze blik van het Europese regionale niveau op het mondiale niveau richten, zien wij dat de Wereldgezondheidsorganisatie niet alleen een overheersende rol heeft gespeeld bij het scheppen van het paniekklimaat dat de reacties van de regeringen heeft bepaald, maar ook een steeds belangrijker rol heeft gekregen bij het bepalen van het beleid ter bestrijding van de epidemie in de gehele wereld, ten koste van de sanitaire soevereiniteit van de naties.

De WHO heeft de facto governance verwezenlijkt via de verklaringen van haar hoogste ambtenaren, haar leidraden, haar online leerplatforms, haar strategisch paraatheids- en reactieplan,haartest-enbehandelingsprotocollen, alsook haar vaccincertificerings- en gezamenlijke of verificatiemissies in China en elders [75]. Zoals de Duitse minister van Volksgezondheid Jens Spahn zei bij de aankondiging in Berlijn van de oprichting van een nieuw wereldcentrum voor het verzamelen van pandemiegegevens in samenwerking met de WHO, vereist de strijd tegen nieuwe virussen een "Global Reset". "Het is een gegeven van de natuur dat er meer virussen zullen opduiken die epidemieën of pandemieën kunnen veroorzaken", zei bij die gelegenheid Tedros Adhanom Ghebreyesus, hoofd van de organisatie [76]. De WHO zal zo een soort Pontifex Maximus worden in de nieuwe ‘heilige oorlog’ tegen opkomende pandemieën.

Who geneve

Het hoofdkwartier van de Wereldgezondheidsorganisatie in Genève.

De WHO en de Europese Unie zijn, op hun respectieve niveaus, de voortrekkers geworden van de droom die Jacques Attali formuleerde in het reeds geciteerde artikel uit 2009: "Een wereldpolitie, wereldvoorraden en dus ook wereldtoezicht opzetten. Op die manier zouden wij, veel sneller dan louter economisch gemak dat kan doen, de grondslagen leggen voor een echte wereldregering [77].

Met grote pijn en verwondering zien wij dat een nieuwe en beslissende steun voor de ontkieming van een verenigde wereldregering is gekomen van paus Franciscus... Niet alleen vanwege zijn aanhoudende kritiek op een gezondheidscrisisbeheer dat de soevereiniteit van naties respecteert en vanwege zijn verklaringen dat de pandemie een mondiaal antwoord vereist [78], maar vooral vanwege de publicatie van zijn controversiële encycliek Fratelli tutti.

Voor de paus was de gezondheidscrisis van COVID-19 de grote kans om van "egoïstische zelfbescherming" af te stappen: "Moge er niet langer ‘de anderen’ zijn, maar slechts één ‘wij’", zodat "de mensheid herboren kan worden met alle gezichten, alle handen en alle stemmen, vrij van de grenzen die wij hebben gecreëerd" (Fratelli tutti nr. 35), want "de ware kwaliteit van de verschillende landen van de wereld wordt afgemeten aan dit vermogen om niet alleen als land, maar ook als menselijke familie te denken" (FT nr. 141).

Volgens Franciscus is het nodig "een open wereld te denken en te genereren" (dit is de titel van hoofdstuk 3 van de encycliek), waar "rechten zonder grenzen" (dit is de ondertitel van een hoofdstuk) van kracht zijn, omdat "niemand kan worden uitgesloten" en "de grenzen en begrenzingen van staten dit niet in de weg kunnen staan" (FT nr. 121). Maar "om de ontwikkeling mogelijk te maken van een wereldgemeenschap die in staat is broederschap te verwezenlijken, uitgaande van volkeren en naties die in sociale vriendschap leven" (FT nr. 154), is het noodzakelijk "niet alleen een spiritualiteit van broederschap te doen groeien, maar ook en tegelijkertijd een doeltreffender wereldorganisatie" (FT nr. 165).

"In deze context wordt het onontbeerlijk", zo vervolgt de paus, "dat er sterkere en doeltreffender georganiseerde internationale instellingen tot stand komen, met autoriteiten die op onpartijdige wijze worden aangewezen door middel van overeenkomsten tussen nationale regeringen en die beschikken over de bevoegdheid tot het opleggen van sancties. Een "wereldgezag" dat niet berust in een persoon, maar in instellingen "die het gezag bezitten om het algemeen welzijn van de wereld veilig te stellen" (FT 172) [79].

Met pijn en verwondering zien we paus Franciscus meewerken aan de nieuwe wereldregering

Deze door paus Franciscus gewenste wereldautoriteit lijkt niet ver af te staan van de Verlichtingsdroom van een Universele Republiek, die al vóór de Franse Revolutie in vrijmetselaarsloges werd uitgebroed. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Grootloge van Spanje de volgende verklaring heeft gepubliceerd: "De laatste encycliek van paus Franciscus toont aan hoe ver de huidige katholieke Kerk van haar oude standpunten is verwijderd. In ‘Fratelli tutti’ omarmt de Paus de Universele Broederschap, het grote principe van de moderne Vrijmetselarij" [80].

In deze grote universele broederschap is China echter van plan de rol van Big Brother op zich te nemen. Hoewel het zich in het centrum van de uitbraak van de epidemie bevond en op onverantwoorde wijze naliet andere landen te waarschuwen voor wat er aan de hand was, werd het beschouwd als een model dat navolging verdiende, vanwege de veronderstelde doeltreffendheid van zijn drastische beheersingsmaatregelen [81]. Later, door mondkapjes en beademingsapparatuur naar een groot aantal landen te sturen, wonnen de Chinese communistische leiders de sympathie van het volk dat geloofde in hun vermeende onbaatzuchtigheid, terwijl andere naties onderling om deze materialen vochten en protectionistische barrières opwierpen. [82]

Een van de belangrijkste factor bij deze mentaliteitsverandering was de weigering van de media en de politieke leiders om SARS-CoV-2 een ‘Chinees virus’ te noemen, terwijl zij - zonder enige scrupules om tot racisme aan te zetten - hun kolommen en toespraken vulden met verwijzingen naar de Engelse, Braziliaanse, Indiase of Zuidafrikaanse varianten.

Uit een enquête van het bedrijf SWG, die in Italië werd gehouden kort nadat het land door het coronavirus was getroffen en door de Chinezen te hulp was gesneld, bleek dat in dit tijdsgewricht het voormalige Hemelse Rijk op het podium van ‘bevriende’ landen op de eerste plaats stond, met de stem van 52% van de ondervraagden, gevolgd door Rusland met 32%, terwijl de Verenigde Staten op de derde plaats kwamen met de stem van slechts 17% van de ondervraagden. Omgekeerd werden in deze vroege pandemie de Europese buren als "vijandig" beschouwd (Duitsland 45%, Frankrijk 38% en het VK 17%) [83].

Xi jinping china

Communistisch China is op zijn minst ernstig nalatig geweest in de vroege stadia van de coronavirusverspreiding. Toch prijzen Westerse politici en intellectuelen de aanpak van de communisten, met hun model van totalitaire controle. Alleen al wijzen op de Chinese oorsprong van het virus is taboe verklaard.

Uit een in januari jongstleden - bijna een jaar later - door Datapraxis en YouGov gehouden enquête onder 15.000 respondenten in 11 Europese landen, bleek dat 59% van hen van mening is dat China binnen tien jaar een sterkere macht zal zijn dan de Verenigde Staten. De hoogste percentages kwamen voor rekening van de zuidelijke landen: Spaans (79%), Italiaans en Portugees (72%) en Frans (62%). Het resultaat van deze geopolitieke perceptie: 60% van de geraadpleegde personen is van mening dat hun land in geval van onenigheid tussen de Verenigde Staten en China neutraal moet blijven; de rest is verdeeld tussen degenen die vinden dat zij de Verenigde Staten moeten volgen (22%), degenen die vinden dat zij China moeten volgen (6%) en degenen die het antwoord niet weten (12%); de meeste voorstanders van neutraliteit zijn de Hongaren (68%), de Portugezen (67%) en de Duitsers (66%) [84].

Dat grote delen van de Westerse bevolking nog steeds misleid worden met betrekking tot communistisch China hoeft geen verbazing te wekken. Het is niet alleen het resultaat van de Chinese propaganda, maar ook van de meegaande houding van Westerse regeringen en zakenlieden, voor wie de Chinese markt de uitweg uit de recessie is en die naïef geloven in een toekomstige democratisering van dat land. Dit belet echter niet dat steeds grotere delen van de publieke opinie met groeiend wantrouwen de ware bedoelingen van de erfgenamen van Mao bezien, die tot uiting komen in de vervolging van binnenlandse tegenstanders en het neokolonialisme van het buitenlands beleid.

Het huidige mondiale conflict over vaccins dient als een gelegenheid om deze Chinese soft power te versterken, vooral in minder ontwikkelde landen, door middel van donaties en commerciële partnerschappen [85]. In een artikel voor de Financial Times, getiteld ‘The West should pay attention to Russia and China’s vaccine diplomacy’, stelt Moritz Rudolf van het Duitse Instituut voor Internationale en Veiligheidsaangelegenheden: "Gezondheid was een van de vele subonderwerpen van het Belt & Road-initiatief [de zogenaamde "nieuwe zijderoute", China’s grootste geopolitieke initiatief van deze eeuw]. Met de pandemie is het de belangrijkste focus geworden" [86].

Banner coronacoup

Latijns-Amerika is in het bijzonder het doelwit van de Chinese diplomatie, en volgens de People’s Daily, het officiële orgaan van de Chinese Communistische Partij, "onderhield president Xi Jinping, tegen de bijzondere achtergrond van de epidemie, nauw contact en communicatie met leiders van vele Latijns-Amerikaanse landen, waaronder Brazilië, Argentinië, Cuba, Mexico, Chili en Venezuela, waardoor de basis voor de ontwikkeling van de betrekkingen tussen China
en Latijns-Amerika in de nieuwe situatie werd geconsolideerd en de weg werd vrijgemaakt voor toekomstige betrekkingen" [87].

De verwijzing van Xi Jinping naar de Braziliaanse leiders heeft duidelijk geen betrekking op president Jair Bolsonaro - die ernstige bedenkingen heeft
uitgesproken tegen de ideologische agenda van de Chinese Communistische Partij - maar op sommige gouverneurs, zoals die van de staat São Paulo, die rechtstreeks contact hebben opgenomen met de Chinese autoriteiten.

Met de pandemie is gezondheid de focus geworden van de Chinese geopolitiek

In het begin van de epidemie werden de Chinese autoriteiten door de bevolking van de regio verantwoordelijk geacht voor de moeilijkheden waarmee zij te kampen hadden, maar na de grootschalige verspreiding van Chinese vaccins verbeterde het imago van China in de ogen van sommige Latijns-Amerikanen [88]. Deze veranderde houding heeft ertoe geleid dat sommige regeringen hun standpunt ten aanzien van de massale Chinese investeringen in de regio hebben omgegooid en ook nog eens de belemmeringen hebben opgeheven voor de deelname van het controversiële bedrijf Huawei aan de veilingen van de 5G-netwerken in hun respectieve landen, ondanks de risico’s voor de veiligheid van de gegevens die door het netwerk worden getransporteerd en het gevaar van spionage [89].

In de confrontatie met de Verenigde Staten presenteert China zich op internationale fora als slachtoffer van de Amerikaanse hegemonie en als groot voorvechter van een ‘multipolaire’ wereld, gebaseerd op het primaat van internationale organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en de Verenigde Naties, die gezien worden als de as van de gewenste Nieuwe Wereldorde [90].

In een toespraak op 20 april jongstleden tijdens de jaarlijkse conferentie van het Boao Forum voor Azië 2021 - een soort ‘Chinees Davos’ - verklaarde president Xi Jinping dat wij "de pandemie moeten verslaan door solidariteit, het wereldbestuur moeten versterken en moeten blijven streven naar een gemeenschap met een gedeelde toekomst voor de mensheid", waarvoor het noodzakelijk is "het internationale systeem met de VN als middelpunt veilig te stellen". Wij moeten - zo voegde hij eraan toe - "de sleutelrol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ten volle ontwikkelen" door alomvattende maatregelen te nemen "om het mondiale bestuur op het gebied van de bescherming van de volksgezondheid te verbeteren" en aldus "een mondiale gezondheidsgemeenschap voor allen" tot stand te brengen.

Na de deelnemers eraan te hebben herinnerd dat "het jaar 2021 het eeuwfeest van de Communistische Partij van China markeert", zei Xi Jinping dat zijn land "zal blijven samenwerken met de WHO en andere landen bij de bestrijding van de vogelgriep, zijn belofte zal nakomen om vaccins tot een mondiaal collectief goed te maken en meer zal doen om de ontwikkelingslanden te helpen het virus te verslaan" [91].

Er zij op gewezen dat de Chinese propaganda en anderen voortdurend gebruik maken van ‘talismanwoorden’ ("multipolair", "solidariteit", "mondiaal bestuur", "gedeelde toekomst", enz.) die een andere betekenis krijgen en gebruikt worden om het publiek ideologisch om te keren naar een onderdanige aanvaarding van een supranationale autoriteit die geen rekening houdt met de soevereiniteit van elk land. Deze agenda heeft een nieuwe bondgenoot gekregen in de persoon van president Joe Biden, die zich uitgesproken heeft voor het verbreken van octrooien op vaccins [92] en heeft beloofd de WHO te versterken [93].

China gebruikt ‘talismanwoorden’ om zijn agenda te verkopen

Deze ‘multipolaire’ visie valt op veel punten samen met de wens van paus Franciscus om bij te dragen aan de opbouw van zijn gedroomde "veelzijdige globalisering" [94], die het einde zou betekenen van de "Atlantische orde" – die van kracht is sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog en waar nog steeds een zekere voorrang heerste van de resten van de Westerse en christelijke beschaving. Deze overtuiging van de Argentijnse paus dat de 21e eeuw de eeuw van Azië zal worden door de overbrenging naar het Verre Oosten van de pool van vooruitgang van de mensheid, is een van de redenen die de recycling van de Ostpolitik en de toenadering van het Vaticaan tot China verklaren, die culmineerde in de ondertekening van een overeenkomst over de benoeming van bisschoppen.

Deze aantrekkingskracht voor het Verre Oosten blijkt zelfs uit zijn kardinale benoemingen, waarbij in de zeven consistories van zijn pontificaat dertien kardinaalshoeden werden uitgereikt aan prelaten uit de Aziatische regio. Een dergelijke aantrekkingskracht is even sterk merkbaar in de encycliek Fratelli tutti - zoals Piero Schiavazzi inzichtelijk analyseert in een artikel voor de Huffington Post, waarin hij verwijst naar "een ware translatio imperii" waaraan de paus "niet alleen steun gaf, maar daar zelfs op vooruitliep, die met purper bekleedde en de kardinaalshoed, of zo men wil, de cappello, aan toekomstige planetaire evenwichten uitreikte". Volgens de analist "bestaat de ‘as naar Azië’ van Franciscus [...] in de omschakeling naar het oosten van de preferentiële as van het buitenlands beleid. Een ‘rood boekje’ dat zich aandient als vaccin en tegengif tegen het muterende virus van het individualisme en het verbeten mercantilisme, in de nieuwe wereldscenario’s van de trek naar - en aantrekkingskracht van – het Oosten [95].

China corona vergrootglas

Zijn de corona-maatregelen in China het meest extreem, die in andere landen gaan er steeds meer op lijken. Ook in Nederland.

Het praktische gevolg van de overeenkomst tussen China en het Vaticaan is dat de officiële katholieke hiërarchie, die onderdanig is aan de regering, niet alleen in de klauwen van de Chinese autoriteiten is gelopen, maar ook is begonnen bij te dragen aan de verheerlijking van de Chinese Communistische Partij, ter voorbereiding van de viering van haar eerste eeuwfeest in juli a.s. bisschop Ma Yinglin - voorzitter van de Bisschoppelijke Conferentie (van de zogenaamde Patriottische Kerk) en een van de bisschoppen wier excommunicatie door paus Franciscus werd opgeschort als gevolg van het akkoord - benadrukte op een symposium in Peking dat "zonder de Communistische Partij er geen Nieuw China zou zijn, geen socialisme met Chinese kenmerken en geen gelukkig leven voor ons vandaag". Daarom "moet de katholieke gemeenschap in China actief reageren op het initiatief om de Partij lief te hebben, het moederland lief te hebben, het socialisme lief te hebben, het leiderschap van de Communistische Partij van China krachtig te steunen, het socialistische systeem met Chinese kenmerken te steunen, het pad van patriottisme en liefde krachtig te volgen, en zich actief aan te passen aan de socialistische samenleving" [96].

Het is duidelijk dat dit pro-communistische discours en de onderwerping aan de dictatoriale dictatuur van het regime worden afgewezen door de bisschoppen, priesters en gelovigen van de heldhaftige ondergrondse kerk. Zij weigeren de schismatieke positie te aanvaarden van de geestelijkheid die geregistreerd staat bij de Patriottische Kerk, en die door de autoriteiten wordt erkend.

Kortom, de post-pandemische Grote Herstart heeft een goede kans om uiteindelijk uit te lopen op de ondergang van het Westen, met name van de Verenigde Staten, en op de uitbreiding naar de hele wereld van dat Chinese model: een op Mao Zedong geïnspireerde digitale centraliserende dictatuur met de zegen van paus Franciscus...

Banner coronacoup

9. "Digitus Dei est hic" (Exodus 8:15) [97]

Deze uitvoerige actualisering van de stelling van het IPCO, dat wij naar aanleiding van de COVID-19-epidemie getuige waren van "de grootste maakbaarheidsoperatie en ideologische omkering van de geschiedenis", zou bij sommige lezers de indruk kunnen wekken dat wij de huidige conjunctuur uitsluitend beschouwen als de uitvoering van een louter menselijk plan. Een dergelijke perceptie zou echter misleidend zijn.

Het is duidelijk dat alle bovenstaande gegevens aantonen dat er achter de gezondheidsdictatuur en de mars naar een Universele Republiek een discrete pressiegroep schuilgaat die veel invloed heeft bij de hoogste internationale en nationale autoriteiten en - hoe spijtig het ook is om dat te moeten zeggen! - ook bij de religieuze autoriteiten.

Wat werkelijk telt is dat corona het venster opent naar de Grote Herstar

Het doet er weinig toe of corona opzettelijk als biologisch oorlogswapen is bereid in een zeer gespecialiseerd laboratorium in Wuhan, of dat het onopzettelijk is ontsnapt, dan wel of dit het resultaat was van een natuurlijke mutatie in een of ander dier dat het vervolgens op de mens heeft overgebracht [98].

Wat werkelijk van belang is voor de toekomst van de mensheid is dat zijn verschijning het venster opende voor de kans waarop geloerd werd door wie droomden van een Grote Herstart. Het aandeel van de mens in de dramatische situatie waar de wereld in leeft, is dus onmiskenbaar, ook al was hij niet verantwoordelijk voor de gebeurtenis die tot het ontstaan ervan heeft geleid.

Een katholieke blik moet echter boven de natuurlijke en menselijke realiteiten uitstijgen naar hogere werkelijkheden en zich afvragen in hoeverre en op welke wijze deze verandering van situatie ingrijpt in de grote strijd die zich door de geschiedenis heen afspeelt in de bovennatuurlijke wereld. Dat wil zeggen, de strijd tussen God en Satan, tussen de Stad van God en de Stad van de Mens, om de vergelijking van Sint-Augustinus te gebruiken.

Deze visie op de werkelijkheid - die niet voorbijgaat aan het geloof om de concrete gegevens van het menselijk leven te analyseren - kan niet nalaten het moeilijk door louter natuurlijke omstandigheden te verklaren feit te analyseren dat bij het rangschikken van de landen naar sterftecijfer per miljoen inwoners iets verrassends opvalt: van de 81 landen waarvan het sterftecijfer boven het wereldgemiddelde ligt, zijn er 65 (80%) van christelijke traditie, en de eerste 48 zijn alle christelijke landen, uit de drie Amerika’s, het Caraïbisch gebied en Europa [99].

Tegelijkertijd heeft de maandenlange opschorting van openbare Missen in bijna alle Westerse landen - met de trieste medeplichtigheid van vele kerkelijke autoriteiten, die zich meer bezighouden met het voeden en verzorgen van het lichaam dan met het voeden en verzorgen van de ziel - talloze gelovigen tot wezen gemaakt, van wie velen zijn gestorven zonder toegang tot de sacramenten. De situatie is des te ernstiger wanneer men ziet dat de toename van de beperkingen zich juist voordeed in de tijd van de belangrijkste liturgische feesten, zoals Pasen en Kerstmis.

Zoals de Catechismus van de Katholieke Kerk leert: "Het kwaad is geen abstractie, maar duidt een persoon aan, Satan, de Boze, de engel die zich tegen God verzet. De ‘duivel’ (‘dia-bolos’) is degene die ‘in de weg staat’ van Gods plan en van zijn ‘verlossingswerk’ dat in Christus is volbracht" (nr. 2851). In het Onze Vader "vragen wij om verlost te worden van de Boze, maar ook om verlost te worden van alle kwaad, heden, verleden en toekomst, waarvan hij de oorzaak of aanstichter is" (nr. 2854). Deze kwaden zijn in de eerste plaats geestelijk, maar zij kunnen ook lichamelijk zijn, met inbegrip van ziekte, zoals te zien is in het leven van Jezus, in sommige verhalen uit de Heilige Schrift (met name het boek Job), en in de verhalen van exorcisten. Als gevallen engelen hebben demonen inderdaad macht over materie. Niets belet dus dat zij, met goddelijke toestemming, hebben deelgenomen aan de uitbraak of de verspreiding van SARS-CoV-2.

Vanuit het oogpunt van het geestelijk kwaad dat door de demonen wordt bevorderd, stelde het IPCO-document dat zonder een collectieve preternatuurlijke aantasting de extreme passiviteit van de publieke opinie ten aanzien van ernstige beperkingen van de vrijheid en schendingen van de democratische orde, alsmede haar bereidheid om zich ideologisch te laten beïnvloeden, moeilijk te verklaren zouden zijn. Erger nog, de overgrote meerderheid van de bevolking sympathiseerde met hun ontvoerders, alsof zij het slachtoffer waren van het "Stockholm-syndroom" [100].

Banner coronacoup

Ondanks de protesten die in vele landen duizenden mensen op de been hebben gebracht, blijkt uit opiniepeilingen van gerenommeerde opiniepeilingsbureaus nog steeds dat een grote meerderheid van de bevolking de besluiten van de regeringen aanvaardt en zelfs hun plannen om nog strengere en meer ingrijpende controles op te leggen.

Zo bleek uit een Ipsos-enquête in samenwerking met King’s College London over de afgelopen 12 maanden sinds de eerste lockdown in het VK dat "een derde van het publiek (32%) zegt dat het afgelopen jaar voor hen persoonlijk vergelijkbaar met of beter dan het gemiddelde [van de voorgaande jaren] is geweest, terwijl de meerderheid (54%) zegt dat zij ten minste enkele aspecten van de COVID-19-beperkingen zullen missen en een op de vijf (21%) zegt dat hun financiën beter zijn dan het geval zou zijn geweest als de pandemie niet had plaatsgevonden." De paradox is dat een groot deel erkent dat "de pandemie hun geestelijke gezondheid zal verslechteren" (43%) en dat "het voor het land als geheel erger was dan verwacht" (57%) [101].

De heilige aartsengel Michaël verdrijft de gevallen engel Lucifer naar de hel. De realiteit van de bovennatuurlijke strijd tussen engelen en demonen mag niet verontachtzaamd worden in de coronacrisis.

Uit een andere opiniepeiling van Ipsos - deze keer voor het World Economic Forum - blijkt dat gemiddeld "ongeveer drie op de vier volwassenen in 28 landen het ermee eens zijn dat paspoorten met COVID-19-vaccins verplicht moeten worden gesteld voor reizigers die hun land willen binnenkomen, en dat zij doeltreffend zouden zijn om reizen en grote evenementen veilig te maken". En "ongeveer twee op de drie zeggen dat [zij] verplicht zouden moeten zijn om toegang te krijgen tot grote openbare plaatsen, en een even groot aantal verwacht dat zij op grote schaal in hun land worden gebruikt". Alleen als het gaat om de toegang tot winkels, restaurants en kantoren daalt de instemming tot de helft van de 21.000 ondervraagden. [102]

Wat ook het doorslaggevend gewicht moge zijn van de angstfactor bij de bevolkingen, die hen ertoe brengt beperkingen te aanvaarden die zij normaal niet zouden aanvaarden, het is niet mogelijk de aanwezigheid van een bovennatuurlijke factor in deze verrassende passiviteit van de meerderheid te veronachtzamen.

Wat ook de verhouding moge zijn tussen menselijke en bovennatuurlijke elementen bij het ontstaan van de huidige situatie en de raadselachtige houding van een groot deel van de autoriteiten en een groot deel van de bevolking, een katholiek kan niet ontkennen dat dit alles is toegestaan door God, die de geschiedenis gewoonlijk bestuurt door middel van secundaire oorzaken, dat wil zeggen door het optreden van zijn schepselen, die virussen kunnen zijn, demonen, mensen, of alle drie tegelijk.

Indien de epidemie dus een louter natuurlijke oorsprong zou hebben, zou het duidelijk gaan om een grote straf voor de mensheid die door God zelf is ingeleid en die hij zou kunnen intensiveren door middel van nieuwe varianten van het virus en door de sanitaire, economische en sociale chaos die nieuwe golven van de pandemie met zich mee zouden brengen.

Als daarentegen de epidemie - het doet er niet toe of zij natuurlijk of kunstmatig is - zorgvuldig is aangewend om het dictatoriale ‘nieuwe normaal’ voort te brengen waarheen de wereld op weg schijnt te zijn, zou dit ook een middel kunnen zijn dat God gebruikt om de mensheid een grote straf op te leggen omdat zij ermee heeft ingestemd slaaf te worden uit angst voor de dood.

In dit perspectief sluiten goddelijke straf en bovennatuurlijk en menselijk handelen elkaar niet uit.

In Fatima legde Onze Lieve Vrouw aan de herdertjes uit dat de Grote Oorlog, die in 1917 nog woedde, een straf was voor de zonden van de mensen. Maar deze afstraffing van de glamoureuze en corrupte samenleving van de Belle Époque kwam er door toedoen van mannen met vastomlijnde plannen, wier uitvoering leidde tot afslachting van de jeugd, de val van de monarchieën in de centrale keizerrijken, het verlies van de politieke en culturele invloed van Europa en de opkomst van het liberaal-egalitaire model dat door Hollywood bekend werd gemaakt, en - bovenal - de opkomst van het communisme in Rusland en de oprichting van de Volkerenbond, de voorloper van de VN.

Daarom kunnen Gods straffen komen door de hand van de boze plannen der mensen.

Een soortgelijke beschouwing kan worden gehouden over een bijzonder pijnlijk aspect van de huidige situatie: de verbreding van de interne crisis in de Heilige Kerk, waarin men ook de hand van de mens, de klauwen van de duivel en de "vinger van God" (Exodus 8:15) kan zien, die ontrouw straft.

De slaafsheid waarmee veel geestelijken absurde coronamaatregelen slikken, getuigt van ongeloof

De slaafsheid van de overgrote meerderheid van de herders ten opzichte van de willekeurige en onwettige machtsbepalingen; hun meegaandheid bij het opschorten van de goddelijke erediensten en de grote feesten, en bij het verhinderen of beperken van de toegang der gelovigen tot de kerken; hun haast bij het goedkeuren van algemene boeteplechtigheden, zonder individuele zondebelijdenis, en bij het verbieden van de eerbiedige vorm van het ontvangen van de Heilige Communie, op de knieën en op de tong; hun kwaadwilligheid jegens ijverige priesters die absurde regels omzeilden om de sacramenten toe te dienen; hun ijver om dergelijke maatregelen en de burgerlijke autoriteiten die ze oplegden te verdedigen; en tenslotte hun pogingen om de gelovigen over te halen zich te laten vaccineren, hoewel daar geen naar evenredigheid ernstige redenen voor waren, maakten openbaar en zonneklaar dat deze prelaten het geloof in het bovennatuurlijke vervingen door een onvoorwaardelijk vasthouden aan het "medisch correcte" en pastorale ijver door onderwerping aan de wereld en haar grillen van het moment.

Maar hoe zou men niet kunnen zien dat met deze houding de prelaten door de kieren van de deuren en ramen van gesloten kerken de modernistische "rook van Satan" laten binnenstromen, die gedurende zovele decennia het binnenste van katholieke milieus heeft vervuild?

In deze ontmaskering voor de ogen van allen - zelfs van de meest eenvoudige gelovigen - van het proces van zelfvernietiging van de katholieke Kerk, kan men met bovennatuurlijke ogen de vinger van God onderscheiden. De houding van een groot deel van de hiërarchie heeft er door een goddelijk plan voor gezorgd dat de decadentie van een groot deel van de clerus, waarover Onze Lieve Vrouw weende bij de verschijning van La Salette, aan de ogen van de kleinen kon worden geopenbaard.

Opnieuw kan gezegd worden dat Gods straffen soms komen door de boze plannen van mensen.

Banner coronacoup

10. Door de werking van de Heilige Geest is een aanzienlijk deel van de publieke opinie zich aan het uitspreken en begint de kerker van het zwijgen te doorbreken

Het IPCO-manifest analyseerde in de eerste plaats de aanvaarding door de meerderheid van de maakbaarheidsoperatie en ideologische omkering waarvan de wereldbevolking het slachtoffer was. In april vorig jaar, helemaal aan het begin van de lange lockdown, waren er inderdaad nog geen reacties. Maar deze actualisering zou niet volledig zijn zonder vermelding van die in tal van landen later zijn ontstaan.

Zij kwamen voort uit volkomen verklaarbare omstandigheden, zoals het zich herstellen van het gezond verstand na de afname van de angst, het moe worden van de beperkende maatregelen, de economische ineenstorting voor veel mensen en voor hele sectoren van de economie, het wantrouwen ten opzichte van de dubbelzinnigheden van de regeringen en de eenzijdigheid van de media, enz.

Malieveld, Den Haag, maart 2021. Twee agenten knuppelen een man in elkaar terwijl hij op de grond ligt en gebeten wordt door een politiehond. Het politiegeweld bij anti-coronaprotesten staat in schril contrast bij de tolerante opstelling van agenten bij klimaatprotesten die steden lam leggen.

In het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Finland, Servië, Roemenië [103] ... In ten minste 42 landen zijn op 20 maart jongstleden duizenden mensen de straat opgegaan tegen de anti- covidmaatregelen, met name tegen de lockdowns [104].

In Brazilië werd het land op 1 mei jongstleden - de datum die traditioneel door linkse vakbonden wordt gebruikt om ‘dag van de arbeid’ te vieren - verrast door grote demonstraties die, de angst voor besmetting overwinnend, honderdduizenden mensen bijeenbrachten tegen beperkende maatregelen. Vreedzaam en ordelijk herhaalden ze de zinnen die de grote demonstraties kenmerkten die in 2016 plaatsvonden voor het gedwongen aftreden van de linkse oud-president Dilma Roussef: "Onze vlag zal nooit rood zijn!"; "Wij willen geen communisme!" [105].

Op hetzelfde moment voelt men de adem van de Heilige Geest. Jongeren die van Missen verstoken blijven en niet in kerken kunnen bidden, wenden zich tot de traditionele Kerk en zoeken de Heilige Mis in het Latijn [106]. Het verlangen om dit door de christelijke beschaving gestempelde verleden te leren kennen en te verdedigen, oefent op hen een aantrekkingskracht uit die tot uiting komt in hun deelname aan debatten op sociale netwerken en in de vorming van discussiegroepen over religieuze onderwerpen.

De herinnering aan het christelijk verleden van het Westen - een historisch tijdperk dat gehaat wordt door links, veracht door de zogenaamde ‘progressieve’ geestelijkheid, systematisch aangevallen door de pers en de academische wereld - is onverwacht herboren, niet als louter romantische en ondoeltreffende nostalgie, maar als inspiratie voor de strijd voor het herstel ervan. In tegenstelling tot de vorige generaties - die in de woorden van Plinio Corrêa de Oliveira "vrienden van God waren, maar geen vijanden van de vijanden van God” [107] - willen de jonge katholieken van vandaag soldaten zijn in een kruistocht voor de christelijke beginselen, want zij verklaren zich openlijk vijanden van de vijanden van God.

Dit gebeurt over de hele wereld. In Frankrijk hebben honderden jongeren tijdens de lockdown voor gesloten kerken in verschillende steden in het openbaar gebeden, om de terugkeer van de Heilige Missen te eisen [108] en om de intrekking van een discriminerende maatregel [109] te verkrijgen. Terwijl in de Verenigde Staten de opkomst voor de Engelstalige Missen afneemt, neemt die aan Latijnse Missen toe [110]. Dit feit is veelzeggender voor het aflopen van het huidige historische tijdperk van postmoderniteit en de terugkeer van God in de geschiedenis, dan welke partij-politieke analyse ook.

Banner coronacoup

11. Bekering, trouw en verzet: de ultieme mijlpaal voor een grote opwekking

Wanneer de huidige realiteit vanuit dit bovennatuurlijke perspectief wordt geanalyseerd, wordt het duidelijk dat de houding van katholieken tegenover die realiteit een drieluik moet vormen: a) bekering en boete, overeenkomstig de verzoeken die Onze Lieve Vrouw in Fatima heeft gedaan; b) absolute trouw aan de traditionele leer van het leergezag en aan de eeuwenoude liturgische en pastorale praktijken van de Heilige Kerk; en c) onwankelbaar verzet tegen het menselijk-satanische plan om een nieuwe antichristelijke wereldorde op te bouwen.

Om de lezers aan te moedigen tot deze drievoudige houding, halen wij enkele gedeelten aan uit een artikel dat Plinio Corrêa de Oliveira in februari 1958 publiceerde, ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de eerste verschijning van Onze Lieve Vrouw in Lourdes, en dat profetisch voor onze onrustige dagen lijkt te zijn geschreven. Dit is wat de grote denker, wiens naam het Instituut Plinio Corrêa de Oliveira met trots draagt, schreef onder de titel ‘Eerste mijlpaal voor een contrarevolutionaire heropleving’.

"Maar, zo zou men kunnen vragen, wat heeft dit [het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis, bekrachtigd door de verschijning] opgeleverd voor de strijd van de Kerk met haar tegenstanders van buitenaf? Zou men niet zeggen dat de vijand sterker is dan ooit, en dat wij het tijdperk naderen waarvan de Verlichting zoveel eeuwen geleden droomde, van een ruw en integraal wetenschappelijk naturalisme, beheerst door materialistische techniek; van de fel egalitaire universele republiek, van een min of meer filantropische en humanitaire bezieling, waaruit alle overblijfselen van een bovennatuurlijke godsdienst worden weggevaagd? Is er niet het communisme, is er niet het gevaarlijke afglijden van de Westerse maatschappij zelf, die pretendeert anticommunistisch te zijn, maar die zich in wezen eveneens in de richting van de verwezenlijking van dit ‘ideaal’ beweegt?

"Ja. En de nabijheid van dit gevaar is nog groter dan algemeen wordt aangenomen. Maar niemand schenkt aandacht aan een feit van primordiaal belang. Terwijl de wereld wordt gevormd voor de verwezenlijking van dit sinistere ontwerp, neemt een diep, een immens, een onbeschrijflijk onbehagen bezit van haar. Het is een onbehagen dat vaak onbewust is, vaag en onbestemd zelfs wanneer het bewust is, maar dat niemand zou durven betwisten. Men zou zeggen dat de hele mensheid geweld ondergaat, dat zij in een vorm wordt gegoten die niet bij haar aard past, en dat al haar gezonde vezels kronkelen en zich verzetten. Er is een immens verlangen naar iets anders, waarvan we nog niet weten wat het is. Maar eindelijk, een feit dat misschien nieuw is sinds het verval van de christelijke beschaving begon in de vijftiende eeuw, kreunt de hele wereld nu in duisternis en pijn, precies zoals de verloren zoon toen hij zijn diepste schande en ellende bereikte, ver van het vaderlijk huis. Juist op het moment dat de ongerechtigheid lijkt te triomferen, zit er iets gefrustreerd in haar schijnbare overwinning.

"De ervaring leert ons dat de grote verrassingen van de geschiedenis uit dit soort ongenoegen voortkomen. Als de verwringing wordt benadrukt, wordt het onbehagen benadrukt . Wie kan zeggen wat voor een geweldige schokken daaruit voortkomen?

"In het uiterste van zonde en pijn breekt vaak, voor de zondaar, het uur aan van goddelijke barmhartigheid...

"Welnu, dit gezonde en veelbelovende onbehagen is, naar mijn mening, een vrucht van het herrijzen van de katholieke veerkracht, samen met de grote gebeurtenissen die ik hierboven heb opgesomd, een herrijzenis die gunstig heeft gereageerd op wat er nog over was aan leven en gezond verstand op alle terreinen van de cultuur in de wereld. [...]

“Of we bekeren ons, of er komt een enorme kastijding”

"Alleen God kent de toekomst. Maar het is ons, mensen, geoorloofd om ernaar te gissen volgens de regels van de waarschijnlijkheid.

"We leven in een verschrikkelijk uur van straf. Maar dit uur kan ook een prachtig uur van barmhartigheid zijn. De voorwaarde hiervoor is dat wij onze blik richten op Maria, de Sterre der Zee, die ons leidt temidden van de stormen. [...]

"In Fatima schetste Onze Lieve Vrouw tijdens haar verschijningen perfect het alternatief. Of we bekeren ons, of er komt een enorme kastijding. Maar uiteindelijk zal de heerschappij van haar Onbevlekt Hart in de wereld worden gevestigd.

"Met andere woorden zal, hoe dan ook, met meer of minder lijden voor de mensen, het Hart van Maria triomferen.

"Dit betekent tenslotte dat volgens de Boodschap van Fatima de dagen van de heerschappij van de verdorvenheid geteld zijn. De vaststelling van het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis markeerde het begin van een opeenvolging van gebeurtenissen die zullen leiden tot de heerschappij van Maria" [111].

Banner coronacoup

Eindnoten

 1. https://twitter.com/WHO/status/1234870438926278659 & https://www.reuters.com/article/us-coronavirus-health-who-idUSKBN20Q2G6
 2. https://www.imperial.ac.uk/media/imperial-college/medicine/sph/ide/gida-fellowships/Imperial-College-COVID19-NPI-modelling-16-03-2020.pdf
 3. https://www.cnbc.com/2020/03/26/coronavirus-may-be-deadlier-than-1918-flu-heres-how-it-stacks-up-to-other-pandemics.html
 4. https://www.who.int/bulletin/online_first/BLT.20.265892.pdf
 5. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554
 6. Dit verklaart waarom de IPCO-studie, hoewel zij een sterftecijfer aangaf dat iets hoger lag dan de werkelijkheid, in het specifieke geval van Italië een aantal sterfgevallen voorspelde dat 58% lager lag dan de werkelijkheid (74.159 sterfgevallen in plaats van de voorspelde 47.000). In ieder geval stond deze onderschatting van het aantal slachtoffers veel minder ver van de werkelijkheid af dan de meer gematigde overschattingen in de media, die meer dan 500% (400-450.000) fout hadden.
 7. https://imprimis.hillsdale.edu/sensible-compassionate-anti-covid-strategy/
 8. https://gbdeclaration.org/
 9. https://friedavizel.com/2021/01/28/1-year-review-hasidim-had-similar-covid-outcomes-despite-opening/
 10. https://www.nytimes.com/2020/04/21/nyregion/coronavirus-jews-hasidic-ny.html
 11. https://eu.azcentral.com/story/news/local/arizona-health/2021/04/18/arizona-covid-19-update-711-new-cases-2-new-deaths/7277181002/
 12. https://www.nytimes.com/interactive/2020/nyregion/new-york-city-coronavirus-cases.html
 13. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/eci.13484
 14. https://jimmyalfonsolicon.substack.com/p/the-high-costs-of-lockdowns-an-interview
 15. https://www.bbc.com/portuguese/geral-53204453
 16. https://doi.apa.org/fulltext/2020-59192-001.html
 17. https://voxeu.org/article/coronavirus-panic-fuels-surge-cash-demand
 18. https://voxeu.org/article/spending-dynamics-and-panic-buying-during-covid-19-first-wave
 19. https://www.telegraph.co.uk/family/life/long-city-lockdown-created-wave-panic-movers/
 20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7532737/
 21. https://www.nationalgeographic.com/history/article/why-we-evolved-to-feel-panic-anxiety
 22. https://www.welt.de/politik/deutschland/plus225868061/Corona-Politik-Wie-das-Innenministerium-Wissenschaftler-einspannte.html
 23. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/882722/25-options-for-increasing-adherence-to-social-distancing-measures-22032020.pdf
 24. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8300139/Expert-Britons-terrorised-governments-tough-coronavirus-message.html
 25. http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/NRF-Essais/Tempetes-microbiennes
 26. https://www.pliniocorreadeoliveira.info/Dialogo_integral.htm#.YIvRBppR02w
 27. https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/5/4/99-0401_article
 28. https://stacks.cdc.gov/view/cdc/14868
 29. https://en.wikipedia.org/wiki/Johns_Hopkins_Center_for_Health_Security
 30. https://www.nature.com/articles/d41586-020-02277-6
 31. https://www.nature.com/articles/d41586-020-02020-1
 32. https://www.who.int/influenza/resources/documents/pandemic_guidance_04_2009/en/
 33. http://assembly.coe.int/committeedocs/2010/20100604_h1n1pandemic_f.pdf
 34. https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=17889&lang=FR
 35. Op. cit.
 36. https://www.nature.com/articles/s41390-020-01174-y
 37. Ibid.
 38. https://lordslibrary.parliament.uk/lockdown-1-0-and-the-pandemic-one-year-on-what-do-we-know-about-the-impacts/
 39. Ibid.
 40. https://www.thelancet.com/journals/landig/article/PIIS2589-7500(21)00017-0/fulltext
 41. https://www.thetimes.co.uk/article/deaths-at-home-rise-by-a-third-as-patients-avoid-hospital-v9k3zwgqp
 42. https://www.rcpsych.ac.uk/news-and-features/latest-news/detail/2021/04/08/country-in-the-grip-of-a-mental-health-crisis-with-children-worst-affected-new-analysis-finds
 43. https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2020/11/FLCCC-Ivermectin-in-the-prophylaxis-and-treatment-of-COVID-19.pdf
 44. https://www.mediterranee-infection.com/wp-content/uploads/2020/09/Rapport-Prof-Didier-Raoult.pdf
 45. https://www.entreprendre.fr/le-professeur-didier-raoult-porte-plainte-contre-ses-diffamateurs-et-obtient-gain-de-cause/
 46. https://www.ouest-france.fr/economie/transports/avion/covid-19-le-pass-sanitaire-teste-sur-les-vols-vers-la-corse-avant-sa-generalisation-cet-ete-da7c819c-a755-11eb-bac8-769827b2d6b4
 47. https://elpais.com/internacional/2021-04-25/la-union-europea-recomendara-permitir-la-entrada-de-los-estadounidenses-vacunados.html
 48. https://www.lejdd.fr/International/covid-19-le-pass-sanitaire-se-deploie-dans-le-monde-mais-suscite-la-controverse-4041605
 49. https://www.repubblica.it/vaticano/2021/01/09/news/la_violenza_non_e_mai_accettabile-281820545/
 50. https://www.agensir.it/quotidiano/2017/7/31/vaccini-pont-acc-vita-cei-amci-obbligo-morale-di-garantire-la-copertura-necessaria-per-la-sicurezza-altrui/
 51. https://press.vatican.va/content/salastampa/en/bollettino/pubblico/2020/12/29/201229c.html
 52. https://lanuovabq.it/storage/docs/it-resource-kit-covid-19-1.pdf
 53. https://edwardpentin.co.uk/what-concrete-steps-is-the-vatican-taking-to-help-campaigns-against-abortion-tainted-vaccines/ & https://www.crisismagazine.com/2021/abortion-tainted-vaccines-from-objection-to-obligation?mc_cid=366946c635&mc_eid=4ea668634b
 54. https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-germany-security/german-spies-monitor-anti-lockdown-activists-for-suspected-sedition-idUSKBN2CF1D0
 55. https://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2020/11/12/the-government-is-following-the-science-why-is-the-translation-of-evidence-into-policy-generating-so-much-controversy/
 56. https://www.bmj.com/content/370/bmj.m3702
 57. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/coronavirus/fighting-disinformation/
 58. https://www.express.co.uk/news/uk/1415896/climate-fear-handling-pandemic-experts-jobs-lost-families-threats
 59. https://www.livemint.com/news/india/social-media-news-platforms-step-up-efforts-to-fight-fake-news-on-covid-19-11587113249653.html
 60. https://www.youtube.com/howyoutubeworks/our-commitments/fighting-misinformation/
 61. https://www.tampabay.com/news/florida-politics/2021/04/09/youtube-removes-video-of-desantis-coronavirus-roundtable/
 62. https://www.elmundo.es/opinion/2020/05/02/5eac277521efa0e4418b45ef.html
 63. https://www.france24.com/en/20200825-add-photo-feature-on-turkey-s-virus-app-sparks-alarm
 64. https://www.clarin.com/opinion/jacques-attali-crisis-avecina-profunda-terminos-recesion-desempleo-miseria-_0_2F3acamEi.html
 65. https://blogs.worldbank.org/opendata/updated-estimates-impact-covid-19-global-poverty-looking-back-2020-and-outlook-2021
 66. http://www.think-thimble.fr/Documents/Greta_Thunberg_Davos.pdf
 67. https://www.weforum.org/agenda/2020/06/now-is-the-time-for-a-great-reset/
 68. https://www.clarin.com/opinion/jacques-attali-crisis-avecina-profunda-terminos-recesion-desempleo-miseria-_0_2F3acamEi.html
 69. https://www.weforum.org/agenda/2016/11/how-life-could-change-2030/
 70. https://www.pressreader.com/uk/sunday-express-1070/20200913/281608127848991
 71. https://www.marketwatch.com/story/we-need-to-act-boldly-now-if-we-are-to-avoid-economy-wide-lockdowns-to-halt-climate-change-11600879250
 72. https://institutdelors.eu/wp-content/uploads/2020/10/PP255_European-debt-mutualisation_Eisl_EN.pdf
 73. https://lanuovabq.it/it/recovery-fund-un-socialismo-di-guerra-che-blocca-la-societa
 74. https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/timeline-eu-action_en
 75. https://www.who.int/news/item/29-06-2020-covidtimeline
 76. https://www.reuters.com/world/europe/germany-calls-global-reset-fight-pandemics-2021-05-05/
 77. Op. cit.
 78. https://www.nytimes.com/2020/10/04/world/europe/pope-francis-coronavirus-response.html
 79. http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
 80. https://ipco.org.br/fratelli-tutti/
 81. https://www.theguardian.com/world/2020/mar/25/china-shows-way-to-ease-lockdowns-before-vaccine-ready-suggests-report-imperial-college
 82. https://www.economist.com/china/2020/04/16/chinas-post-covid-propaganda-push
 83. https://formiche.net/2020/05/infodemia-chi-vince-numeri-swg-dibattito-centro-studi-americani/
 84. https://ecfr.eu/publication/the-crisis-of-american-power-how-europeans-see-bidens-america/
 85. https://qz.com/africa/1984683/african-countries-targeted-by-chinas-vaccine-diplomacy/
 86. https://www.ft.com/content/c20b92f0-d670-47ea-a217-add1d6ef2fbd
 87. https://asiapowerwatch.com/the-impact-of-the-pandemic-on-latin-americas-relations-with-china/
 88. https://globalvoices.org/2021/04/27/merkel-macron-or-biden-no-latin-america-is-relying-on-china-for-vaccines/
 89. https://www.nytimes.com/es/2021/03/15/espanol/vacuna-china-huawei.html
 90. https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/an-alliance-of-autocracies-china-wants-to-lead-a-new-world-order-/articleshow/81747340.cms
 91. http://www.ihu.unisinos.br/608821-a-china-por-uma-comunidade-global-o-mundo-precisa-de-justica-nao-de-hegemonia
 92. https://www.redebrasilatual.com.br/saude-e-ciencia/2021/05/quebra-patente-vacinas-apoio-biden/
 93. https://news.un.org/pt/story/2021/01/1739282
 94. https://www.corriere.it/cronache/17_febbraio_18/manifesto-bergoglio-saldatura-l-incontro-bauman-0e357d0c-f550-11e6-acae-b28574795707.shtml
 95. https://www.huffingtonpost.it/entry/concistoro-in-salsa-orientale-il-cappello-cardinalizio-sul-mega-patto-rcep_it_5fc27e3dc5b68ca87f84aa48
 96. https://www.aldomariavalli.it/2021/04/28/conoscere-e-ringraziare-il-partito-ecco-la-liberta-religiosa-secondo-pechino/
 97. "Dat is de vinger van God." Zin gezegd door de tovenaars van Farao van Egypte vóór de bestraffingen door Mozes en Aäron gezonden.
 98. https://thehill.com/policy/healthcare/551099-dozens-of-scientists-call-for-deeper-investigation-into-origins-of-covid-19
 99. https://www.worldometers.info/coronavirus/
 100. Het Stockholmsyndroom is de naam die gewoonlijk wordt gegeven aan een bepaalde psychologische toestand waarin een persoon, die langdurig wordt gepest, sympathie en zelfs liefde of vriendschap gaat voelen voor zijn misbruiker.
 101. https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/year-life-under-lockdown-how-it-went-and-what-people-will-miss
 102. https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/global-public-backs-covid-19-vaccine-passports-international-travel Merk op dat in deze zaak van de Covid-vaccinpaspoorten niet het vaccin zelf bezwaarlijk is, aangezien de overgrote meerderheid van de vaccins tot dusver een goede zaak voor de gezondheid van de mensheid is geweest en als zodanig door de Kerk wordt aangemoedigd. Wat verwerpelijk is, is dat het vaccin wordt opgelegd aan mensen die het niet nodig hebben (omdat ze jong en niet kwetsbaar zijn) of geen onnodige risico's willen nemen, en nog meer dat dit "paspoort", waarvan het aangekondigde formaat digitaal is, bedoeld is om te worden gebruikt als instrument van een waar apartheidsregime, waarin degenen die zich niet laten vaccineren tweederangsburgers zullen zijn, of, nog erger, dat het het eerste element wordt van een bredere sociale controle, zoals die momenteel in China wordt uitgeoefend.
 103. https://g1.globo.com/mundo/noticia/2021/03/20/europeus-vao-as-ruas-em-manifestacoes-anti-lockdown.ghtml
 104. https://pt.euronews.com/2021/03/20/manifestacoes-anti-confinamento-varrem-todo-o-mundo
 105. https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2021/05/01/protesto-pro-bolsonaro-brasil-1-de-maio-eu-autorizo.htm
 106. https://veja.abril.com.br/religiao/tradicionalismo-atrai-jovens-fieis-missa-em-latim-e-mulheres-de-veu/
 107. Heilige Vergadering van de Dag op 9 juni 1995.
 108. https://www.lemonde.fr/sante/article/2020/11/15/rendez-nous-la-messe-des-catholiques-reclament-la-reouverture-des-eglises-des-discussions-a-venir_6059820_1651302.html
 109. https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/limite-de-30-personnes-dans-les-etablissements-de-culte-decision-en-refere-du-29-novembre
 110. https://www.washingtonexaminer.com/news/traditional-catholic-parishes-grow-even-as-us-catholicism-declines
 111. https://www.pliniocorreadeoliveira.info/1958_086_CAT_Primeiro_marco_do_ressurgimento.htm

Banner coronacoup

Laatst bijgewerkt: 28 september 2023 11:17

Doneer