Lees het Manifest tegen Klimaatdwang

Aardgas is schoon en betaalbaar.

Lees het Manifest tegen Klimaatdwang

THEMA'S:

Aan alle Nederlanders,

Het verhaal van de Nederlandse landbouw en visserij is een triomf van beleid en harde arbeid. Ons land heeft zich ontwikkeld tot een grootmacht in met met name landbouw en veeteelt, de tweede exporteur in de wereld. Deze cruciale onderdelen van onze voedselzekerheid, economie en identiteit liggen echter onder vuur.

Miljardenproject voor onteigening
Het kabinet heeft plannen om boeren en vissers te onteigenen, mogelijk gedwongen. Het kabinet voert daarbij de EU-habitatrichtlijn aan als rechtvaardiging. In feite voert het echter een socialistisch plan door dat het privé-eigendom in het algemeen en dat van boeren en vissers in het bijzonder ondermijnt. Voor het zogenaamde stikstofbeleid heeft de overheid 25 miljard euro gereserveerd, voor klimaatbeleid liefst 35 miljard. Financieel en monetair gaan alle remmen los: met extreme inflatie als gevolg.

De gevolgen
Beide plannen zullen ernstige gevolgen hebben voor het beginsel van privé-eigendom. Voor onteigening is dit evident. Maar ook de intrekking van vergunningen ontneemt boeren en vissers het rechtmatige vruchtgebruik van hun eigendom en tast dus hun eigendomsrecht aan. De gevolgen zullen catastrofaal zijn: deze maatregelen betekenen niet alleen een aanfluiting van het recht, maar doen het schrikbeeld van een economische ramp opdoemen.

Gierende inflatie
Dit economische rampscenario wordt zichtbaar in gierende inflatie. Deze is nu al meer dan 11,9% en kan nog wel hoger oplopen, waarschuwen economen. Hierin is de stijging van de huizenprijzen nog niet eens meegenomen. Energie wordt in rap tempo onbetaalbaar. Voor de kweker die tomaten of bloemen in zijn kas verbouwt, maar ook voor een burger die zijn huis wil verwarmen. Met de huidige benzineprijs is een bezoekje aan familie voor velen al niet meer betaalbaar.

De oorzaken
De zwaarste impact hebben de klimaatpolitiek (vermindering van CO2-uitstoot) en de stikstofpolitiek. De overeenkomst is dat zowel CO2 als stikstof natuurlijke stoffen zijn die noodzakelijk zijn voor het leven. Meer CO2 in de lucht betekent meer plantengroei. Daarom spuiten glastuinders vaak CO2 in hun kas. Hetzelfde geldt voor stikstof (of beter gezegd stikstofverbindingen als ammoniak en nitraat): planten groeien er beter door.

Nederland steekt hoofd in strop
Wat is nu het probleem met de stikstofpolitiek? Nederland is een dichtbevolkt land. Daarbinnen zijn gebieden aangewezen als zogenaamd Natura2000 gebied. De EU gebiedt ons daarin te voldoen aan de Habitat-richtlijn. De Raad van State legt die op de striktst mogelijke manier uit: in deze gebieden mag niet meer dan 0,7 gram stikstof per hectare neerslaan, een bijna onmeetbaar kleine hoeveelheid. Geen enkel Europees land hanteert een dergelijk strenge stikstofnorm. Dit hoeft helemaal niet. Nederland steekt zijn hoofd in een zelfgemaakte strop.

Sinds 1850 één graad opwarming
De tweede schuldige is de klimaatangst. De mensen wordt aangepraat dat de algemeen erkende opwarming van één graad sinds 1850 een troosteloze woestijn van de aarde zal maken. Het omgekeerde is het geval: dankzij de toename aan CO2 neemt wereldwijd de plantengroei toe. Dit wordt de ‘vergroening’ van de planeet Aarde genoemd en NASA-satellieten bevestigen die. De sterfte door extreem weer is met 99% afgenomen. De mens past zich prima aan en kiest voor de warmte. De Noordpool en Siberië zijn niet voor niets dunbevolkt. De grootste mate van biodiversiteit vind je in warme gebieden.

Neomarxisme
Maar waar komen dan die even radicale als onhoudbare ideeën vandaan die het Klimaatakkoord van Parijs bepaalden? Het huidige milieu-extremisme is opgekomen nadat “het wereldcommunisme gefaald had, de Muur viel en veel vredesbewegingen en politieke activisten in de milieubeweging stapten en hun neomarxisme meenamen”, zegt Patrick Moore, medeoprichter van Greenpeace, maar nu een verklaard tegenstander van de angstzaaiende desinformatie over milieu en klimaat. De geschiedenis bewijst zijn gelijk: toen de rode revolutie voorlopig onhaalbaar was geworden, fuseerden overal communistische partijen met de opkomende 'groene', zoals in Nederland de CPN opging in GroenLinks. Communisten werden radicale klimaatalarmisten.

Groene dekmantel voor socialisme
Kortom: ‘groen’ is het nieuwe ‘rood’. Het streven blijft echter hetzelfde: staatsgeleid socialisme, inclusief onteigening van boeren en vissers. Gevolgd door de verarming van bedrijven en burgers. Denk aan het gasverbod dat vele Nederlanders aan de bedelstaf kan brengen. Want wat als u geen tienduizenden euro's kunt neertellen voor isolatie en warmtepomp?

Medeplichtige landbouworganisaties
Wat de kabinetsplannen voor boeren en vissers extra onverteerbaar maakt, is de betrokkenheid van hun organisaties en andere partijen die beweren hun belangen te behartigen. Het CDA, dat zovele competente ministers van Landbouw en Visserij geleverd heeft, heeft nu met zijn ‘vergroening’ zijn achterban diep van zich vervreemd. Zelfs LTO Nederland, dé ondernemersorganisatie voor Nederlandse boeren en tuinders, pleit voor “inzet op minder stikstofemissies door alle betrokken sectoren, inclusief de veehouderij”.

Klimaatideologie wil van de mens af
De genoemde wetenschappelijke feiten ontkrachten weliswaar het klimaatverhaal, maar dit lijkt bij het kabinet-Rutte boter aan de galg gesmeerd. Want wat voor klimaatlinks telt, zijn niet de feiten, maar het Revolutionaire doel: de aantasting van het privé-eigendom en daarmee van de Nederlandse traditionele cultuur. Een Nederland waar klimaatideologen het voor het zeggen krijgen, houdt op Nederland te zijn – door de windturbines en zonneparken verliest het landschap zijn eigen historische karakter van groene weilanden en weidse luchten. Voor normale Nederlanders een horrorscenario, voor de klimaatideologen een wensdroom.

Privé-eigendom: de pijler van de vrijheid
Het recht op privébezit is heilig en dient onaantastbaar te zijn. Het is de pijler van de vrijheid. Ook het gezin, de hoeksteen van de samenleving, vindt zijn bestaanszekerheid in het eigendomsrecht. Een mens werkt niet alleen voor zichzelf, maar ook voor zijn nageslacht. Het recht op privé-eigendom ligt bovendien verankerd in twee van Gods geboden: gij zult niet stelen en gij zult niet begeren wat uw naaste toebehoort. De uitvloeisels van het privé-eigendom, namelijk het particuliere ondernemerschap en het vrije initiatief, vormen het beste middel om welvaart te scheppen.

Privé-eigendom: een gewetenskwestie
Dit is een oproep aan alle Nederlanders om te begrijpen wat er op het spel staat. Het is een gewetenszaak voor iedereen om te beslissen waar hij of zij thans staat, en om zijn of haar stem te laten horen! Gelegaliseerde diefstal moet met alle vreedzame, wettige en biddende middelen worden bestreden, wil de natie niet nog dieper in chaos, verwarring en ellende verzinken.

Stop klimaat- en stikstofpolitiek
Daarom roept Cultuur onder Vuur op tot een directe stopzetting van de klimaatpolitiek van het kabinet-Rutte. Wij laten ons daarbij inspireren door professor Plinio Corrêa de Oliveira, stichter van onze Braziliaanse zusterorganisatie, die met zijn acties tegen landhervorming zijn land voor een communistische revolutie wist te behoeden. Ook de weg die Nederland in 2017 is ingeslagen met het Klimaatakkoord kan slechts leiden tot dwang en onvrijheid. Met de snel stijgende lasten en tekorten door de Oekraïne-oorlog, is nu meer dan ooit het moment om op de stopknop te drukken. Talloze boeren en vissers, ondernemers en burgers zullen een zucht van verlichting slaken.

Medicijn erger dan de kwaal

Moge daarom de Almachtige God in barmhartigheid neerzien op ons geliefde Nederland. Moge Hij vooral ons land bewaren voor opgedrongen socialistische 'oplossingen', die zoals de geschiedenis leert, altijd weer erger blijken dan de kwaal.

Met strijdbare groet,

Hugo Bos, campagneleider Cultuur onder Vuur

Laatst bijgewerkt: 28 november 2023 08:12

Doneer