Paus Franciscus tegen extreemlinks: "Ik kan een handje helpen."

Paus Franciscus pleit tijdens de coronacrisis vooral voor globalisme, klimaatrevolutie en ‘solidariteit’. Bron afbeelding: Catholic Church England / Flickr.

Paus Franciscus tegen extreemlinks: "Ik kan een handje helpen."

De steun van paus Franciscus voor de uitgangspunten van radicaal links, waarvan hij de onbetwiste internationale leider is geworden, bleek uit de brieven die hij aan Luca Casarini schreef en, op Paaszondag, aan de Volksbewegingen.

Casarini was de leider van de "No-Global" protesten die verwoestingen aanrichtten in Genua tijdens de toenmalige G8-bijeenkomst in juli 2001. Hij is momenteel regionaal secretaris van de partij Sinistra Italiana (Italiaans Links) en verantwoordelijk voor de organisatie Mediterranea Saving Humans, die oproept tot het toelaten van illegale immigranten in Italië, hoewel de grenzen, zelfs voor Europeanen gesloten zijn in het Schengengebied als gevolg van de epidemie. Op 11 april werd gemeld dat Paus Franciscus een handgeschreven briefje naar Casarini stuurde waarin hij "Beste Fratello" bedankte voor "zijn getuigenis, die mij zo goed heeft gedaan". Hij concludeerde: "Ik wil je zeggen dat ik te allen tijde beschikbaar ben om een handje te helpen. Reken op mij".

Paus: ‘We moeten nadenken over invoering van universeel basisloon’

Nog welsprekender was zijn brief van Eerste Paasdag aan de "lieve vrienden" van de "volksbewegingen en -organisaties" over de hele wereld, waaronder de Landloze Landarbeidersbeweging - MST. Daarin wijst Paus Franciscus erop dat "wellicht de tijd is gekomen om na te denken over een universeel basisloon dat de erkenning en waardering zou zijn van de nobele en onvervangbare taken die jullie verrichten". (De Spaanse vice-president Pablo Iglesias bekritiseerde de terughoudendheid van de bisschoppen van zijn land ten aanzien van het permanente karakter van het universele loon en zei: "Ik neem aan wat de paus heeft gezegd, wat eens te meer een enorme sociale gevoeligheid heeft laten zien door de noodzaak voor de hele wereld om een minimaal vitaal inkomen te hebben. En tot nader order is de paus het hoofd van de katholieke kerk").

De paus voegde daaraan toe: "Als de strijd tegen Covid een oorlog is, zijn jullie een waarlijk onzichtbaar leger dat in de gevaarlijkste loopgraven vecht. Een leger zonder andere wapens dan solidariteit, hoop en het gemeenschapsgevoel dat weerklinkt in deze tijd waarin niemand apart wordt gered.”

Met een vage knipoog naar de ecologische en zichzelf besturende utopieën van de volksbewegingen (zoals de MST in Brazilië of de cartoneros in Argentinië) spreekt de paus de hoop uit dat "de regeringen zullen begrijpen dat technocratische paradigma's (of ze nu op de staat of op de markt gericht zijn) niet genoeg zijn om deze crisis aan te pakken, noch de andere grote problemen van de mensheid". Want, zo vervolgt hij, "nu meer dan ooit zijn het de mensen, de gemeenschappen, de volkeren die in het middelpunt moeten staan, verenigd om te genezen, te zorgen, te delen. Hij bevestigt dat de volksbewegingen "een gezaghebbende stem hebben om getuigenis af te leggen" van die verandering en vraagt hen "de strijd voort te zetten".

Het Dicasterium voor de Bevordering van de Gehele Menselijke Ontwikkeling, voorgezeten door kardinaal Peter Turkson - in samenwerking met andere instanties van de Heilige Stoel, met name de twee academies onder leiding van monseigneur Sánchez Sorondo - heeft van zijn kant een speciale commissie in het leven geroepen die bestaat uit vijf groepen om zich voor te bereiden op de tijd na Covid-19. De tweede van deze groepen heeft "als nachtwaker tot taak, zoals de schildwacht, om de dageraad te zien", zegt de Ghanese kardinaal. Om dit te doen, is het noodzakelijk "de beste geesten op het gebied van ecologie, economie, gezondheid, sociale bijstand" met elkaar te verbinden, hebben we "profetie, creativiteit" nodig om "hoger en verder te gaan".

Het Vaticaan bezigt dezelfde taal als radicaal links

Crises zullen elkaar opvolgen "in een cyclus waarin we verplicht zullen zijn om langzaam en pijnlijk te leren om voor ons gemeenschappelijk huis te zorgen, zoals paus Franciscus zo profetisch leert in de encycliek Laudato Si". Er is moed voor nodig, profetie". Want "het bewonen van de Aarde als een gemeenschappelijk huis vraagt veel meer: het vereist solidariteit bij het omgaan met de goederen van de schepping als een "gemeenschappelijk goed", en solidariteit bij de toepassing van de vruchten van wetenschappelijk onderzoek en technologie om ons ‘Huis’ gezonder en leefbaarder te maken voor iedereen", besluit kardinaal Turken, met een taalgebruik dat dicht aansluit bij dat van de groene partijen en radicaal links.

Als deze wereldwijde manoeuvre slaagt, is Gods straf onvermijdelijk - maar Onze-Lieve-Vrouw zal triomferen!

De ideologische omkering die Plinio Corrêa de Oliveira in 1965 aan de kaak stelde, had binnen de katholieke Kerk groot succes. De manipulatie van het talismanwoord ‘dialoog’ bracht vele sectoren van de geestelijkheid en een deel van de leken ertoe te sympathiseren met socialisme en communisme - wat tot de noodlottige bevrijdingstheologie leidde - en leidde tot heterodoxe vormen van oecumene en interreligieuze dialoog, zoals de Verklaring van Abu Dhabi. Maar op politiek niveau is die mislukt, omdat de Europeanen zich niet lieten bedriegen door het ‘eurocommunisme’ met een menselijk gezicht, en ook de Latijns-Amerikanen vielen niet voor het ‘christelijk socialisme’. De interne crisis achter het IJzeren Gordijn en de wapenwedloop leidde tot de ineenstorting van de USSR en de recycling van het communisme in het culturele neomarxisme.

Sign of radiation hazard against radioactive waste on the building background, picture with a place for your text, copy space, your text here.

De manoeuvre van ideologische omkering zou in de huidige situatie die gekenmerkt wordt door paniek, meer succes kunnen hebben. In dat geval zou, zelfs tijdelijk, een ecologische en socialistische ‘nieuwe wereldorde’ (al dan niet gecentraliseerd of zelfsturend) aan de mensheid kunnen worden opgelegd met de zegen van het Vaticaan.

In die situatie zou de mensheid ongetwijfeld een grote straf verdienen, waarvan de huidige pandemie de inleiding zou zijn geweest. Sommige hoge prelaten hebben zich fel uitgesproken tegen de mening van degenen die in het coronavirus de hand van de Goddelijke Voorzienigheid zien die de wereld straft voor de immense zonden van vandaag (abortus, homoseksuele ‘huwelijken’ en burgerlijke verbintenissen, godslasteringen van welke aard dan ook). Zulke kerkelijke figuren beweren dat God niet zowel rechtschapenen als zondaars kan straffen, zoals Covid-19 dat doet.

Het antwoord op dat bezwaar wordt gegeven door Plinio Corrêa de Oliveira in een notitie van zijn werk Unperceived Ideological Transshipment and Dialogue. In de volgende tekst hoeft de lezer alleen maar "thermonucleaire catastrofe" in te ruilen voor "pandemie", "economische puinhoop" of "ecologische en socialistische nieuwe wereldorde" om een bijgewerkte versie te krijgen van deze profetische waarschuwing door de Braziliaanse katholieke leider.

Na te hebben verklaard dat het aanvaarden van de vestiging van het communisme in de wereld om de vrede te redden - het aanvaarden van de ‘nieuwe orde’ om het coronavirus te vermijden, zouden we zeggen – een ernstige overtreding van de goddelijke voorschriften zou zijn, gaat de illustere auteur verder:

"Deze opperste zonde, juist doordat die door naties wordt begaan en niet alleen door individuen, is op een heel bijzondere manier onderworpen aan de Goddelijke gerechtigheid.”

‘Er schuilt meer gevaar voor catastrofe in afvalligheid dan in trouw’

"Inderdaad, terwijl de zonden van individuen kunnen worden gestraft in deze wereld of de volgende, is dat niet het geval voor de zonden van naties. Deze kunnen, zoals de heilige Augustinus zegt, niet worden beloond of gestraft in het hiernamaals, maar ontvangen hier op aarde het loon voor hun goede daden en de straf voor hun misdaden.”

"Een zeer grote zonde van landen houdt daarom, in termen van gerechtigheid, een zeer grote straf in deze wereld in. En dit zou wel eens de thermonucleaire catastrofe kunnen zijn.”

"Er schuilt dus meer gevaar voor zo'n catastrofe in afvalligheid dan in trouw.”

"Deze uitspraak zal nog beter bewezen worden als we niet alleen de straf, maar ook de beloning in ogenschouw nemen. De naties die trouw zijn aan Gods wet moeten een rechtvaardige beloning op deze aarde ontvangen. Niets is dan ook geschikter om over een volk de bescherming en de gunst van God af te roepen, zelfs als het om de goederen van dit leven gaat, dan heldhaftige trouw ten overstaan van thermonucleaire dreiging. Deze trouw is het middel bij uitstek om dit gevaar af te weren. ”

Laten we om te voorkomen dat de goddelijke gerechtigheid ons een welverdiende straf zendt met nieuwe en nog dodelijker epidemische golven van het coronavirus, ons niet laten overweldigen door paniek of door de grootste operatie van ongemerkte ideologische omkering in de geschiedenis - ook al geniet een dergelijke operatie de steun van het Vaticaan.

Integendeel, we moeten de ‘nieuwe wereld’ die de lokzangen van de ecologie, het globalisme en het neo-socialisme ons beloven, afslaan en trouw blijven aan de wet van God en aan de raad van de goddelijke Meester: "Zoekt daarom eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zal dat alles u erbij gegeven worden" (Mt 6,33).

Het is deze trouw die zal helpen om de grote belofte die Onze Lieve Vrouw van Fatima aan de wereld heeft gedaan in de Cova da Iria te realiseren:

"Uiteindelijk zal mijn Onbevlekt Hart triomferen!”

Dit is het 12e en laatste deel van een artikelenreeks over het misbruik van de coronacrisis. Het is ontleend aan de uitgebreide verklaring door Tradition, Family en Property (TFP), de Braziliaanse zusterstichting van Cultuur onder Vuur.

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2024 07:32

Doneer