6 redenen om de 'kritische rassentheorie' en haar marxistische leugens af te wijzen

Is appeltaart rascistisch?

6 redenen om de 'kritische rassentheorie' en haar marxistische leugens af te wijzen

THEMA'S:

Wist u dat appeltaart racistisch is? En dat degenen die ervan genieten zich schuldig maken aan "voedselonrechtvaardigheid"? Als u dat vreemd in de oren klinkt, lees dan verder.

Alles is racisme

Het kan nog gekker. De New York Times plaatste een verhaal waarin huiseigenaren schuldig verklaard werden vanwege hun groene gazons. U leest het goed: Uw mooie gazon is racistisch. En dan hebben we ook nog de wiskunde-oorlogen. De wat? zult u vragen. Nou, leraren die verwachten dat hun leerlingen correcte antwoorden geven in de wiskundeles worden nu beschuldigd van het bevorderen van "witte superioriteit."

Critical Race Theory (kritische rassentheorie)

Waar komt dit bizarre rassenconflict vandaan? Deze bizarre nieuwigheid heet kritische rassentheorie (in het Engels Critical Race Theory). Deze theorie maakt van ras de bril en de spil waar elk aspect van het leven door bekeken moet worden en omheen draait. De voorstanders van de kritische rassentheorie herschrijven de geschiedenis, de wetenschap, de economie en de sociologie volgens het model van de marxistische klassenstrijd, maar dan nu met ras in plaats van klasse als strijdperk. In dit artikel geven we 6 redenen om zich te verzetten tegen de kritische rassentheorie. Want we kunnen niet toestaan dat marxistische leugens onze maatschappij uit elkaar scheuren.

Bestel het rapport over linkse indoctrinatie in schoolboeken

1. Kritische rassentheorie is marxistisch

De kritische rassentheorie is giftig omdat zij de valse marxistische premisse van de klassenstrijd gebruikt. Deze verdeelt de samenleving in twee groepen, die van onderdrukkers en die van onderdrukten en zet hen tegen elkaar op in een voortdurende strijd. Door conflicten, onrust en afgunst aan te moedigen, maakt deze theorie sociale harmonie onmogelijk. Het moge duidelijk zijn dat de maatschappij niet uit twee tegengestelde vijandige groepen bestaat. Zoals het christendom leert, wordt de maatschappij gevormd door een verrijkende verscheidenheid van groepen. En wanneer die groepen zich verenigen in dezelfde aanbidding van God, de bron van alle harmonie, is de christelijke beschaving geboren. Ware vooruitgang wordt dan realiteit.

2. Ras is een slechte bril

De kritische rassentheorie stelt dat ras het enige bril of de enige lens is om de geschiedenis, de economie, de sociologie, de wetenschap en andere aspecten van het leven te begrijpen. Deze onjuiste kijk sluit God, deugden en de geestelijke behoeften van de ziel uit. Hoewel ras een bril kan zijn om de werkelijkheid door te bekijken, kan dit nooit het enige perspectief zijn. Hoeveel andere moderne theorieën hebben dezelfde fout gemaakt! Voor Marx was het de economische bril. Voor Freud was seksualiteit de enige lens. Geen enkele wetenschappelijke discipline kan echter zo reduceren en het hogere doel en de zin van het leven verklaren.

Lees ook: De kwestie is nooit de kwestie - de ware kwestie is revolutie

Een universeel wereldbeeld in het christendom

De christelijke leer echter verschaft wel deze universele visie. Zij leert dat God en zijn openbaring de bovennatuurlijke lens zijn waardoor een waarachtig universeel wereldbeeld mogelijk is. Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. De Kerk van Christus onderwijst, stuurt en heiligt alle volkeren en rassen in het ene ware geloof. Alleen deugdzaamheid en bovennatuurlijke genade leiden tot sociale harmonie, niet marxistische revolutie.

3. Culturele structuren heffen de vrije wil niet op

De kritische rassentheorie stelt dat culturele overtuigingen en sociale structuren onlosmakelijk verbonden zijn met racisme en het lot van samenlevingen en individuen bepalen. Kritische rassentheorie beweert verder dat de "onderdrukkers" niets kunnen doen om zich van hun vermeende vooroordelen te ontdoen. Omdat "onderbewuste gedragscodes" zogenaamd het gedrag van de "onderdrukkers" bepalen, zelfs wanneer zij het tegendeel zouden willen doen. Daarom roept de kritische rassentheorie op om alle maatschappelijke omgangsnormen te ontmantelen door middel van niet aflatende kritiek, totdat alle machtssystemen zijn vervangen of vernietigd.

Bestel moskeerapport

Vrije wil

Het idee dat culturele structuren ons lot bepalen is echter onjuist, omdat mensen een vrije wil hebben. Alle individuen hebben een vrije wil. En mensen kunnen veranderen. Met inspanning en Gods genade kan ook een arme zondaar een grote heilige worden. De vrije wil is een onopgeefbaar onderdeel van de menselijke realiteit. Haar loochenen leidt zoals we in de geschiedenis kunnen zien tot onderdrukking en totalitarisme.

4. Kritische rassentheorie wil een revolutie, geen hervorming

Zoals alle revolutionaire theorieën wil de kritische rassentheorie uiteindelijk geen hervorming van de huidige maatschappij, maar de vernietiging ervan. Zij beweert dat alle bestuurlijke en culturele structuren besmet zijn met racisme. Omdat racisme zogezegd "systemisch" is, beweert de kritische rassentheorie verder dat instellingen en instituties niet kunnen worden verlost of veranderd; zij kunnen alleen worden vernietigd.

Geduldig herderschap van de Kerk

In tegenstelling hiermee tracht de Kerk, waar zij ook in de geschiedenis werkzaam is, de schadelijke praktijken en structuren te zuiveren die de samenleving vernietigen en individuele levens ruïneren. In tegenstelling tot de marxistische opstand verheft en verrijkt het christendom culturen en ijvert zij voor de heiliging van alle volkeren.

Classroom Indonesia

Kritische rassentheorie. Ook op onze scholen in de les?

5. Kritische rassentheorie is in strijd met logica en rede

De kritische rassentheorie verklaart ten onrechte dat wetenschap, rede en logica "witte" manieren zijn om dingen te weten. Zij beweert dat het Westerse denken door racisme is bezoedeld, dat wetenschap de "blanke dominantie" codeert en in stand houdt en daarom moet worden verworpen. Volgens de kritische rassentheorie zijn "tegenverhalen", het vertellen van verhalen en vertellingen belangrijker dan feiten en waarheid.

Geloof en rede versterken elkaar

Hoewel het vertellen van verhalen natuurlijk zijn plaats heeft, kan het niet de basis zijn voor hele systemen van denken. Zonder logica en rede zou de samenleving vervallen tot ruw en primitief tribalisme. Daarom heeft de Kerk er altijd naar gestreefd de rede en de logica te cultiveren als een middel om de werkelijkheid te interpreteren. Sterker nog, de eerste universiteiten zijn voortgekomen uit de ontwikkeling van het beredeneerde denken door de Kerk. Overal waar het christendom is geweest, heeft zij onderwijsinstellingen opgericht en het bijgeloof overwonnen. De Kerk bevestigt de rol van het intellect en de vrije wil in onze ontwikkeling en heiliging. Het christelijk wereldbeeld is fundamenteel in tegenspraak met de scheve, fatalistische en deterministische visie van de kritische rassentheorie.

Lees ook: Linkse leerkracht klaagt over weerstand tegen indoctrinatie

6. Geen God, geen naastenliefde

Kritische rassentheorie is gebaseerd op identiteitspolitiek. Dit perspectief ziet de samenleving als een kokende ketel van slachtoffergroepen die onderdrukt worden door de dominante blanke racistische cultuur. Net als alle marxistische activisme probeert het ontevredenheid aan te wakkeren en afgunst te zaaien. Individuen worden aangemoedigd om te denken in termen van "intersectionaliteit", waarbij zij kunnen beweren op vele manieren onderdrukt te worden door zich te identificeren met meer dan één zogenaamd onderdrukte sociale groep, ras, geslacht of klasse.

Liefde voor God en de medemens

In de egalitaire wereld van de kritische rassentheorie is christelijke naastenliefde niet welkom, omdat God onttroond, verbannen en verbannen is. De deugd van de naastenliefde brengt mensen echter op een samenhangende en harmonieuze manier bij elkaar, in een ware en volmaakte eenheid. Wanneer de naastenliefde regeert, worden individuen zelfopofferend voor het algemeen welzijn. Zij hebben hun naasten lief als zichzelf, uit liefde voor God.

Moet Keti Koti een verplichte feestdag worden?

Christelijke harmonie in plaats van marxistische klassenstrijd

Zij die harmonie en vrede onder de mensheid willen, zouden zich moeten richten naar de traditionele christelijke leer. Daar vind men een mensbeeld dat door de liefde van God is ingegeven. Daar ook zult u de gemakkelijkste, beste en snelste weg ontdekken naar harmonie tussen de verschillende rassen en etnische groepen. Kort gezegd kunnen we één van twee wegen volgen: De sublieme weg van Christus of de hatelijke weg van Marx. Het verschil tussen de ene weg en de andere is de afstand tussen hemel en hel. Welke weg kiest u?

Dit artikel werd in het Engels gepubliceerd op tfpstudentaction.org

Laatst bijgewerkt: 28 juli 2022 11:46

Doneer