Vissers luiden noodklok: overheid valt privé-eigendom aan

Vissers luiden noodklok: overheid valt privé-eigendom aan

De Nederlandse vissers staan voor de ondergang. Net als de boeren worden zij door de stikstofnormen van overheid en EU met de ondergang bedreigd en wordt de sector feitelijk vernietigd. De vissers hebben daarom maandagochtend een brandbrief aangeboden aan Z. M. Koning Willem-Alexander.

Aanval op privé-eigendom

De vissers maken het principiële punt dat door toedoen van overheidsbeleid zowel visserij als boerenbedrijf op omvallen staan “met alle schadelijke gevolgen van dien voor het landschap(sbeheer) en de voedselzekerheid van Nederland maar ook ver daarbuiten.” Dit komt doordat de overheid het privé-eigendom aanvalt. Zij laat vissers en boeren immers geen ruimte dat te gebruiken en schendt daarmee zowel de grondwet als artikel 1 van het aanvullend protocol van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

De ene na andere zogenaamde ‘crisis’

Terwijl het juist de primaire taak van de overheid is de vrijheid van de burgers te garanderen en hun het ongestoord genot van hun eigendomsrecht te waarborgen, doet zij precies omgekeerde. In het geval van vissers: net als de boeren worden zij met de ene na de andere zogenaamde ‘crisis’ (CO2, stikstof enz.) in de tang genomen.

Red de vissers. Overheid, stop de aanval op hun privé-eigendom!

Bestaand gebruik moet ontzien

Los van dit alles betogen de vissers het bij beroepsvisserij in de beschermde Natura2000 gebieden altijd om ‘bestaand gebruik’ gaat, waarvan geregeld is dat dit ontzien moet worden. Dit betekent dat de overheid langjarige visvergunningen zou kunnen afgegeven. De visserij is immers een eeuwenoud bedrijf, van groot belang voor de nationale voedselzekerheid. De overheid blijft het echter de duimschroeven aandraaien. De EU wil de bodemvisserij in beschermde gebieden in 2030 zelfs geheel verbieden.

Extreme rechtsongelijkheid

De vermeende stikstofcrisis zorgt voor extreme ongelijkheid, aldus de vissers. Met name de garnalenvissers dreigen eraan onderdoor te gaan. Van hen worden opnieuw extreme investeringen gevraagd, terwijl zij voor slechts een fractie (0,3 procent van heel Nederland) van de totale stikstofdepositie verantwoordelijk zijn, die dit jaar nog naar 0 procent moet. Dit terwijl de overige scheepvaart in dezelfde vaargeulen langs Natura2000 gebieden tot 2050 de tijd krijgt om aan de 0%-stikstofnorm te voldoen.

Vissers paleis pers

Vissers staan bij Paleis Noordeinde de pers te woord.

Onbegrijpelijk dat visserij doelwit is

Saillant detail is dat één enkel containerschip meer stikstofuitstoot dan de gehele garnalenvloot bij elkaar. Voor zover van belang: de stikstof- en CO2-emissie van de vissersvloot is sinds 1996 met meer dan 70% gereduceerd. De ondertekenaars van de brandbrief vinden het daarom onbegrijpelijk dat de overheid haar pijlen vrijwel exclusief op de visserij richt.

Kottervloot wordt schaduw van zichzelf

Als gevolg van dit stikstof-overheidsbeleid dreigen nog eens tientallen van de slechts 160 overgebleven actieve garnalenvisserijschepen te verdwijnen. Daarnaast is er de al ingezette sanering van meer dan 60% van de grote kottervloot. De totale Nederlandse vissersvloot, eens de trots van het land en ruggengraat van voedselzekerheid en economie is dan, nog slechts een schaduw van wat zij eerst was.

Red de vissers. Overheid, stop de aanval op hun privé-eigendom!

Laatst bijgewerkt: 6 maart 2023 15:44

Doneer