De coronacoup (6) Gezondheidsdictatuur onder mom van algemeen welzijn

De bisschoppen van de katholieke Kerk in Nederland onderwerpen zich helemaal aan de coronamaatregelen, die in strijd zijn met het Kerkelijk recht en de liturgische regels.

De coronacoup (6) Gezondheidsdictatuur onder mom van algemeen welzijn

THEMA'S:

Het meest paradoxale aan de huidige situatie is dat degenen die verantwoordelijk zijn voor deze ramp voor de volksgezondheid, dezelfde zijn die, in naam van de bescherming van de bevolking, van de uitzonderlijke omstandigheden gebruik maken om een ware gezondheidsdictatuur op te leggen aan de bevolking die zij beweren te beschermen.

IPCO waarschuwde een jaar geleden dat deze overheidsfunctionarissen hun burgers chanteerden om een grotere controle van de staat over hun leven te accepteren als voorwaarde om uit de lockdown te komen. Het ging er toen vooral om te proberen mensen via hun mobiele telefoon opsporingsapps op te leggen.

Verplichte mondkapjes

Met de gedeeltelijke opening na de eerste lockdown kwamen extra beperkingen die werden opgelegd door regeringen die nu uitzonderlijke bevoegdheden hebben op basis van een ‘sanitaire noodtoestand’ die in de meeste nationale wetgevingen niet bestaat. De niet-uitputtende lijst van dergelijke beperkingen omvat: de avondklok; de verplichting om mondkapjes te dragen (zelfs voor de weinige kinderen die nog naar school kunnen gaan); temperatuurcontrole en de verplichting om de handen met alcohol te wassen om werkplekken of winkels binnen te gaan; PCR- en antigeentests om te reizen of zelfs om werkplekken binnen te gaan.

Eredienst

De meest choquerende maatregel was ongetwijfeld het opleggen, in Italië en elders, van het gebruik van wegwerphandschoenen voor de toediening van de Heilige Communie, alsmede de verplichting om deze in de hand te ontvangen, in strijd met zowel de autonomie van de Kerk om haar eredienst te regelen als de rechten van de gelovigen, die erkend worden door de canonieke en liturgische wetgeving. Het pijnlijkste is dat de katholieke autoriteiten zonder de minste terughoudendheid aan deze eisen tegemoet zijn gekomen of zelfs nog drastischer beperkingen hebben opgelegd dan die welke door de gezondheidsautoriteiten waren vastgesteld.

Banner coronacoup

Geneesmiddelen

Een andere schandalige vorm van gezondheidsdictatuur was het feit dat de autoriteiten als primaire behandeling voor degenen die met COVID-19 besmet waren, een summier protocol oplegden dat bestond uit het innemen van een analgeticum/ antipyreticum en hen thuis lieten afwachten tot de ziekte zich verder ontwikkelde. In veel landen werd het huisartsen verboden hun COVID-19-patiënten te behandelen met geneesmiddelen die tot dan toe vrij verkrijgbaar waren in elke apotheek, geen ernstige bijwerkingen hadden, en waarvan de werkzaamheid tegen SARS-CoV-2 was gedocumenteerd in verschillende studies die door vakgenoten in wetenschappelijke tijdschriften waren gepubliceerd.

Hydroxychloroquine

Erger nog, verscheidene artsen zijn door hun respectieve medische colleges met sancties bedreigd omdat zij trouw zijn gebleven aan hun eed van Hippocrates, die hen verplicht het welzijn van hun patiënten na te streven. Het meest in de publiciteit kwam het geval van prof. Didier Raoult - oprichter en directeur van het Universitair Ziekenhuisinstituut (IHU) Mediterranée Infection in Marseille, verdediger van een protocol voor vroegtijdige interventie op basis van hydroxychloroquine en azitromycine - die het slachtoffer werd van een klacht bij de Franse Orde van Geneesheren en van een strafrechtelijke aanklacht voor de strafrechter. Het verrassende van deze zaak is dat, terwijl deze klachten werden ingediend, zijn IHU Mediterranée Infection 5.419 besmette patiënten had behandeld, van wie er slechts 22 waren overleden, d.w.z. een percentage van 0,4%, terwijl het gemiddelde sterftecijfer in andere ziekenhuizen in de regio meer dan vijf keer zo hoog was (2,1%)! De Franse rechtbanken hebben professor Raoult zojuist in het gelijk gesteld in de eerste van drie rechtszaken die hij tegen zijn tegenstanders heeft aangespannen, maar geen enkele krant of website heeft dit nieuws tot nu toe gemeld.

Seizoensgriep

Het spookbeeld van een gezondheidsdictatuur heeft nu zijn hoogtepunt bereikt met de inentingscampagne en de voorstellen om deze verplicht te stellen. Vaccinatie houdt echter een onnodig risico in voor mensen bij wie de ziekte een zeer mild of licht effect zal hebben, zoals kinderen, jongeren en volwassenen jonger dan 70 jaar zonder comorbiditeiten, alsook voor mensen die op natuurlijke wijze zijn gevaccineerd omdat zij reeds COVID-19 hebben doorgemaakt. Temeer daar niet gegarandeerd is dat de vaccins doeltreffend zullen zijn om nieuwe varianten van het coronavirus te voorkomen (zoals elk jaar het geval is met de seizoensgriepvirussen) en vooral omdat zij slechts bij wijze van experiment en in een noodsituatie zijn goedgekeurd, zonder inachtneming van de gebruikelijke protocollen, met als verzwarende omstandigheid dat sommige van deze vaccins gebaseerd zijn op een nieuwe messenger RNA-methode, waarvan de mogelijke genetische gevolgen op lange termijn niet bekend zijn.

Banner coronacoup

Overhaaste anti-covidvaccins

Er zij aan herinnerd dat na de tragedie met Thalidomide, die verantwoordelijk was voor 10.000 gevallen van aangeboren afwijkingen bij baby’s en waarvan de neveneffecten pas enkele jaren later werden opgemerkt, deze protocollen lange termijnen begonnen te eisen. Als het Franse laboratorium Servier - vanwege zijn geneesmiddel Mediator, dat bedoeld was om ernstige honger te onderdrukken, maar dat schade aan hartkleppen en pulmonale arteriële hypertensie veroorzaakte en bijna tweeduizend doden veroorzaakte - zelfs met inachtneming van de geldende protocollen onlangs in laatste instantie is veroordeeld wegens "ernstig misleidende reclame" en "doodslag en onopzettelijk letsel", hoe zullen toekomstige clinici dan aankijken tegen de overhaaste ‘universele tests’ van anti-Covid vaccins en hun mogelijke effecten?

Chantagemethode

In het besef dat artikel 6 van de Universele Verklaring inzake Bio-ethiek en Mensenrechten vrije, voorafgaande en geïnformeerde toestemming van de patiënten vereist voor elke preventieve of therapeutische interventie, hebben regeringen hun plan heimelijk vooruitgeschoven. Eerst hebben zij gezondheidswerkers in ziekenhuizen en bejaardentehuizen een vaccinatieplicht opgelegd, en nu willen zij een ‘vaccinatiepaspoort’ verplicht stellen voor internationale reizen en zelfs voor binnenlandse reizen, binnen hun eigen land. De zachte chantagemethode wordt reeds toegepast: de voorzitter van de Europese Commissie heeft een column in de New York Times aangegrepen om potentiële Amerikaanse toeristen te waarschuwen dat de komende zomervakantie alleen degenen die reeds gevaccineerd zijn naar Europa mogen reizen. In landen als Israël en Denemarken is dit gezondheidspaspoort al vereist om restaurants, bioscopen en andere openbare gelegenheden binnen te komen of om welke manifestatie dan ook bij te wonen, waardoor een apartheidsregime ontstaat tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. In haar document van vorig jaar betreurde de IPCO de collusie van paus Franciscus en de katholieke kerkautoriteiten bij het opleggen van lockdowns en het onderdrukken of beperken van de openbare eredienst.

Paus Franciscus

Aan deze verloochening van hun missie als herders werd later medeplichtigheid toegevoegd aan de bevordering van een vermeende morele verplichting om zich te laten vaccineren ter bescherming van anderen, zoals blijkt uit het interview van paus Franciscus aan de TG5 en de gezamenlijke verklaring van de Pauselijke Academie voor het Leven, de Italiaanse Bisschoppenconferentie en de Italiaanse Vereniging van Katholieke Artsen, evenals de gezamenlijke verklaring van eerstgenoemde met de Vaticaanse Commissie COVID-19. Deze commissie, die deel uitmaakt van het Dicasterie voor Integrale Menselijke Ontwikkeling, heeft zelfs een propagandapamflet gemaakt met de titel ‘Anti-COVID-19 Vaccins: Kit voor kerkelijke vertegenwoordigers’, waarin staat: "Hier vindt u informatie over de COVID-19-vaccins, middelen ter ondersteuning van de voorbereiding van homilies, citaten van paus Franciscus, links naar nuttige informatie, korte berichten voor websites, parochiebulletins en andere soorten media. De Coronavirusgids voor gezinnen (COVID-19) is bedoeld om lokale gemeenschappen te helpen om verkeerde informatie te bestrijden". Deze morele druk op het geweten van de gelovigen in de richting van een vermeende morele verplichting om gevaccineerd te worden, is des te desoriënterender omdat paus Franciscus en de voornoemde organen bijna volledig zwijgen over de noodzaak van ernstige redenen die het gebruik geoorloofd maken van vaccins die ‘besmet’ zijn door het gebruik van celculturen afkomstig van abortussen, evenals de plicht om zich te verzetten tegen het gebruik van dergelijke culturen door laboratoria.

Naast de gezondheidsdictatuur en de beperking van de openbare vrijheden onder het voorwendsel van de bescherming van de volksgezondheid, werd geleidelijk een politiek-ideologische dictatuur ingesteld. Naast beperkingen op de vrijheid van gaan en staan, die essentieel is in een democratie, waren er drastische beperkingen op de vrijheid van demonstratie, gewelddadige onderdrukking van protesten en zelfs het in de gaten houden van activisten die zich verzetten tegen opsluiting door staatsspionagediensten.

Banner coronacoup

Vrijheid van meningsuiting

Evenals de totalitaire regimes van de twintigste eeuw wordt ook hier een "officiële waarheid" opgelegd in naam van de wetenschap, hetgeen een contradictio in terminis is, aangezien de aard van de experimentele wetenschap er juist in bestaat haar stellingen voortdurend te herzien in het licht van nieuwe ontdekkingen, nog afgezien van het beruchte feit dat de wetenschappelijke gemeenschap zeer verdeeld is over verschillende aspecten van de epidemie en het meest geschikte antwoord daarop. Niettemin is de vrijheid van meningsuiting drastisch ingeperkt onder het mom van de bestrijding van nepnieuws, waardoor zelfs binnen de wetenschappelijke gemeenschap een klimaat van angst is ontstaan.

‘IJver voor orthodoxie'

Het ergste is dat de totalitaire regimes van het verleden de kracht van het staatsapparaat gebruikten om de pensée unique op te leggen, de verplichte denkwijze, terwijl het vandaag de dag de instellingen van de particuliere sector zijn die, onder het mom van de bestrijding van COVID-19 en de bescherming van de gezondheid, het op zich nemen om de tegenstanders van de officiële lijn te ‘cancelen’, dat wil zeggen uit te schakelen. Het YouTube-platform kan wellicht de eerste prijs winnen in "ijver voor de orthodoxie" voor het elimineren van elke video die een van de ‘dogma’s’ van de nieuwe gezondheidscatechismus in twijfel trekt. Op grond van zijn ‘reglement inzake medische desinformatie’ staat het geen inhoud toe die informatie bevat "die in strijd is met de plaatselijke gezondheidsautoriteiten of de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) over COVID-19", die in zijn ogen het charisma van onfeilbaarheid genieten. In zijn bevooroordeelde ‘ambtelijkheid’ is YouTube tot het uiterste gegaan om video’s van gerenommeerde wetenschappers met belangrijke functies in beroemde onderzoekscentra uit zijn netwerk te verwijderen, zoals het geval was met een rondetafelgesprek over het gebruik van mondkapjes, georganiseerd door de gouverneur van Florida en waaraan de drie schrijvers van de Great Barrington Declaration deelnamen, die hoge posities bekleden in niet minder dan Oxford, Harvard en Stanford.

1984

Niet zelden worden zelfs erkende wetenschappers die vragen stellen over farmaceutische en niet-farmaceutische protocollen voor ziektebestrijding er ten onrechte van beschuldigd ‘ontkenners’ te zijn, of het bestaan van het coronavirus of van besmetting in twijfel te trekken. De echte ontkenners zijn degenen die wetenschappelijke artikelen en resultaten die tegen de officiële versie ingaan, niet eens evalueren en die proberen elke afwijkende mening het zwijgen op te leggen.’ Maar dat is niet alles. Zelfs George Orwell kon zich in zijn roman 1984 geen voorstelling maken van de door veel regeringen gepropageerde ‘verklikkerscultuur’, waarin de bewaking en controle van burgers geschiedt door hun eigen buren, collega’s en zelfs familieleden, die overtreders aangeven bij de politie. Om hun onwaardige taak te vergemakkelijken, stellen sommige autoriteiten hen digitale toepassingen ter beschikking waarmee zij de overtreders kunnen fotograferen of filmen met automatische geolocatie van de plaats waar de overtreding heeft plaatsgevonden.

Dit is deel 6 van een artikelenreeks over de coronacrisis. De tekst is ontleend aan De coronacoup. Het grootste plan van ontkerstening en groen totalitarisme van Tradition, Family en Property (TFP), in Nederland uitgebracht door Cultuur onder Vuur.


Banner coronacoup

Laatst bijgewerkt: 19 juli 2021 13:56

Doneer