Nieuw onderzoek haalt stikstofbeleid onderuit

De stikstof vanuit melkveebedrijven komt volgens onderzoek nauwelijks in nabije natuurgebieden terecht. (Foto: Wikipedia)

Nieuw onderzoek haalt stikstofbeleid onderuit

THEMA'S:

Meten is weten. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat 90 procent van de uitgestoten stikstof door melkveehouderijen niet in de directe omgeving belandt. De nabije ‘natuur’ lijdt dan ook niet of nauwelijks directe schade. Boerenbelangenorganisatie Agractie roept de Tweede Kamer daarom op het stikstofbeleid controversieel te verklaren.

Nieuw onderzoek rust op empirische gegevens

Deze opzienbarende uitslag bewijst dat het opheffen van bedrijven vlakbij natuurgebieden zinloos is, net zoals de kritische depositiewaarden (KDW) waarmee wordt gewerkt. Toch is het huidige beleid tegen de boeren daarop gebaseerd. In tegenstelling tot het regeringsbeleid bestaat het nieuwe onderzoek uit concrete metingen, empirische gegevens dus. Niet op de virtuele werkelijkheid van de berekeningen en modellen die het RIVM hanteert.

Meeste stikstof naar hogere luchtlagen

De Universiteit van Amsterdam heeft het onderzoek in opdracht van het Mesdagfonds uitgevoerd. Uit onderzoek bij twee melkveebedrijven blijkt dat slechts 10 procent van de ammoniakemissie neerslaat binnen een straal van 500 meter rondom de stal. De overige 90 procent van de uitgestoten stikstof komt terecht in hogere luchtlagen van de atmosfeer, samen met de emissie van voornamelijk stikstofoxiden, afkomstig van industrie en verkeer.

COV WhatsApp-banner

Opkoopbeleid bedrijven bij Natuur2000-gebieden

De gedachte achter de aanpak van piekbelasters is steeds geweest dat zij met hun stikstofuitstoot de nabije natuur schade zouden berokkenen. Daarom is een opkoopbeleid opengesteld voor bedrijven dichtbij Natura2000-gebieden. Maar, naar nu blijkt, als die bedrijven stoppen zal dit voor die gebieden nauwelijks verschil maken. Dit komt bovenop de andere kritiek op het stikstofbeleid, zoals kritische depositiewaarden die niet reëel zijn, vooral in vergelijking met omgevende landen.

Stikstof in ‘deken’ komt overal vandaan

Onderzoeksleider Albert Tietema vindt dan ook dat het beleid anders zou moeten. Door na te gaan waar de stikstof vandaan kwam die planten in en rond de melkveehouderijen opnamen, stelden de onderzoekers vast dat die vooral uit de ‘stikstofdeken’ afkomstig was. Deze wordt gevormd door stikstoffen uit de landbouw, maar ze zijn net zo goed afkomstig van verkeer en industrie.

Ministerie van Landbouw zet koers koppig door

Het ministerie van Landbouw vraagt tijd om het onderzoek te bestuderen, maar houdt intussen koppig vast aan de ingeslagen koers, onder het motto dat het verminderen van uitstoot door het stoppen van bedrijven sowieso nuttig zou zijn.

Petitie stop blokkade Extinction Rebellion

Projecties versus proefondervindelijkheid

Woordvoerder Bart Kemp namens Agractie trekt in het Algemeen Dagblad een parallel met Schiermonnikoog. Daar werd de veestapel met het oog op de stikstofuitstoot met 40% teruggebracht. Het resultaat bleek onmeetbaar: de stikstofdepositie in de plaatselijke natuur was niet merkbaar veranderd. Ook op Schiermonnikoog bleken vermeend deskundige veronderstellingen en projecties dus niet bestand tegen proefondervindelijkheid.

Laatst bijgewerkt: 15 september 2023 09:19

Doneer