De grootste maakbaarheidsoperatie en ideologische omkering van de geschiedenis – terugblik en de stand van zaken in september

De grootste maakbaarheidsoperatie en ideologische omkering van de geschiedenis – terugblik en de stand van zaken in september

THEMA'S:

We zitten nog midden in de coronacrisis. Niet als je afgaat op het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen; wel als je het beleid van onze overheid bekijkt. Onlangs kondigde het kabinet nieuwe maatregelen af, waaronder het absurde ‘niet meer dan zes personen in huis’. De corona spoedwet die verregaande maatregelen beoogd kreeg flinke kritiek van de Raad van State, maar is nog volop in behandeling. En vorige week diende gezondheidsminister Hugo de Jonge een wetsvoorstel in voor het gebruik van de omstreden corona-app. Het contrast met de officiële cijfers van het RIVM is groot.

Brochure

Eind april publiceerde Cultuur onder Vuur een brochure over de mondiale coronacrisis, getiteld: ‘De grootste maakbaarheidsoperatie en ideologische omkering van de geschiedenis – versterkt door massahysterie en steun van het Vaticaan’. In deze brochure analyseerde Cultuur onder Vuur kritisch de voorspelde doemscenario’s, de gevolgen van de wereldwijde maatregelen (met name de lockdowns) voor de economieën, en de profiteurs van de crisis, waarbij extra aandacht werd gericht op de rol van het Vaticaan. We zijn nu vijf maanden verder en zeven maanden sinds het virus officieel voor het eerst in Nederland opdook. Tijd om opnieuw de balans op te maken.

Banner coronacoup

Openbare analyse

Een van de meest opvallende aspecten van de crisis is het grote contrast tussen enerzijds het officiële verhaal, van bijvoorbeeld de WHO en de overheid dat in de mainstream media wordt gepubliceerd, en anderzijds het officieuze verhaal dat in alternatieve media door kritische journalisten en medische experts wordt verspreid. Deze tegenstelling bestaat bijvoorbeeld rond de herkomst van het virus, de precieze gezondheidsrisico’s ervan en rond alternatieve medicijnen. Om maar een voorbeeld te noemen: een Bulgaarse top-medicus, president van de Bulgaarse Pathology Association, stelde dat COVID-19 op zichzelf geen enkel sterfgeval veroorzaakt heeft. Het bestaan van twee zó uiteenlopende ‘narratives’ alleen al maakt een publiekelijk debat over deze kwesties noodzakelijk, maar dat is er niet of nauwelijks. Het overheidsbeleid is geheel gebaseerd op het officiële verhaal vanuit de WHO terwijl er geen ruimte is voor alternatieve, kritische geluiden die op de achtergrond massaal klinken. Dit wekt sterk de indruk dat er meer speelt dan alleen volksgezondheid.

Angstpropaganda

In de brochure van april noemde Cultuur onder Vuur vier profiteurs die garen spinnen bij de coronacrisis en het ingrijpende overheidsbeleid. Het betreft de Communistische partij van China, de ecologen, de globalisten en de radicaal links. Het opportunisme van de groenen, de globalisten en de ultra-linksen is gebaseerd op het idee dat revolutionaire plannen die in een vreedzame wereld niet of pas heel langzaam doorgang kunnen vinden, in een crisissituatie als deze versneld en zonder veel tegenstand doorgevoerd kunnen worden. Daartoe is het cruciaal dat de wereldbevolking in paniek en bang is, want dan zijn burgers eerder bereid zich vrijwillig te onderwerpen aan vrijheidsbeperkende maatregelen. Vandaar dat er door de wereldwijd gecoördineerde media een massieve golf van angstpropaganda over de landen werd uitgestort, hetgeen goed bleek te werken want er waren in het begin haast nergens grootschalige protesten tegen de beperkende maatregelen.

Lees ook: De ideologie van Black Lives Matter: niet ras, maar revolutie

Demonstraties

Het lijkt er echter de laatste maanden op dat veel mensen over hun initiële angst heen zijn en zich niet meer laten weerhouden hun gewone leven op te pakken. Jongeren trekken zich weinig aan van de verordeningen. In diverse landen, ook in Nederland, vinden demonstraties plaats tegen beperkende maatregelen zoals mondmaskers, en tegen de vaccinatie-push van big pharma. Een brandbrief aan alle Tweede Kamerleden is ondertekend door duizenden mensen uit de medische wereld. Ook worden alternatieve mediakanalen steeds populairder en er worden op social media massaal video’s gedeeld van medici met ervaringen uit het veld die niet stroken met het officiële verhaal. Het zal hierom zijn dat de angsten nu weer volop aangewakkerd worden in de media, met onheilspellende waarschuwingen voor ‘oplaaiende besmettingshaarden’ en een ‘tweede golf’.

Totale controle

Het doordrukken van een revolutionaire agenda in deze tijd van gefabriceerde crisis wordt in de brochure de ‘grootste maakbaarheidsoperatie in de geschiedenis’ genoemd. De revolutionairen zijn niet tevreden met de mens zoals die is, in het bijzonder de christelijke, westerse mens. Die is te gehecht aan vrijheid en autonomie, wars van overheidsbemoeienis en staat niet open voor revolutie. Deze mens moet dus ‘herschapen’ worden zodat hij in een mal van onderwerping en slaafsheid past en geen obstakel meer vormt voor de revolutie. Voor het scheppen van deze nieuwe mens is het noodzakelijk dat ieder aspect van zijn leven gecontroleerd wordt zodat hij nergens een vrijplaats heeft waar hij de waarde van vrijheid beseft. Onder de schijn van bestrijding van de pandemie wordt deze totale controle op de samenleving, het grote doel van de revolutie, opgetuigd.

Ideologische omkering

Het andere deel van de hoofdtitel van de brochure, de uitdrukking ‘ideologische omkering’, komt uit een essay van de katholieke denker prof. Plinio Corrêa de Oliveira met als subtitel: ‘De laatste communistische kunstgreep om de wereldopinie te veroveren’. Daarmee doelde hij op de truc waarmee marxisten en globalisten de weerzin van veel mensen tegen het totalitaire communisme omzeilen, door hen eerst door middel van angst ontvankelijk te maken voor het idee van verandering en ze vervolgens te verleiden met zogenaamde ‘talismanwoorden’, geraffineerde termen die bedoeld zijn om sympathie op te wekken. Voorbeelden hiervan zijn: “wereldwijde solidariteit”, “inclusiviteit”, “dialoog”, enzovoort - woorden die gewone mensen een goed gevoel geven maar ondertussen ideologisch omgekeerd zijn, d.w.z. een radicaal andere betekenis hebben die zij niet doorzien. Het angstaanjagende verhaal over de gevolgen van klimaatverandering en de bijbehorende talismanwoorden “ecologische transitie”, “schone energie”, etc. is een goed voorbeeld van deze misleidende truc.

Talismanwoorden

Deze truc is ook toegepast met de coronacrisis. Enerzijds de aangewakkerde angst voor de gevaren van het coronavirus en de onzekerheid van de economische crisis als gevolg daarvan; anderzijds de verlokkende talismanwoorden als “intelligente lockdown” en “het nieuwe normaal”. Dit alles bedoeld om de wereldburger ontvankelijk te maken voor een mondiale regering met totale controle over zijn leven. Het gebruik van de truc is een bewijs voor de onmiskenbaar communistische agenda achter de gebeurtenissen van dit jaar.

Lees ook: Opmerkelijk: klimaatalarmist gaat door het stof en biedt excuses aan

Nederland

We zijn dus getuige van de grootste maakbaarheidsoperatie in de mondiale geschiedenis, welke met behulp van de ideologische omkering wordt uitgevoerd. In Nederland is de situatie tweezijdig. Enerzijds dringt de overheid, in lijn met het wereldwijde beleid, verregaande beperkende (doch soms tamelijk willekeurige en onmogelijk te handhaven) maatregelen op. Anderzijds lijkt de Nederlandse bevolking, naar de volksaard eigenwijs, het hoofd koeler te houden dan in sommige andere landen. Ook het RIVM wekt nog enigszins de indruk een onafhankelijk instituut te zijn; op hun website staat bijvoorbeeld nog een video met uitleg waarom mondkapjes niet werken – in scherp contrast met de mondkapjesplicht in bijvoorbeeld gemeente Amsterdam en het openbaar vervoer.

Revolutionaire agenda

Toch is er reden tot grote zorg. Zonder twijfel zijn ook in ons land krachten actief die pushen voor nog meer overheidscontrole en inperking van de burgerlijke vrijheid, en voor wetten die de eigen revolutionaire agenda bevorderen. Gezondheidsminister Hugo de Jonge maakt er bijvoorbeeld geen geheim van dat hij voorstander is van een ‘dwingende en sturende rol van de centrale overheid’, ten koste van de vrijheid van de burger. Het nieuwe EU-herstelfonds – een definitieve stap richting de transfer- en schuldenunie die dankzij de coronacrisis doorgedrukt werd – brengt de zekerheid van onze pensioengelden in gevaar. En volgens de klimaatdrammers van links is de coronacrisis geen excuus om klimaatplannen in de ijskast te zetten, integendeel, die kunnen juist versneld doorgevoerd worden.

Revolutie in volle gang

Het feit dat de cijfers laten zien dat het virus in Nederland allang op zijn retour is maar er desondanks zojuist weer nieuwe maatregelen zijn aangekondigd, geeft aan dat het beleid niet gericht is op slechts indamming van het virus, maar dat er achter de schermen dubbele agenda’s worden uitgevoerd. De revolutie van maakbaarheid en socialisme is in volle gang. Het kan niet anders dan dat de Nederlandse burger daar de prijs voor betaald, of dat nu met zijn vrijheid, zijn boerenbedrijf of zijn gespaarde pensioen is. Massaal, krachtig protest tegen deze maatregelen is daarom noodzakelijk.

Banner coronacoup

Vaticaan

Cultuur onder Vuur richtte in de brochure van april speciaal aandacht op de rol van het Vaticaan. Vooral sinds de tijd van de Oostpolitiek in de vorige eeuw zijn meerdere belangrijke autoriteiten binnen de katholieke Kerk ook slachtoffers geworden van de ideologische omkering, waardoor veel katholieke leiders zijn gaan sympathiseren met socialisme en communisme en daar zelfs actief aan meewerken. Ook nu hebben sommige figuren van het Vaticaan een gevaarlijke rol gespeeld in het aanwakkeren van de paniek, in het sluiten van kerken, en het ontzeggen van toegang van gelovigen tot de Missen en Sacramenten. Erger nog, verschillende geestelijken zochten vanaf het begin van de coronacrisis nadrukkelijk aansluiting bij de profiteurs, door in allerlei verklaringen gebruik te maken van talismanwoorden als ‘ecologische bekering’, ‘wereldwijde samenwerking’, en een ‘nieuw globaliseringsmodel’: neomarxistische termen met betekenissen die direct tegen de traditie van de Kerk ingaan.

Mondiaal socialistisch plan

Het huidige discours in het Vaticaan, bijvoorbeeld dit onlangs gepubliceerd document, sluit aan bij de United Nations Decade of Action, een tienjarig plan om de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelen van 2030 te halen. Wat zijn die doelen? Uitbannen van armoede, universele gezondheidszorg, gelijke rechten, inclusiviteit, en aanpak klimaatverandering. Oftewel, een mondiaal socialistisch plan. Het is voor de geloofwaardigheid van de Kerk van groot belang dat kerkleiders inzien waar hun beleid afwijkt van de katholieke traditie en daar op hun schreden terugkeren. En het is te hopen dat de gelovigen zich niet laten misleiden door prelaten die hun autoriteit en geloofwaardigheid gebruiken om in deze tijd van crisis anti-christelijke, ideologische agenda’s door te drukken.

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2024 06:57

Doneer