Natuurrecht en katholieke moraal rechtvaardigen de Russische inval in Oekraïne niet

Een Russische tank op oorlogspad.

Natuurrecht en katholieke moraal rechtvaardigen de Russische inval in Oekraïne niet

THEMA'S:

Op het ogenblik van dit schrijven bevinden de troepen van Poetin zich in de buitenwijken van de Oekraïense hoofdstad Kiev, na een invasie van dat land over land, over zee en door de lucht. Hier zullen we slechts één aspect van het conflict bekijken: is dit een rechtvaardige oorlog of niet? Met andere woorden, had ex-KGB-kolonel Vladimir Poetin het recht Oekraïne binnen te vallen? Om deze kwestie naar behoren te analyseren, moeten wij enkele beginselen van het natuurrecht en de katholieke leer over de rechtvaardige oorlog in herinnering brengen.

Ongeldige redenen om een oorlog te beginnen

Laten we eerst eens kijken naar de ongeldige redenen om een oorlog te beginnen. De doctor uit Salamanca, pater Francisco de Vitoria, O.P. (1492-1546) wordt beschouwd als "de grondlegger van het internationaal recht". Hij geeft een opsomming van de redenen die altijd ongerechtvaardigd zijn om een oorlog te beginnen:

 1. Ten eerste kan een verschil van godsdienst geen oorzaak zijn van een rechtvaardige oorlog.
 2. Ten tweede kan de uitbreiding van het rijk geen oorzaak zijn van een gerechtvaardigde oorlog.
 3. Ten derde, de persoonlijke glorie of het gemak van de prins is geen oorzaak van een rechtvaardige oorlog.

Voor pater De Vitoria is er maar één situatie die het starten van een oorlog rechtvaardigt:

 1. Ten vierde, de enige reden om oorlog te voeren is wanneer er schade is toegebracht.

Tenslotte waarschuwt hij voor eigenmachtige interpretaties van de feiten en omstandigheden van een situatie:

 1. Ten vijfde is niet elke of elke verwonding voldoende reden om oorlog te voeren.[1]

Voorwaarden voor het voeren van een rechtvaardige oorlog

Naast het hebben van geldige redenen om een oorlog te beginnen, moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan wil een oorlog rechtvaardig of legitiem zijn. De heilige Thomas van Aquino vat ze als volgt samen:

 1. Het moet worden uitgesproken door een legitieme autoriteit. De heilige Paulus zegt: "Hij [het gezag] draagt het zwaard niet tevergeefs, want hij is Gods dienaar, een wreker om de toorn uit te oefenen over hem die kwaad doet" (Rom. 13, 4).
 2. De oorzaak moet rechtvaardig zijn. Hij citeert Sint-Augustinus: "Een rechtvaardige oorlog wordt gewoonlijk beschreven als een oorlog die onrecht wreekt, wanneer een natie of staat moet worden gestraft, omdat het weigert het door zijn onderdanen toegebrachte onrecht goed te maken of te herstellen wat het onrechtvaardig zich heeft toegeëigend.”
 3. De oorlog moet gevoerd worden met goede bedoelingen. "Want het kan gebeuren dat de oorlog wordt verklaard door het wettige gezag, en voor een rechtvaardige zaak, en toch onwettig wordt gemaakt door een boze opzet. Daarom zegt Augustinus (Contra Faust. xxii, 74): 'De hartstocht voor het toebrengen van schade, de wrede dorst naar wraak, een onverbiddelijke en meedogenloze geest, de koorts van opstand, de lust naar macht, en dergelijke dingen, al deze dingen worden terecht veroordeeld in de oorlog.'"[2]

Lees ook: Verklaring tegen de onrechtvaardige agressie van Rusland tegen Oekraïne

Evenredigheidsbeginsel

Theologen leggen ook de nadruk op het proportionaliteitsbeginsel. Naast een gegronde reden, een oproep door een wettig gezag en een juiste intentie, moet er een evenredigheid zijn tussen het te herstellen of te behouden goed, de te verhelpen of te voorkomen onrechtvaardige situatie en het kwaad dat noodzakelijkerwijs uit een oorlog voortvloeit, met name het aantal doden. Bovendien moeten alle vreedzame middelen zijn uitgeput voordat tot oorlog wordt overgegaan. Deze theologen wijzen erop dat de noodzaak van rechtvaardiging alleen geldt voor offensieve oorlog. De morele legitimiteit van zelfverdediging in geval van een aanval is evident.[3]

De plicht om onrechtmatig aangevallen landen te helpen

Landen kunnen niet werkeloos toezien wanneer zij zien dat een zwakkere natie onrechtvaardig wordt aangevallen door een sterkere natie. Zij zijn verplicht de aangevallen natie te helpen tegen de agressor. Gezien de broederschap die tussen de volkeren moet bestaan, moeten de naties die een onrechtvaardig aangevallen land te hulp kunnen komen, dit doen uit solidariteitsoverwegingen.

'Agressor ontmoedigen'

In zijn beroemde Kerstboodschap van 1948 zegt paus Pius XII, nadat hij gesproken heeft over het recht van het onrechtvaardig aangevallen land om zichzelf te verdedigen: "De solidariteit van de naties is vereist in deze verdediging. Zij hebben de plicht het aangevallen volk niet in de steek te laten. De zekerheid dat deze plicht vervuld zal worden, zal de agressor ontmoedigen en daardoor oorlog voorkomen, of althans, in het ergste geval, het lijden verkorten."[4]

Poetins onrechtvaardige oorlog

De redenen die de Russische autocraat aanvoert om Oekraïne binnen te vallen, voldoen niet. Hij heeft zich niet gehouden aan de beginselen van het natuurrecht die het voeren van oorlog rechtvaardigen. Voor de duidelijkheid zullen we ze onderzoeken. Poetins voornaamste argument om Oekraïne binnen te vallen is de wens van dat land om lid te worden van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO). Hij beweert dat dit een bedreiging voor Rusland is.

Poetin1

Vladimir Poetin

NAVO is defensieverdrag

Dit argument is misleidend omdat het Noord-Atlantisch Verdrag een wederzijds defensieverdrag is. Het werd in 1949 opgericht door Europese landen, de Verenigde Staten en Canada, juist om Europa te beschermen tegen Sovjet-expansiedrift. Het vaak geciteerde artikel 5 zegt: "De partijen komen overeen dat een gewapende aanval tegen één of meer van hen in Europa of Noord-Amerika zal worden beschouwd als een aanval tegen hen allen."[5] Het lidmaatschap van de NAVO zou voor Rusland alleen problemen kunnen opleveren als het Oekraïne zou aanvallen, zoals nu is gebeurd.

Volkomen irrationele argumenten van Poetin

Naast dit hoofdargument gebruikt Poetin nog andere die volkomen irrationeel zijn, zoals Paul Kirby opmerkte in BBC News: "Veel van [president Poetin's] rechtvaardigingen ervoor waren vals of irrationeel. Hij beweerde dat zijn doel was om mensen [de Oekraïners] te beschermen die het slachtoffer waren van pesterijen en genocide en dat hij streefde naar de 'demilitarisering en denazificatie' van Oekraïne. Er heeft geen genocide plaatsgevonden in Oekraïne: het is een levendige democratie, geleid door een president die Joods is."[6] Kirby voegt daaraan toe: "President Poetin heeft Oekraïne er vaak van beschuldigd te zijn overgenomen door extremisten, sinds de pro-Russische president, Viktor Janoekovitsj, in 2014 werd afgezet na maanden van protesten tegen zijn bewind."[7]

Poetin is geen conservatieve held

Sommige katholieke en conservatief geïnspireerde websites proberen de invasie in Oekraïne te rechtvaardigen door te beweren dat Poetin een "verdediger van het gezin" is, terwijl de westerse heersers, die tegen de aanval zijn, immoraliteit voorstaan en immorele wetten uitvaardigen. Poetin, die zijn hele carrière doorbracht bij de geduchte KGB, steekt zijn communistische ideologie echter niet onder stoelen of banken. In 2016 zei hij tegen enkele volgelingen dat hij nog steeds zijn communistische partijkaart heeft en dat "ik nog steeds erg van de communistische en socialistische ideeën houd." Voor hem zijn dergelijke ideeën "als de Bijbel".[8]

Aanval op Oekraïne is en blijft ongerechtvaardigd

Men moet zich herinneren dat Onze Lieve Vrouw in Fatima waarschuwde tegen de dwalingen van Rusland, dat wil zeggen het communisme. Maar zelfs als het waar zou zijn dat de voormalige kolonel van de KGB een uitgesproken verdediger van gezinswaarden is, dan zou hem dat nog niet het recht geven Oekraïne binnen te vallen of deze niet-uitgelokte aanval tot een rechtvaardige oorlog te maken. Zoals moralisten zeggen: "een kwaad wordt niet goed of geoorloofd, alleen omdat een groter kwaad kan worden gekozen".[9]

Rusland is net zo immoreel als het Westen

De bewondering die dergelijke kringen voor Rusland hebben is ongegrond. Rusland is net zo immoreel als het Westen, zo niet meer. Het heeft het hoogste abortuscijfer ter wereld.[10] Prostitutie viert er hoogtij; volgens sommige media zou het land meer dan 3.000.000 prostituees tellen (op een bevolking van 144 miljoen).[11]

Globalisten zijn socialisten

Velen beweren dat er een Westerse samenzwering bestaat om een geglobaliseerde samenleving van naties te vormen, de "Great Reset", en dat deze Universele Republiek erger zou zijn dan de invasie van Oekraïne. Degenen die dit argument aanvoeren, beseffen niet dat dergelijke globalisten diep van binnen ook een socialistische mentaliteit hebben en dat een Universele Republiek in wezen communistisch is. Prof. Plinio Corrêa de Oliveira stelde dit al in 1959 aan de kaak in zijn meesterwerk Revolutie en Contrarevolutie.[12]

Poetin en Great Reset-aanhangers willen hetzelfde

Er is geen tegenstelling tussen Poetins post-communistische, kosmistische en pan-Slavische nationalistische doel van wereldheerschappij en een globalistische Universele Republiek. Uiteindelijk willen beiden hetzelfde: het einde van de westerse christelijke beschaving en onafhankelijke landen, die nog enige overblijfselen hebben van de natuurwet en christelijke waarden.

Conclusie

De onontkoombare conclusie is dat de invasie van Rusland, geanalyseerd in het licht van het natuurrecht, de katholieke moraal en de feiten, niet gerechtvaardigd kan worden op grond van morele beginselen. Daarom moeten alle katholieken, en iedereen met het minste rechtvaardigheidsgevoel, deze invasie volstrekt verwerpen.

Voetnoten

 1. Anthony Pagden en Jeremy Lawrance, eds. Vitoria: Political Writings (Cambridge, U.K.: Cambridge University Press, 1991), 302-304.
 2. St. Thomas van Aquino, Summa Theologica, II-II, q. 40.
 3. A. Lanza-P. Palazzini, Pincipios de Teologia Moral (Madrid: Ediciones Rialp, S.A., 1958), 2:288-94.
 4. Pius XII, "Kerstboodschap op de radio," 24 december 1948, https://www.vatican.va/content.... (Onze nadruk.)
 5. "Het Noord-Atlantisch Verdrag", NAVO.int, bekeken op 26 februari 2022, https://www.nato.int/cps/en/na....
 6. Paul Kirby, "Waarom valt Rusland Oekraïne binnen en wat wil Poetin?" BBC, 2 mrt. 2022, https://www.bbc.com/news/world....
 7. Kirby, "Waarom is Rusland."
 8. "Poetin heeft nog steeds zijn communistische partijkaart, houdt van socialistische idealen," AFP, 25 jan. 2016, https://news.yahoo.com/putin-s....
 9. Ludovico Bender, O.P., s.v. "Lesser Evil," in Francesco Roberti en Pietro Palazzini, Dictionary of Moral Theology, trans. Henry J. Yannone (Westminster, Md.: Newman Press, 1962), 705.
 10. Zie "Abortuscijfer", UNData A World of Information, geraadpleegd op 28 februari 2022, http://data.un.org/Data.aspx?d....
 11. Zie Damien Sharkov, "Prostitution Surges in Russia in Wake of Financial Crisis: Report" Newsweek, 17 mrt. 2016.
 12. Plinio Corrêa de Oliveira, Revolutie en contrarevolutie, hfdst. 11, no. 3, https://www.tfp.org/revolution....

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 13:28

Doneer