Zes redenen waarom katholieken zich moeten verzetten tegen de kritische rassentheorie

Zes redenen waarom katholieken zich moeten verzetten tegen de kritische rassentheorie

THEMA'S:

Achter de raciale onrust die Amerika teistert - maar die ook Nederland steeds meer in zijn greep krijgt - gaat een politieke theorie schuil. Deze gebruikt uitdrukkingen als "systemisch racisme" om de houding van de natie ten opzichte van raciale verhoudingen te beschrijven.

De theorie wordt Kritische Rassentheorie (KRT) genoemd. Die heeft al lang in de linkse academische wereld gebroed. De centrale stelling maakt van ras het prisma waardoor alle aspecten van het leven moeten worden bekeken. Als zodanig proberen de promotors geschiedenis, economie, sociologie en andere wetenschappen te herschrijven om tegemoet te komen aan de marxistische focus.

De theorie vernietigt de mogelijkheid van sociale harmonie, zoals onderwezen door de Katholieke Kerk. Daarom zouden alle Amerikanen die van hun land houden de Kritische Rassentheorie moeten verwerpen als een poging om de natie en haar geschiedenis te veroordelen. Katholieken zouden de theorie ook moeten verwerpen omdat deze in strijd is met de sociale leer van de Kerk.

Hier zijn zes redenen waarom de Kritische Rassentheorie verkeerd is en moet worden verworpen.

Reden #1: De Kritische Rassentheorie maakt gebruik van de valse marxistische analyse van de klassenstrijd. Zij verdeelt de maatschappij in twee categorieën van onderdrukkers en onderdrukten en zet ze tegen elkaar op, in een voortdurende strijd

Er is niets origineels aan dit fundamentele aspect van de KRT. De voorstanders ervan maken ras tot de basis van de klassenstrijd, en verdelen het land in onderdrukkers en onderdrukten op basis van huidskleur. Zo schept en stimuleert de theorie de voorwaarden voor conflict, onrust en verbittering. Een vreedzaam samenleven van rassen is niet mogelijk.

Deze theorie is verkeerd omdat de Kerk leert dat de samenleving in sociale harmonie zou moeten leven, niet in conflict. De samenleving bestaat niet uit twee intrinsiek onverenigbare categorieën. Integendeel, zij wordt gevormd door een verrijkende verscheidenheid van groepen die, verenigd in dezelfde aanbidding van God, aanleiding geven tot een harmonieuze christelijke beschaving.

Reden #2: In tegenstelling tot wat de Kritische Rassentheorie beweert, is ras niet het prisma dat gebruikt moet worden om alle dingen te zien

De Kritische Rassentheorie stelt dat ras het enige prisma is waardoor de geschiedenis, de economie, de sociologie, de wetenschap en alle aspecten van het leven moeten worden gezien. De aanhangers van deze theorie staan geen andere uitleg toe over hoe de maatschappij in elkaar zit en geven het debat altijd een kader dat in het voordeel is van hun verhaal over de klassenstrijd.

Hoewel ras een prisma kan zijn om de werkelijkheid te zien, kan het nooit hét prisma zijn. Andere moderne theorieën hebben tragisch genoeg soortgelijke foutieve beweringen gedaan. Voor het marxisme was het een economisch prisma. Voor Freud was seksualiteit het prisma. Geen enkele natuurlijke discipline kan aanspraak maken op een monopoliserend perspectief.

Alleen het katholieke geloof kan een allesomvattend en waarachtig perspectief op God en het geschapen universum bieden. De Kerk verschaft deze universele visie. Zij leert dat God en zijn openbaring het bovennatuurlijke prisma zijn waardoor een waarachtig universeel wereldbeeld mogelijk is. Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Licht. De Kerk is de onfeilbare uitlegger van deze Openbaring, en zij onderwijst, bestuurt en heiligt alle volkeren en rassen in het ene ware geloof. Alleen een leven van deugdzaamheid en bovennatuurlijke genade zal leiden tot de harmonie en vrede die marxistische rassenonrust neutraliseren.

Reden 3: Cultuur bepaalt niet het gedrag van Individuen met een vrije wil

De Kritische Rassentheorie stelt dat culturele overtuigingen en sociale structuren doordrenkt zijn van racisme en het lot van samenlevingen en individuen bepalen.

Onderdrukkers kunnen niets doen om zich te ontdoen van hun vermeende vooroordelen. Zij hebben "onbewuste instructiecodes " die hun gedrag bepalen, zelfs wanneer zij het tegendeel willen doen. De onderdrukten hebben ook ingebedde reacties die zelfs revolutie kunnen belemmeren, omdat zij zich houden aan de culturele overtuigingen van hun onderdrukkers.

Lees ook: Amsterdam: geen geld voor schuilkerk, wel voor Zwarte Piethaters

De KRT stelt dat mensen opgaan in hun groepsidentiteit en daardoor vrijgesteld zijn van persoonlijke verantwoordelijkheid. Daarom roept KRT op tot het ontmantelen van alle maatschappelijke normen door middel van niet aflatende kritiek totdat alle machtssystemen zijn vervangen.

Het idee dat cultuur het lot van individuen bepaalt, is een ontkenning van de vrije wil. Het bereidt de weg voor om persoonlijke verantwoordelijkheid voor iemands daden te ontkennen en verhindert echte oplossingen die gebaseerd zijn op inspanning en deugdzaamheid. Integendeel, de Kerk leert dat cultuur het lot van personen kan beïnvloeden, maar nooit bepalen. Alle individuen zijn begiftigd met een vrije wil waardoor zij kunnen afzien van een slecht leven en zichzelf kunnen heiligen. Zij kunnen zich bevrijden van zonde, ondeugd en vooringenomenheid door hun inspanningen en de hulp van Gods genade. De daden van vele deugdzame individuen leiden tot een christelijke cultuur die nog gunstiger voorwaarden schept voor ieders volledige ontwikkeling en heiliging.

Reden #4: De Kritische Rassentheorie stelt een revolutie voor, geen hervorming

Zoals alle revolutionaire theorieën, streeft de Kritische Rassentheorie niet naar hervorming of verbetering van de huidige maatschappij, maar wil zij deze omverwerpen. Haar voorstanders wijzen er ten onrechte op dat alle huidige bestuurlijke en culturele structuren door racisme zijn aangetast. De problemen zijn "systemisch", beweren zij, wat betekent dat zij gebaseerd zijn op de structuur zelf van de instellingen van de maatschappij. Omdat racisme zogezegd systemisch is, kunnen de huidige instellingen niet worden verlost of gewijzigd; zij kunnen alleen worden vernietigd. De kritische rassentheorie stelt inderdaad basisbegrippen van de V.S. ter discussie. Haar radicale egalitarisme botst bijvoorbeeld met Amerika's sterke bescherming van eigendomsrechten.

Lees ook: Hoe zéér toevallige gebeurtenissen de activisten van KOZP in de kaart spelen

Wie onwillekeurig de valse vooronderstellingen van de kritische rassentheorie accepteert, wordt door de logica met kracht naar deze rampzalige conclusie gesleept. Zoals alle marxistisch georiënteerde bewegingen, streeft de KVT naar een revolutie. Door hun radicale beoordeling van de moderne cultuur, geven de initiatiefnemers het debat richting. Zij zetten de toon voor revolutionaire actie, gebaseerd op klassenstrijd sjablonen. [1]

Overal waar de Kerk is geweest, probeert zij de schadelijke en zondige praktijken en structuren te verwijderen die samenlevingen vernietigen en het leven van individuen ruïneren. Maar de Kerk past ook voorzichtig alles aan wat heilzaam is voor haar leer en moedigt zo de volledige ontwikkeling van culturen aan. Zij verrijkt de culturen en werkt met alle volkeren samen om hun heiliging te bevorderen. De Kerk kan nooit de motor van een marxistisch georiënteerde revolutie zijn.

Reden #5. Kritische rassentheorie ontkent de vooruitgang van de wetenschap, de logica en de rede

De kritische rassentheorie stelt dat alles door het prisma van ras moet worden gezien, ook de wetenschap. De aanhangers ervan verklaren ten onrechte dat wetenschap, rede en logica "blanke" manieren zijn om dingen te weten. Zij vertegenwoordigen een door racisme aangetast Westers denken. KRT-theoretici benadrukken dat bijvoorbeeld het vertellen van verhalen en doorleefde ervaringen "zwarte" alternatieven zijn voor het starre Westerse denksysteem.

Voorstanders van KRT beweren dat de wetenschap de "blanke dominantie" codeert en in stand houdt en daarom moet worden verworpen. Dit basisprincipe van de kritische rassentheorie stelt dat bij het bestrijden van systemisch racisme "tegenverhalen" en verhalen belangrijker zijn dan feiten en de waarheid.

Lees ook: Radicale ecologie is een paard van Troje

Hoewel het vertellen van verhalen en doorleefde ervaringen nuttige elementen zijn bij het onderscheiden van waarheden, kunnen zij niet de basis vormen voor hele denksystemen, omdat samenlevingen anders vervallen in bijgeloof en subjectivisme.

Door deze universele wetenschappen in twijfel te trekken, ondermijnen de KRT-promotors de zekerheden van de Westerse samenleving. Wetenschap introduceert methoden en objectiviteit in de samenleving. Zij maakt het mogelijk dingen te beoordelen aan de hand van bewijzen en regels.

De Kerk heeft er altijd naar gestreefd de rede en de logica te cultiveren als een middel om de werkelijkheid te interpreteren. Sterker nog, de eerste universiteiten zijn voortgekomen uit de ontwikkeling door de Kerk van het beredeneerde denken. Overal waar de Kerk is geweest, heeft zij onderwijsinstellingen opgericht en het bijgeloof overwonnen. De Kerk bevestigt de rol van het intellect en de vrije wil in de ontwikkeling en heiliging van het individu. Het Katholieke wereldbeeld is fundamenteel in tegenspraak met de scheve, fatalistische en deterministische kijk van de KRT.

Reden #6: Kritische Rassentheorie sluit Christelijke naastenliefde uit

De Kritische Rassentheorie is gebaseerd op een identiteitspolitieke analyse van de samenleving. Dit valse perspectief ziet de natie als een kokende ketel van slachtoffergroepen die onderdrukt worden door de dominante blanke racistische cultuur. Zoals alle marxistisch activisme tracht het ontevredenheid aan te wakkeren en wrok te accentueren.

Individuen worden aangemoedigd om te denken in termen van "intersectionaliteit", waardoor zij kunnen beweren op vele manieren onderdrukt te worden door zich te identificeren met meer dan één sociale groep, ras, geslacht of klasse. Dit model om de maatschappij te bekijken is het verlaten van de werkelijkheid om fantasie te kunnen omarmen. Het verzwakt de banden die vertrouwen scheppen en de middelen voor burgerlijke betrokkenheid.

Lees ook: Beeldenstorm

Het optreden van de Kerk verzet zich tegen deze verdeeldheid zaaiende karakterisering van de samenleving en streeft ernaar allen in naastenliefde samen te binden. De deugd van de naastenliefde brengt allen samen op een samenhangende en harmonieuze wijze, in een ware en volmaakte eenheid. Wanneer de naastenliefde een sociale orde regeert, worden individuen zelfopofferend voor het algemeen welzijn. Zij beminnen hun naasten als zichzelf, uit liefde voor God. De actie van de Kerk onderwijst en verspreidt onder allen in de samenleving de eenheid in Christus, geen verdeeldheid.

Een ander perspectief dat alle aspecten van het leven doordringt

Er zijn nog andere aspecten van de KRT die geanalyseerd zouden kunnen worden. Het is echter belangrijk te onthouden dat KRT een alomvattende, zij het valse, manier is om naar de werkelijkheid te kijken. Zij ondermijnt en is onverenigbaar met traditionele Westerse en christelijke criteria. Zij biedt een verdraaid, bedrieglijk mensbeeld dat in tegenspraak is met de leer van de Kerk en dat moet worden verworpen.

De KTR is schadelijk omdat zij tracht haar marxistisch geïnspireerde opvattingen aan de samenleving op te leggen. Zij is onverdraagzaam, veroordelend en systematisch vernietigend voor de westerse wereld waarvan zij ten onrechte beweert dat die "systemisch racistisch" is. Het is een ideologie die universele en onvoorwaardelijke onderwerping eist. Zij is totalitair en duldt geen tegenspraak. De theorie heeft reeds lang alle gebieden van kennis, onderwijs, werkgelegenheid, media, amusement en sociaal leven ondermijnd. Zij moet nu worden bestreden voordat zij de natie uiteen doet spatten.

Zij, die harmonie en vrede wensen tussen de vele leden van het menselijk ras, moeten zich richten op de traditionele leer van de Kerk. Zij zullen altijd een mensbeeld vinden dat geïnspireerd is door de liefde van God voor allen. Deze christelijke weg is de gemakkelijkste, zekerste en snelste weg naar harmonieuze verhoudingen tussen de verschillende rassen en etnische groepen op aarde. Deze weg, die gebaseerd is op naastenliefde en de liefde van God, is even ver verwijderd van de hatende marxistische ondertoon in de Kritische Rassentheorie als de hemel verwijderd is van de hel.


[1] Derrick A. Bell, de peetvader van de KRT-beweging, zet de revolutionaire doelen ervan uiteen: "Zoals ik het zie, erkent de kritische rassentheorie dat de revolutie van een cultuur begint met de radicale beoordeling ervan." Derrick A. Bell, "Who's Afraid of Critical Race Theory?" University of Illinois Law Review, no. 4 (1995): 893, https://sph.umd.edu/sites/default/files/files/Bell_Whos%20Afraid%20of%20CRT_1995UIllLRev893.pdf.

Dit artikel is vertaald en verscheen eerder op returntoorder.org, onder de titel "Six Reasons Why Catholics Must Oppose Critical Race Theory"

Laatst bijgewerkt: 23 november 2023 15:06

Doneer