Vier manieren om mensen in te delen

Jules Romains in 1934 (foto: Wikimedia)

Vier manieren om mensen in te delen

THEMA'S:

Het classificeren van mensen is in deze tijd zo goed als verboden. Velen beschouwen het geven van een oordeel over een groep mensen als discriminerend. Het aanwijzen van slechte eigenschappen kan kwetsend zijn, zegt men. Het is het beste om dingen onbesproken te laten en de hele mensheid te beschouwen als één grote verwende massa van prachtige smetteloze sneeuwvlokjes.

Onderscheidingsvermogen

Toch waren er in het verleden mensen die mensen indeelden. In die tijd werd het maken van onderscheid gewaardeerd, want het getuigde van onderscheidingsvermogen en inzicht in de werkelijkheid. Deze discussies, zelfs als ze negatief waren, hielpen mensen zichzelf te begrijpen en te verbeteren. Zij verrijkten de cultuur met levendige debatten en stimulerende conversaties.

Scherpzinnig waarnemer van het leven

Iemand die anderen classificeerde was de Franse schrijver Jules Romains (1885-1972). Hij was lid van de Franse Academie en een productief schrijver van satire en romans. Hoewel hij liberaal van geest was, was hij een scherpzinnig waarnemer van het leven en de mensen. In een essay, dat zijn scherpe intellect en uitdrukkingsvermogen toonde, schetste hij drie groepen mensen.

COV WhatsApp-banner

Onderwerpen van gedachten

Hij geloofde dat mensen konden worden ingedeeld naar de onderwerpen die hun gedachten gewoonlijk bezighouden. Dergelijke gedachten sturen hun handelingen en oriënteren hun leven. Door mensen in te delen op het soort gedachten, voorkwam hij dat er een oordeel over hun meningen moest worden geveld, want dat zou snel in partijpolitieke debatten kunnen ontaarden.

Zij die denken over ideeën

Zijn eerste indeling, superieur aan de andere, bestond dus uit hen die gewoonlijk over ideeën nadenken. Deze mensen kunnen abstraheren van de concrete zaken en gedachten ontwikkelen over de aard der dingen. Ideeënmensen vinden troost in filosofie en theologie die zich bezighouden met de redenen van het bestaan. Zij denken na over kunsten en wetenschappen die anderen helpen het universum en zijn betekenis te begrijpen. Deze mensen zijn denkers die over dingen nadenken en patronen en theorieën ontdekken. Hoewel zij los staan van concrete dingen, ontwikkelen dergelijke denkers nuttige ideeën die in de praktijk kunnen worden gebracht en zo het praktische leven helpen soepeler te laten verlopen.

Rationele uitleg van het Geloof

Als seculiere liberaal laat de beroemde auteur religieuze ideeën, thema's en doctrines natuurlijk buiten beschouwing. Religieuze ideeën die naar de hemel stijgen, maken mensen in staat tot de meest verheven verhandelingen die zielen aantrekken en ordenen. De rationele uitleg van het Geloof vertegenwoordigt de hoogste uitdrukking van deze classificatie.

De aard van de gebeurtenissen

De tweede groep bestaat uit mensen die gewoonlijk nadenken over gebeurtenissen. Deze mensen zijn meer gericht op actie en geschiedenis. Deze categorie is minder belangrijk dan de eerste, omdat zij minder een beroep doet op de vermogens van het verstand. Een gebeurtenis is natuurlijk niet zomaar iets dat gebeurt. Gebeurtenissen zijn die dingen die een invloed hebben op de publieke opinie. De Tweede Wereldoorlog was een gebeurtenis. Evenzo zou hij de aanval van 9/11 op Amerika als een gebeurtenis hebben beschouwd.

Verder denken dan eigenbelang

Politieke aangelegenheden, zoals debatten en verkiezingen, zijn gebeurtenissen. Gebeurtenissen zijn belangrijke manifestaties van culturele, economische of nationale prestaties. Ze vinden hun uitdrukking in de geschiedenis met prestaties die inspireren tot huidige actie. Gebeurtenissen motiveren mensen om verder te denken dan hun eigenbelang en het algemeen welzijn te bevorderen.

Geschiedkundige verworvenheden

De Franse romanschrijver had het niet over religieuze gebeurtenissen - de hoogste vorm van gebeurtenissen - zoals de menswording van het Woord en de verlossing van de mensheid. De geschiedenis draait om hen. Wie over gebeurtenissen nadenkt, kan de samenleving dus positief beïnvloeden. Zij verrijken de cultuur met hun bespreking van deze geschiedkundige verworvenheden.

Teken het Manifest tegen Klimaatdwang

Zij die denken over feiten

De derde categorie van mensen bestaat uit hen die gewoonlijk aan feiten denken. Feiten onderscheiden zich van gebeurtenissen door hun onbeduidendheid. De kleine handelingen van eten, drinken en slapen die ieders tijd in beslag nemen, zijn geen gebeurtenissen maar feiten. Zij hebben zeer weinig invloed op de samenleving als geheel. Middelmatige individuen zijn gewoonlijk geobsedeerd door de onbeduidende feiten van hun kleine wereldjes. Ze praten over het weer, sport en kleine incidenten. Hun gesprekken zijn flauw en onaantrekkelijk in vergelijking met die over ideeën en gebeurtenissen.

Een vierde categorie

De bekende katholieke denker, prof. Plinio Corrêa de Oliviera, heeft in zijn commentaar op de drie classificaties van Jules Romains, een vierde grote categorie toegevoegd. Het betreft een overheersend gebrek in deze postmoderne tijden. Deze vierde categorie bestaat uit hen die gewoonlijk alleen aan zichzelf denken. Deze egoïsten zien zichzelf als het middelpunt van de wereld. Zij vinden het moeilijk om in iemand anders geïnteresseerd te zijn, behalve als middel voor hun zelfverheerlijking. Zo ligt bij mijn tante de nadruk op mijn, niet op de relatie, veel minder op de kwaliteiten van de tante. De persoon is geobsedeerd door zichzelf. Ik, mezelf en ik overheersen de geest van de persoon.

Geobsedeerd door wat anderen denken

De leden van deze groep vertegenwoordigen de triomf en het delirium van de middelmatigheid. Hun oppervlakkigheid en leegheid maken hun leven en dat van de mensen om hen heen miserabel. Ze zijn saai en oninteressant. Ze worden snel narcistisch. Ze maken zich non-stop zorgen over hoe elke actie op hen zal reflecteren in hun egocentrische wereldje. Zulke mensen zijn geobsedeerd door wat ze moeten dragen en zeggen en wat anderen van hen denken. Zij zijn altijd op zoek naar de bewondering en goedkeuring van de mensen om hen heen. Zij beweren geen meester te zijn, maar worden gemakkelijk de slaaf van de mode en de publieke opinie.

Geen groene gekte, Rutte stop klimaatdwang!

De Vierde Categorie Overheerst

Tragisch genoeg is deze egocentrische categorie vandaag de dag de meest voorkomende classificatie. Sociale media speelt in op deze groep mensen door hen aan te moedigen aan zichzelf te denken. Ze worden voortdurend onder druk gezet om zichzelf op Facebook en andere media in een zo goed mogelijk daglicht te stellen, zelfs als dat de werkelijkheid vertekent. Een andere factor die bijdraagt tot de dominantie van deze classificatie is het versnelde tempo van het leven. Degenen die de rat race omarmen, verzuimen na te denken over de betekenis van dingen en houden zich dus bezig met ideeën. Hun koortsachtige onmatigheid leidt ertoe dat zij belangrijke gebeurtenissen en zelfs lastige feiten negeren.

Opgaan in de anonieme massa

De huidige maatschappij ontmoedigt het indelen van mensen omdat dit noodzakelijkerwijs een slechte indruk zal geven van de meerderheid. Zichzelf aanbiddende individuen haten onderscheidingen die hun tekortkomingen aan het licht brengen. Zij geven er de voorkeur aan zich onder te dompelen in de anonieme massa, vrij om hun middelmatige verlangens na te jagen binnen hun kleine wereldjes. De dominantie van de vierde categorie is zelfs zo groot dat zij een tweede, eenvoudigere reeks classificaties mogelijk maakt: Zij die alleen aan zichzelf denken en zij die dat niet doen.

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 12:58

Doneer